RESOLUCIÓ JUS/618/2011, de 24 de febrer, per la qual es resol el concurs per a la provisió de notaries vacants convocat per la Resolució JUS/3866/2010, de 19 de novembre, i se'n disposa la publicació.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

JUS/618/2011, de 24 de febrer, per la qual es resol el concurs per a la provisió de notaries vacants convocat per la Resolució JUS/3866/2010, de 19 de novembre, i se'n disposa la publicació.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el concurs per a la provisió de notaries vacants convocat per la Resolució de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques JUS/3866/2010, de 19 de novembre, i atès el que disposen els articles 88 al 96 i 313 del Reglament de l'organització i règim jurídic del notariat, modificat pel Reial decret 45/2007, de 19 de gener, i el Reial decret 173/2007, de 9 de febrer, sobre demarcació notarial, amb les modificacions introduïdes en la Correcció d'errades del Reial decret esmentat, publicat al BOE de 9.6.2007;

En compliment de les funcions atribuïdes a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia mitjançant el Decret 417/2006, de 14 de novembre (DOGC núm. 4762, de 16.11.2006),

Resolc:

—1 Adscriure els notaris a les places de notaries vacants que se citen radicades al territori de Catalunya, d'acord amb les normes legals esmentades i segons es detalla a l'annex d'aquesta Resolució.

—2 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, d'acord amb el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, d'acord amb els articles 14, 25 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Ambdós terminis es comptaran a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i al BOE, i a partir de l'endemà de l'última publicació cas que aquesta no es faci simultàniament als dos diaris oficials.

Barcelona, 24 de febrer de 2011

Santiago Ballester i Muñoz

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Annex

Martorell: per trasllat del senyor Vázquez Atkinson, el senyor Francisco de Paula Polo Orti, notari de Terrassa, 1a.

Castelló d'Empúries: per trasllat del senyor González Bou, el senyor Emilio Mezquita García-Granero, notari de Montroig del Camp, 3a.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA