RESOLUCIÓ SLT/30/2017, de 16 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, de 28 de novembre de 2016, pel qual es modifica l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut i s'aprova un text refós de l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 14.1.m bis ) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, afegit per l'article 160.1 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix que correspon al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut aprovar l'estructura en unitats del Servei Català de la Salut.

D'acord amb això, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en la sessió de 28 de novembre de 2016, ha aprovat la modificació de l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut, així com un text refós de l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut, i ha encomanat al director del Servei Català de la Salut que doni publicitat d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

En ús de les competències que m'han estat atorgades,

Resolc:

Donar publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, de 28 de novembre de 2016, pel qual es modifica l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut i s'aprova un text refós de l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut, el qual figura com a annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 16 de gener de 2017

David Elvira i Martínez

Director del Servei Català de la Salut

Annex

Acord pel qual es modifica l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut i s'aprova un text refós de l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut.

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), configura el Servei Català de la Salut com a ens públic de caràcter institucional.

L'estructura i organització central del Servei Català de la Salut, inicialment, es va establir pel Decret 26/1991, de 18 de febrer (DOGC núm. 1411, de 25.2.1991). Posteriorment, ja sigui l'evolució del sistema sanitari català amb l'extensió i l'apropament de les xarxes de serveis a la ciutadania, la universalització de l'assistència i la consolidació dels models de compra de serveis sanitaris, o la necessitat de potenciar el Departament de Salut en l'àmbit de la planificació sanitària i enfortir el seu paper d'autoritat sanitària, van donar lloc a successives modificacions d'aquesta estructura.

L'article 160.1 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, va incorporar una nova lletra m bis a l'article 14.1 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, que estableix que correspon al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut aprovar l'estructura en unitats del Servei Català de la Salut. D'acord amb això, l'actual estructura del Servei Català de la Salut fou aprovada per l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut de 22 de febrer de 2016, pel qual es modifica l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut i s'aprova un text refós de l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut, del qual s'ha donat publicitat mitjançant la Resolució SLT/1393/2016, de 26 de maig (DOGC núm. 7135, de 6.6.2016).

Posteriorment, el Consell de Direcció, en la sessió del 26 de setembre de 2016, va adoptar l'acord de canviar el nom de la Divisió d'Avaluació de Serveis Assistencials per Divisió de Planificació Operativa i Projectes, acord que encara està pendent de publicació.

Actualment, s'ha considerat necessari:

 1. Reforçar el paper del Servei Català de la Salut davant de les empreses públiques i els consorcis sanitaris adscrits al Departament de Salut o al Servei Català de la Salut i, d'acord amb això, revisar la denominació, l'estructura i les funcions de l'Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans i de la Gerència de Patrimoni, Infraestructures i Recursos Humans, així com revisar les funcions de la Gerència d'Entitats Participades.

 2. Modificar l'adscripció de l'Oficina Tècnica Corporativa, que passa a dependre de la Subdirecció.

 3. Modificar la denominació i dependència de la Divisió de Recursos Humans i Serveis Generals, que passa a denominar-se Divisió de Gestió de les Persones i a dependre directament de la Direcció del Servei Català de la Salut.

 4. Modificar la denominació de la Gerència de Farmàcia i del Medicament, que passa a denominar-se Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament, i modificar la denominació i dependència de la Divisió d'Atenció Farmacèutica i Ús Racional del Medicament, que passa a denominar-se Divisió d'Avaluació i Ús Racional del Medicament i a dependre de la Gerència d'Harmonització Farmacoterapèutica.

 5. Modificar les funcions de la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament; de la Gerència d'Harmonització Farmacoterapèutica; de la Divisió d'Avaluació i Ús Racional del Medicament, i de la Divisió de Prestacions Farmacèutiques.

L'existència de la modificació prèvia esmentada i de les que ara es proposen, fa recomanable aprovar un nou text refós.

Per tot això, de conformitat amb el que estableix l'apartat 1.m bis ) de l'article 14 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, a proposta del director del Servei Català de la Salut, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut

Acorda:

Article 1 Canvi de denominació de l'Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans

Es modifica la denominació de l'Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans, que passa a denominar-se Àrea d'Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions.

Article 2 Modificació de les funcions de l'Àrea d'Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions.

Es modifiquen les funcions de l'Àrea d'Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions, abans denominada Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans, que resten establertes de la manera següent:

 1. Coordinar les relacions del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut amb les empreses públiques que tinguin adscrites i amb les entitats proveïdores de serveis sanitaris en les quals la seva participació sigui majoritària.

 2. Definir línies d'actuació, d'acord amb les polítiques del Departament de Salut, per al conjunt d'entitats participades.

 3. Desenvolupar la política de patrimoni i inversions en infraestructures sanitàries.

 4. Dirigir les actuacions encaminades a la gestió del patrimoni del Servei Català de la Salut.

 5. Elaborar les estratègies i definir les polítiques de finançament del Pla d'inversions en infraestructures sanitàries i la programació econòmica de despeses de capital que en deriva.

 6. Elaborar la proposta del Pla d'inversions en infraestructures sanitàries, d'acord amb la planificació estratègica del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.

 7. Dirigir el suport que requereixin, en matèria de gestió de procediments de contractació, el conjunt d'unitats que formen l'estructura del Servei Català de la Salut, tant en l'àmbit central com en el territorial.

 8. Dirigir la gestió del patrimoni del Servei Català de la Salut adscrit o cedit en ús a empreses públiques adscrites al Servei Català de la Salut o a entitats proveïdores de serveis sanitaris en les quals sigui majoritària la participació de la Generalitat o del Servei Català de la Salut.

Article 3 Canvi de denominació de la Gerència de Patrimoni, Infraestructures i Recursos Humans

Es modifica la denominació de la Gerència de Patrimoni, Infraestructures i Recursos Humans, que passa a denominar-se Gerència de Patrimoni i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA