RESOLUCIÓ ENS/1285/2015, de 10 de juny, per la qual es renoven els concerts educatius dels centres privats d'educació especial.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Per Resolució ENS/1616/2011, de 22 de juny (DOGC núm. 5911, d’1.7.2011), es va aprovar la renovació dels concerts educatius de centres privats d’educació especial, per un període de quatre anys a comptar des de l’inici del curs escolar 2011-2012.

D’acord amb el que disposa l’article 35 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, els centres que desitgin renovar els seus concerts educatius ho sol·licitaran al Departament d’Ensenyament.

Analitzades les sol·licituds presentades, les dades de què disposa el Departament d’Ensenyament i segons el que estableixen la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i el Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, cal resoldre les renovacions dels concerts educatius sol·licitades.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats,

Resolc:

-1 Aprovar la renovació dels concerts educatius dels centres d’educació especial, que s’especifiquen a l’annex 1 d’aquesta Resolució, per al nivell d’ensenyament bàsic d’educació especial.

-2 Aprovar els concerts educatius dels centres d’educació especial que s’especifiquen a l’annex 2 d’aquesta Resolució, per a la prestació dels serveis i programes de suport a l’escolarització dels alumnes amb discapacitats en els centres ordinaris d’acord amb l’article 205.10 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

-3 Aprovar la renovació dels concerts educatius dels centres d’educació especial que s’especifiquen a l’annex 3 d’aquesta Resolució per als programes d’educació especial previstos a l’Ordre ENS/304/2002, d’1 d’agost.

-4 La renovació d’aquests concerts és per un període de 6 anys, i tindrà efectes a partir de l’inici del curs escolar 2015-2016 i es formalitzarà mitjançant un document administratiu que subscriurà el director dels serveis territorials corresponent del Departament d’Ensenyament o el gerent del Consorci d’Educació, en el cas de Barcelona ciutat, i el titular del centre.

-5 La concessió d’aquesta renovació dels concerts educatius dels centres privats d’educació especial es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària EN0120 D/488000100/4210, del pressupost de l’any 2015.

-6 Aquest Resolució s’inscriurà al Registre de centres.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 10 de juny de 2015

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

Annex 1

priv: unitats concertades.

TM: tutor d’aula.

GS: grau superior.

FIS: fisioterapeuta.

LOG: logopeda.

GM: grau mitjà.

TS: tècnic superior.

ED: educador.

FPT: mestre de taller.

CR: concert resultant.

USD: unitats sol·licitades denegades.

Causes de denegació (CD):

(1) Les unitats per a les quals se sol·licita concert no estan autoritzades i, segons el que disposen els articles 3.1 del Decret 56/1993, de 23 de febrer i l’article 5.1 del Reial decret 2377/1985, de 18 desembre, pel que s’aprova el reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, és requisit imprescindible que els centres concertats estiguin autoritzats per impartir els ensenyaments que constitueixen l’objecte del concert.

(2) El nombre d’alumnes no justifica la concertació de les unitats i/o del personal sol·licitat.

(3) L’autorització del centre per impartir programes d’educació especial no permet d’acord amb l’Ordre ENS/304/2002, d’1 d’agost, la concertació del personal i/o unitats sol·licitades.

Consorci d'Educació de Barcelona

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Aspace.

Codi: 08011266.

CR: 12 priv. 15 TM. 2 GS. 5 FIS. 2 LOG. 10 ED.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Aspasim.

Codi: 08011451.

CR: 6 priv. 8 TM. 1 GS. 1 FIS. 1 LOG. 4 ED.

USD: 2 TM. 1 GS. 0,5 FIS. 0,5 LOG. 1 ED.

CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Carrilet.

Codi: 08036196.

CR: 5 priv. 9 TM. 1 GS. 1,5 LOG. 4 ED.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Esclat.

Codi: 08037681.

CR: 5 priv. 5 TM. 2 FIS. 1 LOG. 4 ED.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Estimia.

Codi: 08014051.

2015-16 CR: 8 priv. 7 TM. 2 FIS. 1 LOG. 5 ED.

2016-21 CR: 8 priv. 6 TM. 2 FIS. 1 LOG. 5 ED.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Fàsia-Eixample.

Codi: 08035064.

CR: 5 priv. 8 TM. 1 GS. 2 LOG. 1 GM. 1 TS. 5 ED.

USD: 1 TM. 1 ED.

CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Fàsia-Sarrià.

Codi: 08039963.

CR: 6 priv. 11 TM. 1 GS. 3 LOG. 5 ED.

USD: 1 TM. 1 ED.

CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Fundació EIR-el Niu.

Codi: 08035027.

CR: 5 priv. 7 TM. 1 GS. 1 FIS. 1 LOG. 3 ED.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Gavina.

Codi: 08035091.

CR: 9 priv. 12 TM. 1 GS. 1 FIS. 2 LOG. 1 GM. 6 ED.

Municipi: Barcelona...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA