ORDRE PTO/617/2010, de 22 de desembre, sobre revisió de tarifes en els serveis regulars de transport de viatgers per carretera.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/617/2010, de 22 de desembre, sobre revisió de tarifes en els serveis regulars de transport de viatgers per carretera.

L'article 48 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, preveu la revisió de les tarifes d'aplicació a les concessions de serveis regulars quan l'evolució dels costos hagi alterat l'equilibri econòmic del servei.

Els increments de costos produïts en l'explotació dels serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera fan necessària l'actualització de les tarifes d'aplicació als serveis esmentats.

Per tot això, ateses les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de transports,

Ordeno:

Article 1

Els concessionaris de serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera dependents de la Generalitat de Catalunya podran incrementar les tarifes vigents de percepció en un 3,5%.

Article 2

2.1 Les empreses que vulguin sol·licitar augments superiors o l'aplicació ponderada de tarifes per a la utilització de títols multiviatge, mitjançant el procediment de revisió individualitzada, hauran de presentar a la Direcció General del Transport Terrestre una sol·licitud acompanyada de l'estudi econòmic de cada concessió per a la qual es demana l'augment i el quadre de descomposició de costos, que haurà d'ajustar-se al que estableix l'annex d'aquesta Ordre.

2.2 En el cas d'empreses que s'hagin acollit en anys anteriors al procediment de revisió individualitzada, la proposta de revisió s'efectuarà d'acord amb l'estructura dels costos de cada concessió determinada amb anterioritat.

Article 3

3.1 A les expedicions realitzades en dissabte, diumenge i altres dies que siguin festius en el conjunt del territori de Catalunya, es podrà percebre una tarifa complementària consistent en l'increment d'un 15% de les tarifes autoritzades amb caràcter general.

3.2 No obstant això, les empreses concessionàries de serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera que disposen de tarifes aprovades per a les expedicions de dissabte, diumenge i altres dies festius, poden optar per la seva integració ponderada a la tarifa del servei, presentant la corresponent sol·licitud de revisió individualitzada en els termes que preveu l'article 2.1 d'aquesta Ordre.

Article 4

4.1 El mínim de percepció queda fixat en 1,45 euros...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA