DECRET 306/1990, de 4 desembre, pel qual s'aprova la revisió del règim econòmico-financer del Pla de sanejament de la zona 13 per a l'any 1991.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En dictar les normes per a la implantació de les diverses determinacions integrants del règim econòmico-financer dels plans de sanejament, el Decret Legislatiu 1/1988, de 28 de gener, va preveure també el procediment per fer-ne les revisions oportunes, sempre que calgués adaptar-les als costos reals o previsibles de les instal·lacions en funcionament, que, com a màxim, hauran de tenir una periodicitat anual. Així, la revisió del programa d'actuacions, inversions i finançament del Pla, en els supòsits que motivi una modificació del règim econòmico-financer anteriorment autoritzat, resta sotmesa a l'aprovació del Consell Executiu, amb l'informe favorable previ de la Junta de Sanejament. Això no obstant, l'establiment dels nous tipus de l'increment de tarifa i cànon de sanejament que en resultin correspon a la Llei de pressupostos, tal com ho preveu l'article 52 del text legal esmentat.

Atès que, en exercici de les funcions que li han estat atribuïdes reglamentàriament, la Junta de Sanejament ha preparat i redactat la revisió del règim econòmico-financer del Pla de sanejament de la zona 13 per a l'any 1991, i ha acomplert els requisits exigits a l'article 47 del Decret Legislatiu 1/1988, revisió que ha rebut l'informe favorable del Consell de Direcció de la Junta en la sessió de 12 de setembre de 1990;

A proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

S'aprova la revisió del règim econòmico-financer del Pla de sanejament de la zona 13 per a l'any 1991, la qual comporta la modificació dels valors base de l'increment de tarifa i del cànon de sanejament anteriorment aprovats. Els nous valors de base per volum per a usos domèstics i industrials de l'aigua i el valor de la unitat de cada paràmetre de contaminació aplicables a partir de l'entrada en vigor del present Decret, dins de l'àmbit territorial definit com a zona 13, seran els que estableix la Llei de pressupostos de la Generalitat. Altrament, es consideraran prorrogats els valors vigents fins a la seva publicació.

Article 2

Es mantenen els coeficients de concentració demogràfica anteriorment aprovats, corresponents als municipis inclosos dins de l'àmbit territorial d'aplicació del Pla, llevat dels municipis que s'indiquen a l'annex, per als quals es fixa un coeficient específic. Això no obstant, es determina un coeficient de valor 0 per als nuclis de població separats, tal...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA