ORDRE de 13 de març de 1990, per la qual s'obre convocatòria pública adreçada als centres docents privats interessats a acollir-se al règim de concerts educatius.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D'acord amb el que disposa l'article 4 del Decret 86/1986, de 20 de març, sobre concerts educatius, i per tal d'obrir la convocatòria corresponent al curs 1990-91, adreçada als centres docents privats interessats a acollir-se al règim de concerts,

Ordeno:

Article 1

Els centres privats que, d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica reguladora del dret a l'educació i el Decret 86/1986, de 20 març, sobre concerts educatius, desitgin acollir-se al règim de concerts hauran de presentar en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la publicació d'aquesta disposició al DOGC, la sol·licitud corresponent, segons el model que s'adjunta com a annex d'aquesta Ordre, acompanyada de la documentació que s'assenyala a l'article 5 del Decret esmentat.

Article 2

Podran sol·licitar acollir-se al règim de concerts educatius els centres docents privats d'educació general bàsica, els d'educació especial i els de formació professional de primer grau que no s'hagin acollit amb anterioritat a aquest règim i que no estiguin compresos en les previsions de la disposició addicional 5.2 de la Llei orgànica 8/1985. Igualment, podran sol·licitar acollir-se a aquest règim els centres privats homologats dels nivells no obligatoris d'ensenyament secundari que percebien ajuts públics per al seu sosteniment i que encara no s'hi hagin acollit, sempre que compleixin els requisits que preceptua, amb caràcter general per als centres concertats, la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, i mantinguin la relació mitjana alumnes/professor per unitat escolar a què fa referència l'article 3 del Decret 86/1986, de 20 de març.

Article 3

Les sol·licituds i la documentació que pertoqui es presentaran als registres de les corresponents delegacions territorials del Departament d'Ensenyament degudament signades pel titular del centre o la persona que, amb autorització suficient, el representi, adreçades al conseller d'Ensenyament.

Article 4

El Departament d'Ensenyament, un cop avaluades les sol·licituds rebudes i informat l'òrgan consultiu creat mitjançant l'Ordre de 5 de juny de 1986, resoldrà sobre l'aprovació o la denegació motivada dels concerts, d'acord amb el que estableix l'article 6 del Decret 86/1986, de 20 de març. A partir d'aquesta resolució es procedirà a la formalització dels concerts aprovats. En la resolució que es dicti, s'especificarà, si escau, la modalitat de concert corresponent a cada centre.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA