RESOLUCIÓ per la qual s'autoritza el cessament d'activitats del centre educatiu privat Speh-Tres Torres, de Barcelona.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:ALTRES ENS
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada pel representant del titular del centre educatiu Speh-Tres Torres, codi 08041350, de Barcelona, en petició d'autorització de cessament d'activitats, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa d’aplicació, en concret, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació, la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació i el Decret 122/2012, de 9 d’octubre, del procediment d’autorització i de comunicació prèvia per a l’obertura de centres educatius privats.

Resolc:

-1 Autoritzar el cessament d'activitats del centre educatiu Speh-Tres Torres, les dades bàsiques del qual són:

Municipi: Barcelona.

Denominació: Speh-Tres Torres.

Codi: 08041350.

Titular: Hernando Sebastian, Antonio

NIF del titular: 1741XXXXX

El cessament d'activitats té efectes a la fi del curs 2012-13.

-2 Els expedients acadèmics dels alumnes d’Educació infantil i Educació primària es dipositaran a l’Escola Poeta Foix, codi 08001731 de Barcelona, els expedients acadèmics dels alumnes d’Educació secundària obligatòria i Batxillerat es dipositaran a l’Institut Menéndez i Pelayo, codi 08013226, de Barcelona i els expedients dels alumnes de Formació professional de grau mitjà i superior, es dipositaran a l’Institut Escola del Treball, codi 08013275, de Barcelona.

-3 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres docents.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada, davant del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA