RESOLUCIÓ CLT/538/2015, de 12 de març, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses o entitats culturals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en sessió de 25 de febrer de 2015, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses o entitats culturals,

Resolc:

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 25 de febrer de 2015, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses o entitats culturals.

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller/a de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 12 de març de 2015

Pilar Pifarré i Matas

Presidenta del Consell d’Administració

Acord

de 25 de febrer de 2015, del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses o entitats culturals.

Vista la Resolució CLT/2383/2014, de 17 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència. Aquestes bases generals han estat modificades per l’acord publicat mitjançant la Resolució CLT/266/2015, de 3 de febrer, i per l’acord publicat mitjançant la Resolució CLT/412/2015, de 5 de març;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D’acord amb l’article 7.2.i) dels Estatuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d’abril, el Consell d’Administració acorda:

  1. Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses o entitats culturals, que consten en annex d’aquest Acord.

    Aquestes bases específiques complementen tot el que estableix la Resolució CLT/2383/2014, de 17 d’octubre (DOGC núm. 6738, de 29.10.2014), per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència, modificades per l’acord publicat mitjançant la Resolució CLT/266/2015, de 3 de febrer (DOGC núm. 6816, de 23.2.2015), i per l’acord publicat mitjançant la Resolució CLT/412/2015, de 5 de març (DOGC núm. 6829, de 12.3.2015).

  2. Derogar les bases publicades mitjançant l’annex de la Resolució CLT/1273/2013, de 30 de maig, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l’assistència i la participació en fires, festivals i mercats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA