RESOLUCIÓ CLT/1396/2018, de 21 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en sessió de 20 de juny de 2018, pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals,

Resolc:

—1 Que es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 20 de juny de 2018, pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals.

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 21 de juny de 2018

Maria Dolors Portús i Vinyeta

Presidenta del Consell d'Administració

Acord

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 20 de juny de 2018, pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals.

Per l'Acord de 6 de febrer de 2017, el Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va aprovar les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, publicades a la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.2.2017), que han estat modificades per l'Acord de 28 de novembre de 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017) i l'Acord de 19 de febrer de 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018).

Per l'Acord de 9 de març de 2018, el Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals, publicades a la Resolució CLT/478/2018, de 15 de març (DOGC núm. 7582, de 20.3.2018).

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei esmentada;

D'acord amb l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener, a proposta del Departament de Cultura, el Consell d'Administració acorda:

Modificar l'annex de l'Acord del Consell d'Administració, de 9 de març de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals, publicat mitjançant la Resolució CLT/478/2018, de 15 de març (DOGC núm. 7582, de 20.3.2018), en els termes següents:

S'afegeixen dos apartats, el 9 i el 10, a l'annex, amb la redacció següent:

“9. Bases específiques de beques per fer pràctiques a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

—1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases específiques és la concessió de beques per fer pràctiques relacionades amb els processos de contractació pública, comptabilitat pressupostària i financera, comptabilitat de costos, gestió d'espais dels museus i monuments ( facility management ) i campanyes de comunicació a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, sota la tutoria de la persona que es designi a aquest efecte.

1.2 Aquestes beques han de proporcionar a la persona beneficiària de la beca:

 1. Aprenentatge pràctic de la matèria.

 2. Coneixement del treball en equip de l'especialitat.

 3. Coneixements de les fases de treball de l'Administració.

 4. Ampliació del currículum laboral a través de la difusió dels treballs en què hagi participat, la participació en actes organitzats per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, etc.

  1.3 Es poden concedir beques per fer tasques en les modalitats següents:

 5. Col·laboració en processos de contractació pública de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

 6. Col·laboració en els processos relacionats amb la comptabilitat pressupostària i financera de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural.

 7. Col·laboració en els processos relacionats amb la comptabilitat de costos de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural.

 8. Col·laboració en la gestió d'espais dels museus i monuments adscrits a l'Agència, en relació amb l'actualització de plànols, ràtios i anàlisi de rendiment ( facility management ).

 9. Col·laboració en les campanyes de comunicació de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural a través dels diversos canals de comunicació corporatius.

  —2 Persones beneficiàries

  2.1 Poden ser beneficiàries d'aquestes beques les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents:

 10. Per a la modalitat a) de la base 1.3, han de tenir el títol de grau universitari en dret, ciències jurídiques de les administracions públiques, o títol equivalent.

 11. Per a les modalitats b) i c) de la base 1.3, han de tenir el títol de grau universitari en economia, administració i direcció d'empreses, o títol equivalent.

 12. Per a la modalitat d) de la base 1.3, han de tenir el títol de grau universitari en arquitectura, arquitectura tècnica en edificació o algunes enginyeries especialitzades: enginyeria de l'energia, enginyeria de materials o enginyeria en tecnologies industrials, o títol equivalent.

 13. Per a la modalitat e) de la base 1.3, han de tenir el títol de grau universitari en periodisme, comunicació, comunicació audiovisual o màrqueting, o títol equivalent.

  2.2 En relació amb la finalització dels estudis que permeten l'accés a aquestes beques, cal que no faci més de cinc anys que s'hagi obtingut el títol que dona dret a accedir a la beca, o bé que no faci més de cinc anys que s'hagin finalitzat els màsters o postgraus oficials (valorats com a formació específica d'acord amb la base 7 que tinguin relació amb la titulació o amb els estudis relacionats amb cada modalitat de beca a la qual s'opta). Aquest requisit no s'aplica a les persones sol·licitants que hagin obtingut una beca d'aquesta mateixa línia durant l'anualitat anterior, sens perjudici del que preveu la base 3.4.

  —3 Requisits, condicions i incompatibilitats

  3.1 Les pràctiques es fan a les instal·lacions de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural a Barcelona.

  3.2 La durada de les beques és, com a màxim, de deu mesos, sempre dins l'any natural de la seva concessió, i s'ha de concretar en la convocatòria. L'horari de les beques és de matí i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 9 h a 14 h i la resta flexible, i s'ha de concretar en la convocatòria.

  3.3 Una mateixa persona no pot ser beneficiària de més d'una de les modalitats de beques que preveuen les bases. Les persones sol·licitants, però, poden optar com a màxim, sempre que reuneixin els requisits per accedir-hi, a tres modalitats, d'acord amb un ordre de preferència que han de fer constar en la sol·licitud.

  3.4 No poden optar a aquestes beques les persones que ja han obtingut anteriorment una beca per la mateixa modalitat a la qual opten, sempre que hagin gaudit de més de la meitat de la beca. Sí que poden optar, però, a una altra modalitat, sempre que en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA