RESOLUCIÓ CLT/273/2014, de 6 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual es modifiquen les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts del sector de les arts escèniques (teatre, dansa i circ).

Data d'entrada en vigor:09 de març de 2014
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en la sessió de 29 de gener de 2014, que va aprovar la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió d’ajuts del sector de les arts escèniques (teatre, dansa i circ), publicades a la Resolució CLT/1276/2013, de 28 de maig (DOGC núm. 6399, de 18.6.2013),

Resolc:

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 29 de gener de 2014, pel qual es modifiquen les bases específiques que han de regir la concessió d’ajuts del sector de les arts escèniques (teatre, dansa i circ), publicades a la Resolució CLT/1276/2013, de 28 de maig (DOGC núm. 6399, de 18.6.2013), el qual figura com a annex a aquesta Resolució.

—2 Contra l’Acord del Consell d’Administració, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 6 de febrer de 2014

Pilar Pifarré i Matas

Presidenta del Consell d’Administració

Annex

Acord de 29 de gener de 2014, del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual es modifiquen les bases específiques que han de regir la concessió d’ajuts del sector de les arts escèniques (teatre, dansa i circ).

Per l’Acord de 31 d'octubre de 2012, el Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals va aprovar les bases generals reguladores de la concessió dels ajuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals, publicades mitjançant la Resolució CLT/2933/2012, de 13 de desembre. Aquestes bases generals han estat modificades pels acords publicats mitjançant la Resolució CLT/565/2013, de 6 de març, i la Resolució CLT/1192/2013, de 30 de maig;

Per l’Acord de 21 de novembre de 2012, el Consell d'Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals va aprovar les bases específiques que han de regir la concessió d’ajuts del sector de les arts escèniques (teatre, dansa i circ) (Resolució CLT/1276/2013, de 28 de maig, DOGC núm. 6399, de 18.6.2013);

Atès l’informe de la directora de l’Àrea de les Arts Escèniques de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que proposa modificar les bases esmentades;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA