RESOLUCIÓ ARP/905/2017, de 26 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'aprovació de les bases reguladores de les subvencions per a la contractació d'assegurances forestals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Ateses les funcions que desenvolupa el Centre de la Propietat Forestal d'acord amb la Llei 7/1999, de 30 de juliol;

Atesa la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests;

Atesa la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya;

Atesos els preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;

D'acord amb els articles 92 i 93 c) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 9 de la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal;

El règim d'aquests ajuts serà el que estableix el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector agrícola (DOUE L-352, de 24.12.2013).

D'acord amb la normativa esmentada i amb les finalitats de fomentar l'autoprotecció de les masses forestals davant dels incendis i altres riscos, amb el foment de les cobertures econòmiques i d'incentivar la contractació d'assegurances forestals mitjançant l'establiment d'ajuts que disminueixin els costos globals que suporten els propietaris forestals.

Atès l'acord adoptat pel Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, reunit el dia 30 de gener de 2017, sobre els ajuts per al foment de la contractació d'assegurança forestal en finques de titularitat privada per a l'any 2017,

Resolc:

Aprovar les bases reguladores dels ajuts per a la contractació d'assegurança forestal en finques de titularitat privada que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Santa Perpètua de Mogoda, 26 d'abril de 2017

Juan Luis Abián Perruca

Director gerent del Centre de la Propietat Forestal

Annex 1

Bases reguladores

–1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Resolució és subvencionar la contractació d'assegurances per cobrir les pèrdues produïdes per incendi, llamp, explosió i caiguda d'aeronau en terrenys forestals arbrats de titularitat privada que tinguin aprovat i vigent un instrument d'ordenació forestal (IOF).

–2 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques privades propietàries de terrenys forestals subscriptores de pòlisses d'assegurança forestal, d'acord amb el que preveu la base 1.

-3 Requisits i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

 1. El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.

 2. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

  En cas d'haver rebut ajuts de minimis en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, que l'ajut global de minimis rebut no superi els límits establerts.

 3. En cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

 4. En empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

 5. No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

 6. Quan es tracti de persones físiques empresàries, estar donada d'alta en el cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

 7. Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

 8. En cas de comptar amb centres laborals, complir la normativa de política lingüística fent constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

 9. En cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactant, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

 10. En el cas de línies d'ajuts en què les persones beneficiàries puguin ser fundacions, complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat.

 11. En el cas de línies d'ajuts en què la persona beneficiària pugui ser una associació o una fundació, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

 12. En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'establert a la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

 13. Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 2.

  3.2 Pel que fa a la concurrència amb altres ajuts, i sense perjudici del límit quantitatiu que disposa l'article 3.2 del Reglament (UE) núm. 1408/2013, el règim d'acumulació amb altres ajuts de minimis es regeix per l'establert en l'article 5 de l'esmentat Reglament. Els ajuts que estableix aquesta Resolució es podran acumular a altres ajuts públics per les mateixes despeses subvencionables, sempre que aquesta acumulació no doni lloc a una intensitat superior a l'establerta per a les circumstàncies concretes de cada cas per la normativa comunitària.

  –4 Tipus i quantia dels ajuts

  4.1 L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades pel cost de la contractació d'una assegurança forestal.

  4.2 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar és la que es determina a la convocatòria corresponent.

  4.3 L'import de l'ajut no pot ser superior al 65% del cost de la prima neta de l'assegurança, amb un import màxim subvencionable per hectàrea arbrada assegurada de 10,14 euros.

  4.4 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb el criteri d'atribució establert a l'apartat 9 d'aquestes bases reguladores. En cap cas, l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar per la persona beneficiària.

  4.5 Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i, per tant, el total d'ajuts de minimis atorgat a una persona sol·licitant no podrà excedir els 200.000,00 euros bruts durant un període de tres exercicis fiscals.

  -5 Despeses subvencionables

  Als efectes d'aquestes bases, es considera...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA