RESOLUCIÓ JUS/267/2016, de 4 de febrer, per la qual s'anuncia concurs per a la provisió de notaries vacants.

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

D'acord amb l'article 147.1. a ) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aquesta comunitat autònoma ha assumit la competència executiva respecte a la convocatòria, l'administració i la resolució dels concursos per a la provisió de notaries vacants en l'àmbit territorial esmentat.

D'acord amb el que disposen els articles 88 al 96, i altres de concordants del Reglament de l'organització i règim jurídic del notariat, aprovat pel Decret de 2 de juny de 1944, dins dels torns a què es refereix l'article 88, segons la redacció que en fa el Reial decret 45/2007, de 19 de gener, s'han de proveir les notaries que estiguin vacants en el dia d'avui.

El Reglament d'organització i règim jurídic del notariat, de 2 de juny de 1944, reformat pel Reial decret 45/2007, de 19 de gener, és la norma que regeix la convocatòria i resolució dels concursos per proveir les notaries vacants, en els articles 93 i següents. Atesa l'assumpció de competències executives per la Comunitat Autònoma de Catalunya referents a la convocatòria, l'administració i la resolució dels concursos, és necessari que s'adoptin mesures específiques de coordinació entre les administracions públiques competents consistents, entre d'altres, en una convocatòria simultània i en l'anàlisi conjunta entre la Direcció General dels Registres i del Notariat i la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de les sol·licituds presentades per tal que ulteriorment cada administració resolgui respecte de les vacants a què es refereix el seu àmbit territorial.

Per donar compliment al que estableix l'Estatut d'autonomia de Catalunya en relació amb els drets dels ciutadans a utilitzar la llengua pròpia a les oficines públiques demarcades a Catalunya, cal atenir-se al que disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, si bé es fa un especial tractament als opositors d'ingrés amb la finalitat de facilitar l'accés al cos en les mateixes condicions que les establertes per als notaris de la resta de l'Estat.

En compliment de les funcions atribuïdes a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia mitjançant el Decret 417/2006, de 14 de novembre (DOGC núm. 4762, de 16.11.2006),

Resolc:

-1 Places

S'ofereixen en aquest concurs totes aquelles vacants radicades al territori de Catalunya que s'han produït fins avui, les quals es detallen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

-2 Condicions de participació

Poden participar en la convocatòria tots aquells notaris que, amb independència del lloc on radiqui la notaria que serveixi el sol·licitant, compleixin amb els requisits que disposa l'article 94 del Reglament notarial i no estiguin afectats per les limitacions recollides a l'article 95 de l'esmentat text legal.

-3 Acreditació de la llengua catalana

A fi de donar compliment al que disposen els articles 33 i 147 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i l'article 14.5 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, els participants en el concurs hauran d'acreditar que el despatx de la notaria vacant radicada a Catalunya a què aspirin estarà en condicions d'atendre els ciutadans i ciutadanes en qualsevol de les dues llengües oficials, així com comptar amb personal que tingui coneixement adequat i suficient per exercir les funcions pròpies del seu lloc de treball.

A aquest efecte, l'acreditació de coneixement de català s'ha d'efectuar en el moment de presentació de la sol·licitud de participació en el concurs, i es pot dur a terme per qualsevol dels mitjans següents:

Disposar la persona participant del nivell de llengua catalana corresponent al certificat B2 o C1 de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística, o d'un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria General de Política Lingüística. En aquest cas, s'haurà d'acompanyar la sol·licitud de participació en el concurs amb testimoni notarial o fotocòpia compulsada de la certificació acreditativa.

Declaració jurada o promesa formal que la persona participant es compromet a disposar de personal contractat amb...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA