RESOLUCIÓ CLT/1191/2013, de 28 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en la sessió de 21 de novembre de 2012, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals,

Resolc:

-1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 21 de novembre de 2012, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

-2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 28 de maig de 2013

La presidenta del Consell d’Administració

P. d. (Resolució CLT/211/2013, de 4 de febrer, DOGC núm. 6316, de 15.2.2013)

Jordi Sellas i Ferrés

Director general de Creació i Empreses Culturals

Acord

de 21 de novembre de 2012, del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

Vista la Resolució CLT/2933/2012, de 13 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases generals reguladores de la concessió dels ajuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D’acord amb l’article 7.2.i) dels Estatuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d’abril, el Consell d’Administració acorda:

 1. Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals, que consten a l’annex d’aquest Acord, les quals complementen tot allò que estableix la Resolució CLT/2933/2012, de 13 de desembre (DOGC núm. 6287, de 7.1.2013), per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases generals reguladores de la concessió dels ajuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

 2. Derogar les bases publicades mitjançant la Resolució CLT/617/2012, de 22 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

  Annex

  Bases específiques

  -1 Objecte

 3. L’objecte d’aquesta línia de subvencions, Programa Consultoria Cultura, és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, del videojoc, del multimèdia, del discogràfic i musical, de l’audiovisual i d’altres àmbits de la vida cultural, en les modalitats següents:

  1.1 Consultoria cultura diagnosi. Es tracta d’una aproximació a la situació de les diferents àrees de gestió de l’empresa o entitat, amb l’objectiu de detectar els factors estratègics clau per al seu desenvolupament i la millora de la seva competitivitat, i a partir d’això, establir les propostes de millora.

  La consultoria cultura diagnosi, d’acord amb el model que estableix l’Institut Català de les Empreses Culturals, s’ha de dur a terme mitjançant entrevistes personals individualitzades amb els responsables de l’empresa o entitat, o del departament escaient seguint les fases següents:

  1. Visites personalitzades a l’empresa o entitat per fer un procés de reflexió per detectar els factors estratègics clau (identificació de la situació i potencialitats estratègiques; identificació dels projectes/productes/mercats amb potencial competitiu; definició del potencial d’internacionalització i de comercialització digital; orientació a col·laboracions, aliances o socis inversors; identificació de la situació i millores clau en canvis i gestió pel creixement).

  2. El consultor o consultora obté conclusions per a cadascun dels factors estratègics clau i aporta a l’empresa o entitat un document (diagnosi) que inclou una planificació d’accions estratègiques, així...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA