RESOLUCIÓ TSF/961/2020, de 6 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les beques Carnet Jove del programa Connecta't.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 6/2006, de 26 de maig, de creació de l'Agència Catalana de la Joventut, estableix que l'Agència Catalana de la Joventut és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, l'objecte de la qual és prestar serveis a la joventut i gestionar els serveis que l'Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria. Entre les seves funcions, hi ha les de gestionar, explotar i mantenir el Carnet Jove, així com executar els programes per a l'emancipació de les persones joves per encàrrec del departament competent en matèria de joventut i d'acord amb el Pla nacional de joventut de Catalunya.

La Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut, estableix el marc normatiu i competencial per desenvolupar les polítiques de joventut, amb la finalitat última de garantir que les persones joves puguin definir i construir el seu propi projecte de vida i participar en projectes col·lectius. Per assolir aquesta finalitat, l'Administració de la Generalitat ha de promoure polítiques públiques i actuacions que afavoreixin, entre d'altres, l'emancipació dels joves, fomentar-ne la formació i establir mecanismes per afavorir l'ocupació i l'accés a unes condicions de treball de qualitat.

El Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya contribueix a facilitar l'accés dels joves a serveis que els ajudin en el seu desenvolupament i la seva mobilitat i els millorin la qualitat de vida. L'Agència Catalana de la Joventut, en el marc de les seves funcions, ha creat el programa Connecta't del Carnet Jove, que representa la vessant participativa del Carnet. Els objectius d'aquest programa són promoure la interrelació entre els joves, fomentar els processos d'emancipació i ocupació juvenil mitjançant l'accés al món professional, i potenciar la creativitat i la cultura.

L'Agència Catalana de la Joventut convoca, des de l'any 2009, les beques Carnet Jove del programa Connecta't per afavorir els processos d'emancipació dels i les joves, promoure'n la formació i l'experiència en diferents àmbits professionals, i potenciar els sectors de caràcter creatiu i artístic, social i també esportiu. En aquest sentit, en aquests 11 anys s'han atorgat 104 beques a persones joves, s'han complert de manera més que satisfactòria els objectius del programa i s'ha contribuït a l'accés professional i laboral dels i les joves catalans.

Al llarg d'aquests 11 anys, les convocatòries s'han anat actualitzant i adequant a les realitats juvenils i als sectors econòmics i creatius en els quals la joventut té focalitzada la seva formació i les seves perspectives de futur. Amb aquesta voluntat, per a la nova edició de l'any 2020 és necessària una nova redacció de les bases reguladores per adaptar-les a les diferents casuístiques que es van detectant amb l'experiència de cada convocatòria.

Les beques Carnet Jove del programa Connecta't tenen el suport de diferents institucions i entitats que, com a col·laboradores del programa, hi participen amb l'oferiment d'espais per executar les beques, així com en les comissions de valoració de cada una d'aquestes o en la seva difusió.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desplega, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el que preveuen el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre; el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre;

En virtut de la delegació del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de la Joventut de 28 de juny de 2016,

Resolc:

—1 Aprovar les bases reguladores i les específiques que han de regir les beques Carnet Jove del programa Connecta't, d'acord amb els annexos que s'indiquen a continuació:

Annex 1. Bases generals

Annex 2. Beca Carnet Jove de disseny

Annex 3. Beca Carnet Jove de lletres

Annex 4. Beca Carnet Jove de ràdio

Annex 5. Beca Carnet Jove de còmic

Annex 6. Beca Carnet Jove de fotografia

Annex 7. Beca Carnet Jove de realització

Annex 8. Beca Carnet Jove de maquillatge i perruqueria

Annex 9. Beca Carnet Jove de vestuari

Annex 10. Beca Carnet Jove d'ambientació

Annex 11. Beca Carnet Jove de muntatge musical

Annex 12. Beca Carnet Jove d'acció social

Annex 13. Beca Carnet Jove d'esport

—2 L'atorgament d'aquestes beques, així com l'objecte, les condicions, la finalitat, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, es regeixen per les bases reguladores que aproven els annexos d'aquesta Resolució i la normativa general de subvencions.

Disposició derogatòria

Es deroga la Resolució TSF/370/2018, d'1 de març, de 2018, per la qual s'aproven les bases de les beques Carnet Jove del programa Connecta't (DOGC núm. 7573 de 7.3.2018).

Disposició final

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que l'ha dictada o davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de la data de la publicació al DOGC, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Barcelona, 6 de maig de 2020

Francesc Poch i Ros

Director general de l'Agència Catalana de la Joventut

Annex 1

Bases generals

—1 Objecte

L'objecte de les beques Carnet Jove del programa Connecta't és fomentar i promoure l'accés de les persones joves a diversos camps professionals de caràcter periodístic, tècnic, social, artístic i esportiu. L'objecte específic de cada beca es defineix i es descriu en cadascun dels annexos.

—2 Període d'execució

Les activitats d'aquestes beques s'han d'executar d'acord amb el que descriu cadascun dels annexos i la convocatòria corresponent.

—3 Procediment de concessió

3.1 El procediment de concessió d'aquestes beques és el de concurrència competitiva i el període de presentació de sol·licituds, així com la dotació de cadascuna de les beques, s'estableix en la convocatòria anual.

3.2 El termini per resoldre i notificar la concessió de les beques és de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria. De conformitat amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada.

—4 Entitats col·laboradores

Cadascuna de les beques Carnet Jove compta amb una entitat col·laboradora on les persones beneficiàries de la beca duran a terme les tasques encomanades. Aquestes entitats són les encarregades de les tasques de tutoria que descriu la base 19.

–5 Persones destinatàries

5.1 Poden ser beneficiaris de les beques Carnet Jove els joves que tinguin d'entre 16 i 31 anys al llarg de l'any de la convocatòria i que siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

5.2 Els annexos específics de cadascuna de les beques poden contenir requisits de formació específics.

5.3 S'exclouen les sol·licituds de persones que hagin estat beneficiàries d'edicions anteriors.

5.4 Les beques Connecta't són beques individuals i la presentació de sol·licituds és individual. Consegüentment, no es poden presentar sol·licituds en coautoria.

–6 Requisits

Els requisits que han de complir les persones sol·licitants de beca són les següents:

6.1 No poden tenir la condició de beneficiaris els sol·licitants que incorrin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

6.2 Les persones interessades han d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

6.3 Així mateix, les persones interessades han de declarar els ajuts públics o privats obtinguts per a la mateixa activitat, complir la normativa sobre la propietat intel·lectual i declarar el compromís d'adhesió al codi ètic en matèria de transparència que figura en l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.

6.4 Les persones interessades han de complir el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

6.5 Tots els requisits que descriuen els apartats d'aquesta base s'acrediten mitjançant les declaracions responsables incloses en el formulari de sol·licitud.

—7 Compatibilitats

7.1 La percepció de la beca Carnet Jove és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat que es percebin durant el mateix període i amb qualsevol altra feina remunerada, llevat de feines remunerades en alguna de les entitats col·laboradores de les beques.

7.2 Les persones interessades poden presentar sol·licitud a diferents tipologies de beca el mateix any de convocatòria, però tan sols es pot presentar una sol·licitud per cada tipologia.

7.3 Les persones interessades només poden ser beneficiàries d'una beca a cada convocatòria, que serà la beca en la qual obtinguin més puntuació d'acord amb els criteris de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA