DECRET 197/1994, de 26 de juliol, pel qual es crea el Consorci per a la Gestió de Residus Municipals de la Selva i se n'aproven els Estatuts.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El creixent volum de residus municipals i assimilables produïts per les societats desenvolupades exigeix una gestió àgil i eficaç per tal de donar als residus el tractament i la destinació adequats.

La legislació vigent atribueix als ens locals la competència en aquesta matèria, alhora que reserva a la Junta de Residus la planificació i la gestió, si escau, d'aquests residus.

Amb aquesta finalitat es crea el Consorci per a la Gestió dels Residus de la Comarca de la Selva, en el qual participen la Junta de Residus i el Consell Comarcal de la Selva, que té delegades les competències per part dels municipis de la Selva, amb l'objectiu de reunir esforços i recursos per portar a bon terme aquest projecte.

Atès que el Consell Comarcal de la Selva va adoptar, amb el quòrum legal suficient, els acords per a la constitució del Consorci;

Atès el que disposen l'article 9.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i els articles 38, 54 i 58.1.f) de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus; l'article 18 del Decret 245/1993, de 14 de setembre, d'aprovació dels Estatuts de la Junta de Residus, i l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller de Medi Ambient, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es crea el Consorci per a la gestió de residus municipals de la Selva i se n'aproven els Estatuts, que estableixen la composició, les finalitats i l'organització, i que es publiquen annexos a aquest Decret.

Disposicions finals

-1 S'autoritza el conseller de Medi Ambient per portar a terme les actuacions necessàries per formalitzar la constitució del Consorci.

-2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 26 de juliol de 1994

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Albert Vilalta i Gonzàlez Conseller de Medi Ambient

ESTATUTS del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals de la Selva.

Capítol 1 Disposicions generals

Article 1

Entitats que integren el Consorci 1.1 El Consorci per a la Gestió de Residus Municipals de la Selva està integrat per la Junta de Residus i el Consell Comarcal de la Selva. 1.2 El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'entitats públiques o privades sense ànim de lucre que vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci, efectuar les aportacions o prestar els serveis que en constitueixen l'objectiu. L'acord d'admissió de nous socis requerirà la majoria que preveu l'article 6 d'aquests Estatuts.

Article 2

Naturalesa i capacitat 2.1 El Consorci tindrà naturalesa d'entitat pública de caràcter institucional, amb personalitat jurídica pròpia, distinta de la dels ens consorciats, un cop tinguin eficàcia els acords aprovadors de la seva constitució i d'aquests Estatuts, que han d'adoptar els ens esmentats, d'acord amb la legislació vigent. 2.2 El Consorci tindrà plena capacitat jurídica per realitzar i aconseguir les finalitats que constitueixin els seus objectius. En conseqüència, podrà adquirir, posseir, reivindicar i alienar béns mobles i immobles de tota mena, obligar-se, fer contractes, exercir accions i excepcions i interposar recursos d'acord amb la legislació vigent, sempre que aquests actes es realitzin per al compliment de les finalitats i les activitats que constitueixin els seus objectius. 2.3 El Consorci realitzarà les seves activitats en nom propi per al compliment de les finalitats i de les funcions que determina l'article següent.

Article 3

Objectius El Consorci tindrà com a objectius:

  1. La construcció, explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions necessàries per fer les operacions de tractament, reciclatge i deposició controlada de residus sòlids municipals i assimilables.

  2. El foment de l'aplicació de la recollida selectiva i del reciclatge, tant dels residus municipals com dels assimilables a municipals que puguin ser acollits.

  3. Autoritzar la deposició i codeposició dels residus municipals i recaptar les taxes sobre residus assimilables a municipals legalment establertes provinents de la comarca de la Selva. Per acord de la Junta de Govern, es podran ampliar els objectius del Consorci a altres operacions de gestió dels residus esmentats.

Article 4

Durada El Consorci subsistirà mentre perduri la necessitat de les finalitats i de les funcions que se li atribueixin, fora que per impossibilitat sobrevinguda per al compliment de les seves finalitats o altres circumstàncies excepcionals es decideixi dissoldre'l per l'acord dels seus membres i se segueixi el mateix procediment que per constituir-lo.

Article 5

Domicili El Consorci tindrà el seu domicili...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA