RESOLUCIÓ CLT/1833/2017, de 24 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, adoptat en sessió de 19 de juliol de 2017, de segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals,

Resolc:

—1 Que es publiqui íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 19 de juliol de 2017, de segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals.

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 24 de juliol de 2017

Xavier Gibert i Espier

President del Consell d'Administració

Acord

del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 19 de juliol de 2017, de segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals.

Per l'Acord de 27 de maig de 2015, el Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals va aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals (Resolució CLT/1554/2015, d'1 de juliol, DOGC núm. 6911, de 13.7.2015);

Per l'Acord de 21 de juny de 2016, el Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals va modificar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals (Resolució CLT/1588/2016, de 22 de juny, DOGC núm. 7151, de 29.6.2016);

Atès l'informe del director de l'Àrea de l'Audiovisual de l'Institut Català de les Empreses Culturals, que proposa modificar per segona vegada les bases esmentades;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D'acord amb l'article 7.2.i) dels Estatuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril, el Consell d'Administració acorda:

Modificar per segona vegada les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals, aprovades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA