ORDRE EMO/359/2011, de 13 de desembre, per la qual es determina el cessament de l'activitat de les residències de temps lliure de Les i de Llançà, i de la Ciutat de Repòs i de Vacances de Tarragona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

EMO/359/2011, de 13 de desembre, per la qual es determina el cessament de l'activitat de les residències de temps lliure de Les i de Llançà, i de la Ciutat de Repòs i de Vacances de Tarragona.

El Reial decret 2688/1980, de 4 de desembre, va transferir a la Generalitat de Catalunya les funcions, els mitjans i els serveis corresponents a l'Institut Social del Temps Lliure.

Mitjançant el Decret 2/1981, de 2 de gener, l'antic Departament de Treball va assumir la gestió i el personal de les residències de temps lliure de Les i de Llançà, i de la Ciutat de Repòs i de Vacances de Tarragona.

Actualment, la gestió de les residències de temps lliure correspon al Departament d'Empresa i Ocupació d'acord amb el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació.

Des de la creació de les residències esmentades la realitat social i econòmica de Catalunya ha canviat, així com l'oferta turística, de caire social i professional, i els mitjans de transport nacionals i internacionals. L'oferta de places hoteleres a Catalunya s'ha més que duplicat, i la iniciativa privada ha incrementat i diversificat la seva oferta, que resta ara a l'abast dels treballadors i treballadores del nostre país.

Davant aquesta realitat descrita, i d'acord amb les línies estratègiques del Govern pel període 2011-2014, el Departament d'Empresa i Ocupació estableix com a una de les seves línies prioritàries de treball la revisió de totes les actuacions amb l'objectiu d'aconseguir que el retorn econòmic i social de les polítiques públiques superi el seu cost.

En aquest procés de revisió interna, en el qual es valora la naturalesa i l'abast social de la despesa en el temps lliure, cal dirigir els recursos personals, materials i econòmics emprats vers altres polítiques de despesa pròpies de l'Administració i en consonància amb les necessitats actuals.

Vist el que estableix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb les meves atribucions,

Ordeno:

Article 1

El cessament de l'activitat, de manera indefinida, de les residències de temps lliure de Les i de Llançà, i de la Ciutat de Repòs i de Vacances de Tarragona.

Article 2

Autoritzar el secretari general per encetar converses amb l'Administració local, les entitats sense...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA