ORDRE ENS/69/2002, de 7 de març, de convocatòria de concurs públic per a l'atorgament d'ajuts destinats al finançament d'activitats i per al funcionament d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Català de Seguretat Viària
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ENS/69/2002, de 7 de març, de convocatòria de concurs públic per a l'atorgament d'ajuts destinats al finançament d'activitats i per al funcionament d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de Catalunya.

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, garanteix la llibertat d'associació dels alumnes de centres docents i també la possibilitat de promoure federacions i confederacions d'associacions d'acord amb el procediment que estableix la legislació vigent.

El Departament d'Ensenyament, dins el reconeixement de les activitats formatives i informatives que duen a terme les associacions, les federacions i les confederacions d'associacions d'alumnes en l'àmbit territorial de Catalunya, creu oportú fomentar aquests tipus de tasques mitjançant l'atorgament dels ajuts que permetin les disponibilitats creditícies.

De conformitat amb el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol;

En ús de les facultats que atribueixen l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'article 93 del text refós esmentat, a proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1

Convocar concurs públic per a l'atorgament d'ajuts a associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de Catalunya que estiguin legalment constituïdes.

Article 2

Aprovar les bases que han de regir la convocatòria de concurs públic que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

Les subvencions, per un import total màxim de 29.450 euros, es faran efectives amb càrrec a la posició pressupostària D/480130400/3135 de l'òrgan gestor 1302 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2002.

Article 4

Les subvencions esmentades no tenen caràcter recurrent.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Ordre, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 de març de 2002

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d'Ensenyament

Annex

Bases

-1 Objecte i finalitat

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar la realització d'activitats i el funcionament de les associacions, federacions o confederacions d'associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de Catalunya...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA