RESOLUCIÓ PRE/2345/2015, de 20 d'octubre, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de 10 beques per a estades a les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior (beques a les delegacions 2015-2016).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

El Departament de la Presidència, mitjançant la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, pretén promoure les pràctiques professionals en entorns internacionals per fomentar un millor coneixement pràctic sobre les polítiques i activitats en el marc de les relacions exteriors, amb un èmfasi especial en aquells temes que afecten més directament Catalunya.

Per tal de fomentar aquesta experiència, la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea ofereix diversos programes de beques que s’adrecen a joves titulats universitaris, amb la finalitat que posteriorment puguin aplicar aquesta experiència en el desenvolupament de la seva carrera professional.

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l’objectiu d’executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats de foment de l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya. L’article 6.5 dels Estatuts de l’Agència preveu la possibilitat de gestionar convocatòries de beques d’altres departaments de la Generalitat.

Vist l'annex 1 de l’Ordre PRE/182/2015, de 17 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l’àmbit de l’acció exterior del Departament de la Presidència adreçats a titulats universitaris;

Vist l'article únic de l'Ordre PRE/281/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre PRE/182/2015;

De conformitat amb el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; i la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015;

En ús de les atribucions que em són conferides per la legislació vigent, en especial, d’acord amb el que preveu l’article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Resolc:

-1 Objecte

Obrir la convocatòria corresponent a l’any 2015, de deu beques per a estades a les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l’exterior:

  1. una beca a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França, a París;

  2. una beca a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França (per assumptes suïssos), a París;

  3. dues beques a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit, a Londres;

  4. una...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA