RESOLUCIÓ PRE/1165/2013, de 22 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs a l'Oficina del President i Coordinació Interdepartamental del Departament de la Presidència (convocatòria de provisió núm. PR 9/2013).

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997), i altres disposicions complementàries;

Atès que hi ha diversos llocs vacants a l’Oficina del President i Coordinació Interdepartamental del Departament de la Presidència, i vista la proposta del titular de l’òrgan directiu per proveir-los;

Atesa la relació vigent dels llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la descripció dels llocs de treball que cal proveir, inclosa al manual d’organització del Departament de la Presidència;

Vist que la Intervenció Delegada del Departament ha dut a terme el tràmit d’intervenció corresponent;

De conformitat amb l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

–1 Obrir convocatòria per proveir, pel sistema de lliure designació, tres llocs de secretari/ària de l’Oficina del President i Coordinació Interdepartamental del Departament de la Presidència (convocatòria de provisió núm. PR 9/2013), les característiques dels quals es detallen a l’annex 2.

–2 Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el secretari general del Departament de la Presidència en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, a elecció seva, el poden interposar davant el jutjat en la circumscripció del qual tinguin el domicili, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 22 de maig de 2013

P. D. (Resolució PRE/74/2013, DOGC de 29.1.2013)

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general

Annex 1

Bases

–1 Lloc de treball

S’obre la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de tres llocs de treball de secretari/ària de l’Oficina del President i Coordinació Interdepartamental del Departament de la Presidència, les característiques dels quals són les que consten als apartats 1 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

–2 Contingut funcional

El contingut funcional dels llocs de treball objecte de concurs és el que consta a l’apartat 4 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

–3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d’acord amb el que consta a l’apartat 2 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria, de conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar-se respecte de l’Administració de la Generalitat en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.

3.1.2 També hi pot participar el personal funcionari no integrat que presti serveis a l’Administració de la Generalitat i que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en què estigui classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, pot participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertany a cossos, escales o places del grup de titulació en què està classificat el lloc convocat al qual no es va exigir la titulació que assenyala l’article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d’acord amb la relació de llocs de treball.

3.1.3 En cap cas no podrà prendre-hi part el personal funcionari que estigui en suspensió d’ocupació, el traslladat del lloc de treball i el destituït de càrrecs de comandament com a conseqüència d’expedient disciplinari mentre durin els efectes corresponents.

3.1.4 Tampoc podran prendre-hi part els funcionaris en situació diferent de servei actiu que no hagin passat el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

3.2 El personal funcionari amb discapacitats podrà participar en igualtat de condicions que la resta de participants, sempre que pugui dur a terme les funcions del lloc de treball a proveir.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, del nivell que s’assenyala a l’apartat 3 de l’annex 2.

En el cas que les persones aspirants no estiguin en possessió del certificat acreditatiu corresponent, l’òrgan competent avaluarà mitjançant una prova aquests coneixements en relació amb el lloc de treball a proveir prèviament a l’elaboració de la proposta de persones admeses i excloses prevista en aquesta convocatòria.

En aquest darrer cas, transcorreguts deu dies a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, s’especificaran als taulers d’anuncis del Departament, a les adreces esmentades a la base 4.1 d’aquesta convocatòria, el dia, l’hora i el lloc de realització del mitjà d’acreditació dels coneixements necessaris de llengua catalana.

No obstant això, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació o de selecció de personal a l’Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit en la convocatòria.

En aquests supòsits, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de participació l’acreditació documental corresponent.

3.4 En cap cas no podrà prendre-hi part el personal funcionari que estigui en suspensió d’ocupació, el traslladat de llocs de treball ni el destituït de càrrecs de comandament com a conseqüència...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA