RESOLUCIÓ ARP/742/2018, d'11 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2018 (ref. BDNS 394000) (Resolució d'11 d'abril, publicada al BOE núm. 94, de 18 d'abril).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2055 del Consell, regula l'aplicació de nous Programes de Desenvolupament Rural per al període de programació 2014-2020 (PDR). El PDR de Catalunya, amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2014, va ser aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d'execució C (2015) 9760 final de 18 de desembre de 2015, i la Decisió d'execució C (2016) 5998 final, de 16 de setembre de 2016.

El Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d'11 de març, completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i hi introdueix disposicions transitòries, i el Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol, estableix disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.

El PDR de Catalunya 2014-2020 preveu ajuts destinats a les explotacions agràries per donar resposta a les prioritats de millora de la viabilitat de les explotacions agràries i la competitivitat de tots els tipus d'agricultura i promoure les tecnologies agrícoles innovadores; restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l'agricultura; promoure l'eficiència dels recursos, i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari, establertes en el Reglament (UE) 1305/2013.

Així mateix, el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, estableix disposicions per millorar la coordinació de l'execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en l'enfocament estratègic en l'àmbit del desenvolupament rural.

Aquestes mesures estan sotmeses al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrària Comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

El Reglament (UE) núm. 2017/2393 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2017, modifica l'article 31 apartat 5 paràgraf primer del Reglament (UE) núm. 1305/2013 ampliant al 2019 el termini per completar la delimitació de zones amb limitacions naturals. Presentada a la Comissió Europea, al desembre de 2017, la proposta de municipis designats a Catalunya per zones amb limitacions naturals significatives, i donat que per aquesta convocatòria no serà possible obtenir la preceptiva validació, per a aquest any 2018 es manté la delimitació de les zones amb limitacions naturals significatives d'anteriors convocatòries.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.5 l'exercici de la competència en matèria de polítiques de desenvolupament del món rural al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, disposa com a funcions de la Direcció General de Desenvolupament Rural planificar les línies d'ajuts a les explotacions agràries i de desenvolupament rural, i també la proposta de normativa reguladora en aquestes matèries.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a les explotacions agràries en aquests àmbits mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb els articles 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Resolc:

  1. Convocar per al 2018 els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació, d'ara endavant CGE, d'acord amb l'Ordre ARP/35/2018 de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació (DOGC núm. 7592, de 05.04.2018), publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat de 5 d'abril de 2018, com a Orden APM/350/2018. Els ajuts convocats, amb la referència a l'annex de l'Ordre ARP/35/2018 corresponent, són els següents:

    1.1 Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores (annex 1) (operació 06.01.01).

    1.2 Millora...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA