RESOLUCIÓ EDU/1084/2007, de 13 d'abril, per la qual es resolen les sol·licituds de centres docents privats per acollir-se al règim de concerts educatius per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

EDU/1084/2007, de 13 d'abril, per la qual es resolen les sol·licituds de centres docents privats per acollir-se al règim de concerts educatius per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle.

L'article 116 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), determina que els centres privats que satisfacin necessitats d'escolarització podran acollir-se, en el marc de la programació que dugui a terme l'Administració educativa, al règim de concerts. Aquesta regulació comporta un canvi respecte a la regulació fins ara vigent atès que la satisfacció d'aquestes necessitats d'escolarització es configura com a un requisit per tal que els centres privats puguin acollir-se al règim de concerts. Fins a l'entrada en vigor de la LOE s'establia la satisfacció de les necessitats d'escolarització com un dels requisits de prioritat per a l'accés al règim de concerts. La LOE modifica el criteri no obstant manté com a criteris de prioritat l'atenció a poblacions escolars de condicions econòmiques desfavorides i la realització d'experiències d'interès pedagògic.

El Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, aprova les normes bàsiques sobre concerts educatius i, entre altres aspectes, estableix el procediment per a què els centres puguin acollir-se al règim de concerts i defineix els criteris per a l'avaluació dels criteris prioritaris i per determinar en quin supòsits es considera que un centre no satisfà necessitats d'escolarització.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, modificat pel Decret 155/1997, de 25 de juny, estableix el procediment per a la formalització dels concerts educatius i determina el termini i la documentació que els centres privats que volen acollir-se al concert educatiu han de presentar davant del Departament d'Educació.

Analitzades les sol·licituds presentades per a acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, i a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1 Aprovar l'accés al règim general de concerts educatius establert al Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, als centres que consten a l'annex 1 d'aquesta Resolució per a les unitats que s'hi especifiquen.

.2 Denegar als centres docents privats que consten a l'annex 2 d'aquesta Resolució l'accés al règim general dels concerts educatius, per les causes que en cada cas s'assenyalen.

.3 La concertació d'unitats aprovada per aquesta...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA