RESOLUCIÓ CLT/2090/2017, de 24 d'agost, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'obres audiovisuals d'animació (ref. BDNS 358642).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Vista la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que han estat modificades per l'acord publicat mitjançant la Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol;

Vista la Resolució CLT/1904/2017, de 31 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la producció d'obres audiovisuals d'animació;

D'acord amb allò que disposen l'article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 6.3.a) de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l'Institut Català de les Indústries Culturals,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'obres audiovisuals d'animació.

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

  1. Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que han estat publicades mitjançant la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre (DOGC núm. 7014, de 9.12.2015), i modificades per l'acord publicat mitjançant la Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol (DOGC núm. 7170, de 26.7.2016).

  2. Les bases específiques que consten en l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'ICEC, de 19 de juliol de 2017, publicades mitjançant la Resolució CLT/1904/2017, de 31 de juliol (DOGC núm. 7427, de 4.8.2017).

  3. La normativa general de subvencions.

—3 Les sol·licituds de subvencions i d'altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública (DOGC núm. 6297 de 21.1.2013), a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA