RESOLUCIÓ PRE/3724/2002, de 17 de desembre, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix, grups C, D i E, del Departament de la Presidència.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

PRE/3724/2002, de 17 de desembre, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix, grups C, D i E, del Departament de la Presidència.

Atès el que estableixen el V Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, i altra normativa d'aplicació;

Vista la relació de llocs de treball vigent del personal laboral del Departament de la Presidència;

Vist que la Intervenció Delegada del Departament ha dut a terme el tràmit corresponent;

Vist que la Secretaria d'Administració i Funció Pública ha emès l'informe previ preceptiu;

Vist que s'ha dut a terme el que disposa la normativa quant als drets que en aquesta matèria corresponen als representants dels treballadors;

En ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent,

Resolc:

Convocar concurs de canvi de destinació per a la provisió dels llocs de treball de personal laboral fix, grups C, D i E, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya que es detallen als annexos 2 i 3, d'acord amb les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, els interessats poden formular reclamació administrativa prèvia a la via laboral davant el secretari general del Departament de la Presidència, en el termini de 20 dies a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Denegada la reclamació o transcorregut un mes sense notificació de la resolució, els interessats poden interposar demanda davant la jurisdicció social, en el termini de dos mesos, d'acord amb el que preveu l'article 125.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en concordança amb l'article 69 de la Llei de procediment laboral.

Així mateix, contra els actes que es derivin de l'actuació de l'òrgan tècnic d'avaluació, els interessats poden formular reclamacions davant el secretari general del Departament de la Presidència, en el termini de quinze dies a comptar de l'endemà de la notificació o exposició de l'acte corresponent.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altra reclamació o recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos legítims.

Barcelona, 17 de desembre de 2002

Carles Duarte i Montserrat

Secretari general

Annex 1

Bases

-1 Llocs de treball objecte de la convocatòria

1.1 Es convoca concurs de canvi de destinació per a la provisió dels llocs de treball vacants del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya que figuren a l'annex 2 d'aquesta Resolució, d'acord amb les presents bases.

1.2 També són objecte de convocatòria els llocs ocupats que amb caràcter general es relacionen a l'annex 3 d'aquesta Resolució en cas que quedin vacants com a resultat del desenvolupament del present concurs. A aquests efectes els llocs que figuren a l'annex 3 d'aquesta Resolució per la seva identitat s'incorporaran, en concepte de resultes, a les vacants ofertes.

1.3 Les places que cal funcionaritzar, d'acord amb el que consta a la relació de llocs de treball, figuren identificades a l'apartat d'observacions de l'annex 2 d'aquesta convocatòria, i seran objecte dels processos de funcionarització a què fa referència la disposició transitòria 3 del V Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya de personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

-2 Participants

2.1 Pot prendre part en aquest concurs de canvi de destinació el personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat, dins l'àmbit d'aplicació que estableix l'article 2 del V Conveni col·lectiu únic de personal laboral de la Generalitat de Catalunya, que estigui en situació d'actiu o d'excedència voluntària i que reuneixi els requisits que especifiquen la base 3 i la relació de llocs de treball.

2.2 Els treballadors en situació d'excedència que al moment d'aquesta convocatòria tinguin pendent la resolució d'una sol·licitud de reingrés hauran de participar-hi necessàriament, sempre que els llocs objecte de convocatòria siguin d'igual o similar categoria professional.

Es consideren llocs de categoria similar els inclosos dins el mateix grup retributiu que, pel contingut tècnic de les funcions que s'hi han de desenvolupar, puguin ser ocupats amb eficàcia per un treballador que tingui una altra categoria atenent el seu nivell d'aptituds i habilitats. Aquest reingrés comportarà l'adequació a la nova categoria professional.

2.3 El personal laboral fix amb discapacitats pot participar en igualtat de condicions que la resta de concursants sempre que puguin desenvolupar les funcions dels llocs de treball sol·licitats.

-3 Requisits

3.1 A la fase de reingrés d'excedents voluntaris poden prendre part els treballadors en situació d'excedència voluntària que hagin sol·licitat el reingrés, o el sol·licitin mitjançant aquest concurs, per ocupar vacants d'igual o similar categoria dins el mateix grup professional al qual pertanyien al moment en què van passar a aquesta situació, amb preferència d'obtenir plaça, d'acord amb el que estableixen els articles 21 i 46 del V Conveni col·lectiu únic de personal laboral de la Generalitat de Catalunya, i sempre que reuneixin les condicions establertes per poder-hi reingressar.

3.2 Poden participar en el concurs en la modalitat de trasllat els treballadors en situació d'actiu en el cas que hi hagi vacants de la mateixa categoria i, si escau, especialitat, de les que s'especifiquen a l'annex 2.

3.3 A la modalitat d'ascens poden participar els treballadors en situació d'actiu del mateix grup professional o del grup professional immediatament inferior que el del lloc objecte de convocatòria, si la categoria professional que això comporta correspon a la mateixa àrea de funcions assimilables o bé si es disposa de la titulació adient, llevat dels treballadors que estiguin complint una sanció en els supòsits que preveuen els apartats b) i c) de l'article 52.7 del V Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

3.4 En els supòsits que legalment no s'exigeixi una determinada titulació, podran participar en la convocatòria els treballadors fixos amb capacitat provada. S'entén com a capacitat provada l'experiència professional en l'exercici de funcions en el mateix lloc de treball que cal proveir, o un altre lloc de categoria professional equivalent, demostrada durant el període de prova que estableix l'article 20.6 del V Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

3.5 Per tal que els treballadors en actiu puguin participar en aquesta convocatòria en les modalitats de trasllat o d'ascens, ha d'haver transcorregut un període de dos anys de treball efectiu en l'últim lloc de destinació obtingut per la mateixa modalitat.

3.6 Els requisits de participació s'han de reunir en la data de la publicació de la convocatòria al DOGC.

-4 Mèrits i capacitats

La valoració dels diferents mèrits i capacitats per a l'adjudicació dels llocs de treball s'efectuarà d'acord amb el que preveu l'article 21 del V Conveni col·lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, fins a un màxim de 100 punts, d'acord amb els conceptes següents:

4.1 Capacitats professionals.

L'experiència i la capacitat professionals es valoraran fins a 70 punts, d'acord amb el barem següent:

4.1.1 Per l'experiència en el desenvolupament de funcions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA