RESOLUCIÓ GAH/2318/2016, de 17 d'octubre, de convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc singular i dos llocs de comandament a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (convocatòria de provisió núm. GAH/005/16).

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hi ha vacants els llocs d'inspector/a, cap del Negociat de Suport Administratiu en l'Edificació i cap del Negociat de Suport Administratiu d'Habitatge Protegit.

Els llocs esmentats consten en la relació dels llocs de treball vigent del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la seva descripció ha estat inclosa en el manual d'organització del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

D'acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

De conformitat amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

 1. Convocar el concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc d'inspector/a, cap del Negociat de Suport Administratiu en l'Edificació i cap del Negociat de Suport Administratiu d'Habitatge Protegit (convocatòria de provisió núm. GAH/005/16), que es detallen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 2. Aprovar les bases de la convocatòria que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

 3. Les sol·licituds s'han de presentar, en el termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en el Registre general del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (Via Laietana, 26, 08003 Barcelona), en el Registre dels Serveis Territorials del Departament a Barcelona (c. Rivadeneyra, 6, 08002 Barcelona), Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), Lleida (c. Lluís Companys, 1, 25003 Lleida), Tarragona (c. Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona) o les Terres de l'Ebre (c. Montcada, 23, 43500 Tortosa), o per qualsevol altre dels mitjans previstos en l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, i d'acord amb el que estableixen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, un recurs de reposició davant la directora de Serveis del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació, o bé un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

  Barcelona, 17 d'octubre de 2016

  P. d. (Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, DOGC núm. 6434, de 7.8.2013)

  Josefina Valls i Vila

  Directora de Serveis

  Annex 1

  Lloc 1

  Descripció del lloc de treball

  1 Característiques del lloc de treball

  Nom del lloc: inspector/a.

  Departament: Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

  Unitat directiva: Agència de l'Habitatge de Catalunya.

  Localitat: Barcelona.

  Nivell: 22.1.

  Complement específic: 7.066,32 euros.

  Horari: normal.

  Tipus de lloc: singular.

  Forma de provisió: concurs específic.

  2 Requisits de participació

  Grup: A, subgrup A2.

  Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.

  Col·lectiu de cossos: cossos o escales d'administració especial del grup corresponent.

  Especificació de cossos: cos d'arquitectura tècnica.

  3 Coneixement de la llengua catalana

  Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell de suficiència (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o un equivalent.

  4 Contingut funcional

  4.1 Missió:

  Efectuar les inspeccions tècniques d'edificis d'ús residencial en la demarcació territorial de Barcelona que tinguin per objecte la qualificació d'habitatges protegits i/o expedients sancionadors en matèria d'habitatge, així com emetre els informes tècnics corresponents, d'acord amb la normativa vigent en matèria d'habitabilitat i accessibilitat.

  4.2 Finalitats/funcions:

  1. Inspeccionar els edificis d'habitatges i emetre els informes tècnics corresponents per qualificar aquests edificis com a habitatges amb protecció oficial.

  2. Revisar, valorar i emetre informes tècnics dels projectes d'habitatges per a la qualificació provisional i definitiva, d'acord amb la normativa vigent en matèria d'habitatge.

  3. Donar suport tècnic, realitzar visites d'inspecció i emetre els informes tècnics corresponents a instància d'altres unitats de l'Administració.

  4. Assessorar a promotors/professionals respecte les condicions tècniques que requereixen els habitatges amb protecció oficial.

  4.3 Tasques bàsiques o activitats:

 4. Inspecciona els edificis d'habitatges i emet els informes tècnics corresponents per qualificar-los com a habitatges amb protecció oficial.

 5. Analitza els projectes d'edificis d'habitatges i emet els requeriments i informes tècnics necessaris per qualificar-los.

 6. Fa el seguiment dels expedients de qualificació d'habitatges amb protecció oficial.

 7. Inspecciona habitatges i emetre l'informe tècnic corresponent a instàncies d'altres unitats de l'Administració.

 8. Atén les visites i assessora tècnicament els professionals en relació amb consultes relatives als habitatges amb protecció oficial.

  5 Altres característiques

  5.1 Coneixements convenients de:

  –Normativa tècnica d'obligat compliment aplicable a la construcció d'habitatges.

  –Legislació sobre habitatge i urbanisme.

  –Legislació de règim jurídic i procediment administratiu.

  5.2 Altres coneixements:

  –Normativa especifica dels habitatges amb protecció oficial: procediment de qualificació dels habitatges i requisits tècnics.

  –Normativa d'habitabilitat i accessibilitat als habitatges.

  –Normativa urbanística.

  –Ajuts establerts als plans d'habitatge vigents.

  –Procediment administratiu.

  5.3 Experiència en:

  –Seguiment d'obres d'edificis d'habitatges.

  –Procediments d'inspecció en l'àmbit de l'habitatge i l'urbanisme.

  Lloc 2

  Descripció del lloc de treball

  1 Característiques del lloc de treball

  Nom del lloc: cap del Negociat de Suport Administratiu en l'Edificació.

  Departament: Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

  Unitat directiva: Agència de l'Habitatge de Catalunya.

  Localitat: Barcelona.

  Nivell: 20.

  Complement específic: 6.145,92 euros.

  Horari: normal.

  Tipus de lloc: comandament.

  Formació específica: coneixements d'informàtica, experiència en gestió administrativa, experiència en documentació i arxivística.

  Forma de provisió: concurs específic.

  Norma funcional: DOGC núm. 5046.

  2 Requisits de participació

  Grup: C, subgrup C1.

  Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.

  Col·lectiu de cossos: administració general.

  Especificació de cossos: cos administratiu.

  3 Coneixement de la llengua catalana

  Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell de suficiència (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o un equivalent.

  4 Contingut funcional

  4.1 Missió:

  Donar suport administratiu a les activitats relacionades amb la qualitat de l'edificació, a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, d'acord amb les directrius del superior jeràrquic/a, amb la finalitat de col·laborar en l'assoliment dels objectius de la unitat.

  4.2 Finalitats/funcions:

  1. La gestió administrativa del Servei d'Ordenació de l'Edificació.

  2. El suport administratiu a l'organització d'actes de divulgació de normativa tècnica entre els agents sectorials.

  3. El suport administratiu en el desenvolupament de programes referents a la introducció de criteris d'ecoeficiència i sostenibilitat en l'edificació.

  4. La gestió i la tramitació d'expedients de declaració responsable d'entitats i de laboratoris d'assaigs, així com la gestió dels seus registres.

  4.3 Tasques bàsiques o activitats:

 9. Atén i recondueix les consultes adreçades al Servei en matèria de normativa i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA