RESOLUCIÓ CLT/2930/2014, de 18 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions del sector del llibre.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en sessió de 17 de desembre de 2014, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions del sector del llibre,

Resolc:

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 17 de desembre de 2014, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions del sector del llibre.

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Pilar Pifarré i Matas

Presidenta del Consell d’Administració

Acord

de 17 de desembre de 2014, del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions del sector del llibre.

Vista la Resolució CLT/2383/2014, de 17 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D’acord amb l’article 7.2.i) dels Estatuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d’abril, el Consell d’Administració acorda:

 1. Aprovar les bases específiques següents que han de regir la concessió de subvencions del sector del llibre, que consten als annexos d’aquest Acord:

  — Annex 1: Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la producció editorial en català i en occità.

  — Annex 2: Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a les empreses editorials de música.

  — Annex 3: Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la producció editorial en llengua catalana o occitana d’especial interès cultural.

  — Annex 4: Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la modernització de les llibreries.

  Aquestes bases específiques complementen tot el que estableix la Resolució CLT/2383/2014, de 17 d’octubre (DOGC núm. 6738, de 29.10.2014), per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència.

 2. Derogar les bases publicades mitjançant la Resolució CLT/1272/2013, de 4 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió d’ajuts del sector del llibre.

  Annex 1

  Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la producció editorial en català i en occità

  —1 Objecte

 3. L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a les empreses editores en català o occità per tal de garantir la producció i diversificació editorial en aquestes llengües.

 4. Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases tenen la consideració d’ajuts de minimis , regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).

  —2 Destinataris

  Poden optar a les subvencions les empreses i entitats editorials sense ànim de lucre privades.

  —3 Requisits i incompatibilitats

 5. Per poder optar a les subvencions s’han de complir, a banda dels que estableix la base general 3, els requisits següents:

  1. Els llibres s’han d’haver publicat en el període que determini la convocatòria corresponent.

  2. L’editorial ha d’haver publicat un mínim de deu títols l’any anterior al de concessió de la subvenció. En el cas d’empreses editorials de nova creació és suficient haver publicat un mínim de 10 títols l’any de concessió de la subvenció.

   Als efectes d’aquestes bases es considera empresa editorial de nova creació aquella que s’hagi constituït en l’any de concessió de la subvenció o en l’any anterior al de la concessió de la subvenció.

   Es poden establir excepcions a aquesta regla a aquelles editorials que ho mereixen per la importància del catàleg i per la vàlua del programa editorial, d’acord amb la valoració efectuada per la comissió de seguiment que es descriu a la base 10.

  3. Per a obres en català, els tiratges han de ser d’un mínim de 600 exemplars i d’un màxim de 2.000 exemplars. Les obres en occità han de tenir un tiratge mínim de 300 i un màxim de 1.500 exemplars. En tots dos supòsits, un cop deduïts els exemplars no venals, d’acord amb el contracte amb la persona responsable de l’autoria.

  4. Els textos en català han d’estar redactats d’acord amb les normatives que estableix l’Institut d’Estudis Catalans. Els textos en occità han d’estar redactats d’acord amb la Gramatica occitana de Loís Alibèrt. Els textos en la variant aranesa han d’estar redactats d’acord amb les Normes ortografiques der aranés , text aprovat en ple del Conselh Generau d’Aran el 5 d’octubre de 1999.

  5. Els llibres han de tenir un preu de venda al públic no superior a 30 euros, IVA exclòs. L’editor ha de mantenir aquest preu, com a mínim, durant 6 mesos a partir de la publicació del llibre. En aquells casos en què cada volum no es pugui adquirir separadament, es considera com a preu de venda el que s’hagi fixat per al conjunt de llibres de què consti una mateixa obra.

  6. El text ha de ser d’un mínim de 50 pàgines de 2.100 espais, exceptuant-ne els llibres infantils, els de poesia, les obres de teatre, els còmics, les novel·les gràfiques, els cançoners i els llibres d’autors clàssics o obres clàssiques. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per cançoner aquell llibre de cançons que inclou el text de la cançó i la partitura. S’entén per autors clàssics aquells que són els màxims representants d’una època o d’un gènere. Per obra clàssica s’entén l’obra feta per aquests autors o que de forma general es considera com a part del cànon o com a model de referència. En el cas de llibres amb mapes complementaris editats conjuntament amb aquests, el text ha de ser d’un mínim de 32 pagines de 1.615 espais.

  7. La comercialització dels llibres en català ha d’efectuar-se en un mínim de 10 punts de venda, a través dels canals habituals de venda de llibres, incloses sempre les llibreries.

  8. El llibre no ha d’haver estat publicat en català o occità en els darrers 10 anys, encara que es tracti d’una nova traducció.

  9. En el cas d’edició de traduccions, sempre que siguin publicades per una mateixa empresa o grup editorial, cal que les edicions en català o en occità siguin anteriors o simultànies a la castellana, en cas que n’hi hagi.

  10. A la pàgina de crèdits de tots els exemplars han de constar els números de l’ISBN, el mes i l’any de l’edició. També ha de constar el número de dipòsit legal.

  11. El nombre de títols que una editorial pot presentar per optar als ajuts per a l’edició de llibres previstos en aquestes bases no pot ser superior al 60% dels títols publicats en català o occità per l’empresa sol·licitant en l’any anterior al de concessió de la subvenció, exclòs del còmput el llibre d’ensenyament tal com el defineix la lletra a) de la base 4.

 6. Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases no són compatibles amb les subvencions a la producció editorial d’especial interès cultural en llengua catalana o occitana ni amb ajuts, en la doble modalitat d’aportacions reintegrables i subvencions, a projectes culturals i a projectes i plans editorials de l’Institut Català de les Empreses Culturals, ni amb les subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) a empreses editorials per a l’edició d’obres literàries d’especial interès cultural en català i occità, i per a l’edició de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

 7. Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases són compatibles amb la compra de novetats en català destinades al Sistema de Lectura Pública (Ordre CLT/437/2005, d’11 de novembre). També són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), així com d’altres entitats públiques o privades, sens perjudici del que preveu la base 4.e).

  —4 Exclusions

  Queden exclosos de les subvencions a què fan referència aquestes bases:

  1. Els llibres d’ensenyament. Com a llibre d’ensenyament es consideren els llibres de text, els llibres amb propostes d’exercicis adreçats a l’alumnat i, en general, qualsevol llibre editat exclusivament per ser utilitzat en el sistema educatiu. No són objecte d’aquesta exclusió els llibres de música adreçats a l’ensenyament reglat no obligatori.

  2. Les obres considerades de luxe, de bibliòfil i aquelles amb l’edició limitada i numerada.

  3. Les obres actualitzables, les editades en fascicles i les editades en fulls no relligats, canviables o suprimibles sense detriment del seu conjunt.

  4. Les obres publicades per empreses o entitats privades editorials per encàrrec d’entitats públiques i empreses o entitats privades no editorials.

  5. Les obres que rebin altres ajuts o col·laboracions, i/o la compra de llibres per part de les administracions públiques, iguals o superiors al 30% del cost de producció, i les que siguin publicades en règim de coedició entre una editorial i una institució pública, entitat o empresa no editorials, si aquestes hi contribueixen...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA