RESOLUCIÓ INT/2126/2017, de 6 de setembre, per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional de persones participants admeses i excloses de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17).

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament D'Interior
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès el que estableixen les bases reguladores de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17), aprovades per la Resolució INT/1586/2017, de 6 de juliol (DOGC núm. 7407, de 7.7.2017);

Atès el que estableix l'article 22 del Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Vista la Resolució INT/1950/2017, de 2 d'agost, per la qual es prorroga el termini d'aprovació i publicació de la llista provisional de persones participants admeses i excloses de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17), publicada al DOGC núm. 7429, de 8.8.2017;

De conformitat amb el que estableix l'article 1.i) de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d'Interior en el secretari general del Departament d'Interior;

Resolc:

Article 1

Aprovar i fer pública la llista provisional de persones participants admeses i excloses amb indicació dels motius d'exclusió i del lloc on han sol·licitat realitzar les proves, en el cas que el tribunal qualificador acordi que es realitzin de manera descentralitzada.

Article 2

La llista completa i certificada s'exposa en els registres del Departament d'Interior, de la Direcció General de la Policia i dels serveis territorials del Departament d'Interior. També es pot consultar a l'adreça d'internet següent:

http://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/acces_al_cos/ .

Article 3

Les persones participants disposen d'un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució al DOGC, per formular les al·legacions que considerin pertinents adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir o per aportar la documentació requerida per la convocatòria, mitjançant la presentació d'un escrit adreçat al secretari general del Departament d'Interior, que s'haurà de presentar a qualsevol dels registres indicats a l'article 2 d'aquesta Resolució o en qualsevol dels llocs que estableix la normativa vigent.

Article 4

Les persones participants excloses que no esmenin, dins del termini esmentat a l'article 3 d'aquesta Resolució...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA