RESOLUCIÓ ECO/1639/2013, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2014 (FI-DGR).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

És aplicable el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desenvolupa, que constitueixen normativa bàsica.

L’Ordre del Departament d’Economia i Finances d’1 d’octubre de 1997 regula la tramitació, la justificació i el control d’ajuts i subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997).

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

És aplicable el que disposa l’article 41.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826, de 20.2.2003).

La Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, estableix el marc per al foment de la recerca científica i tècnica amb l’objecte fonamental de promoure la recerca, el desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha de basar-se el desenvolupament sostenible i el benestar social. La llei disposa d’un títol específic destinat als recursos humans dedicats a la recerca i una secció dedicada a la contractació del personal investigador de caràcter laboral.

El Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix, en la disposició addicional sisena, que les subvencions i els ajuts econòmics es poden tramitar electrònicament, d’acord amb el que disposa el Decret esmentat, quan així ho prevegi la resolució de la convocatòria.

La Llei 29/2010, de 3 d’agost, regula l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic.

L’article 11 dels Estatuts de l’AGAUR, aprovat pel Decret 168/2002, d’11 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s’han delegat al president o presidenta de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca (CEAR) en data 5 de desembre de 2002.

Per tot això,

Resolc:

Article 1

Aprovar les bases reguladores i obrir la convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l’any 2014 (FI-DGR), les condicions dels quals figuren a l’annex d’aquesta Resolució.

Article 2

Fixar l’import global màxim del programa en 16.815.248,00 (setze milions vuit-cents quinze mil dos-cents quaranta-vuit) euros, a càrrec de les partides 449.0001, 480.0001 i 482.0001 del pressupost de l’AGAUR per a l’any 2014. Aquest import és a càrrec de la Direcció General de Recerca (DGR) de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) del Departament d’Economia i Coneixement (DEC).

La concessió dels ajuts quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades de les concessions d’ajuts en l’exercici pressupostari corresponent.

En el marc de les diferents convocatòries d’ajuts de la Generalitat de Catalunya per a la contractació de personal investigador predoctoral, la Direcció General de Recerca podrà ampliar la dotació per a aquesta convocatòria abans de la seva resolució, en funció de les dotacions pressupostàries i també dels resultats i la demanda en el programa Doctorats Industrials, sense necessitat de publicar una nova convocatòria.

Article 3

Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s’hagi esgotat l’import màxim fixat a l’article 2, o bé en cas que es generin romanents derivats de les renúncies o les revocacions dels ajuts concedits, es podran assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment, a conseqüència de la interposició d’un recurs administratiu o contenciós administratiu, o bé a les sol·licituds que hagin quedat en llista de reserva, sempre que aquests projectes es puguin dur a terme en els terminis que estableixen aquestes bases.

Disposició final

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa. A continuació s’indiquen els recursos que s’hi poden interposar: un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAR en el termini d’un mes a partir de la publicació al DOGC, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona corresponent en el termini de dos mesos comptadors des de la publicació al DOGC, d’acord amb el que determinen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 22 de juliol de 2013

P. D. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808 de 27.1.2003)

Josep Maria Martorell i Rodon

President de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca

Annex

 1. Ajuts a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell

  —1 Objecte

  1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajuts a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell, i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-lo en grups de recerca que desenvolupin un projecte de recerca i desenvolupament vigent i finançat.

  1.2 Aquest programa té una durada màxima de tres anys.

  Al final de cada any, les persones candidates han de presentar una memòria del treball desenvolupat, els objectius i el pla de treball per a l’any següent. La renovació dels ajuts per a l’any següent està condicionada a la valoració positiva de les memòries, als requisits previstos en la convocatòria corresponent per a la renovació dels ajuts i a la disponibilitat pressupostària.

  1.3 La lectura de la tesi comporta la finalització del contracte i la finalització del programa.

  —2 Entitats beneficiàries

  Es poden beneficiar d’aquesta convocatòria les universitats del sistema universitari català, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries localitzats a Catalunya que tinguin capacitat de contractació laboral i desenvolupin un projecte de recerca vigent i finançat.

  —3 Requisits de les persones sol·licitants

  3.1 Poden sol·licitar l’ajut les persones físiques que compleixin els requisits següents:

  1. Complir un dels requisits d’accés al doctorat previstos a l’article 6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i els requisits establerts en aquesta base, i no tenir el títol de doctorat, amb les precisions següents:

   - Els estudis de màster o equivalents han d’haver finalitzat entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2013.

   - En el cas dels estudis de grau d’una durada mínima de 300 ECTS, les persones sol·licitants han d’estar en possessió del títol de grau en el moment de presentar la sol·licitud.

   També poden ser persones sol·licitants les persones físiques en possessió del títol de llicenciat, enginyeria o arquitectura superior que hagin obtingut la suficiència investigadora (DEA) després de l’1 de gener de 2011.

  2. Estar matriculat o matriculada, el curs 2013-2014, de la tutela acadèmica del doctorat en el moment de l’acceptació.

  3. No estar en possessió del títol de doctorat.

  4. La nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic de la persona candidata ha de ser la següent:

   - Per als estudis de primer i segon cicle de llicenciatura, enginyeria o arquitectura, ha de ser igual o superior a 1,60 (escala de 0 a 4), calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen a l’apartat V d’aquesta Resolució.

   - Per als estudis de grau, ha de ser igual o superior a 1,60 (escala de 0 a 4), calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen a l’apartat V d’aquesta Resolució.

   - Per a la diplomatura, l’enginyeria tècnica o l’arquitectura tècnica, ha de ser igual o superior a 1,60 (escala de 0 a 4), calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen a l’apartat V d’aquesta Resolució.

  5. El projecte de recerca de les persones candidates ha de formar part d’un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de presentar la sol·licitud, o bé d’un conveni o un contracte de recerca o transferència de coneixement amb entitats públiques o empreses privades amb un valor mínim de 24.000,00 (vint-i-quatre mil) euros, en el moment de presentar la sol·licitud. No es consideren projectes de recerca competitius, convenis o contractes de recerca els ajuts de suport als grups de recerca (SGR) de Catalunya.

   Els projectes concedits però encara no vigents es tindran en compte sempre que estiguin degudament acreditats.

  6. Els programes de doctorat han de ser d’una universitat del sistema universitari català.

  7. Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d’una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

   3.2 Resten excloses les persones candidates que hagin gaudit totalment o parcialment d’aquest ajut en convocatòries anteriors.

   3.3 Els directors o directores de tesi de les persones sol·licitants han de formar part del personal funcionari o vinculat, segons els estatuts o mitjançant un contracte, a la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària a què s’adscrigui l’ajut. En tots els casos, aquesta vinculació ha de garantir suficientment la supervisió i el seguiment del projecte de tesi de la persona candidata. Tots els directors i directores de tesi han de formar part d’un SGR de la Generalitat de Catalunya vigent en el moment de presentar la sol·licitud o, excepcionalment, ser...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA