ORDRE AAR/500/2008, de 26 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a grups d'acció local i es dicten les normes per a la presentació i els criteris de selecció de programes de desenvolupament rural per tal d'aplicar la metodologia Leader a les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, en el marc del Programa de desenvolupament rural de 2007-2013, i per la qual es modifica l'Ordre AAR/386/2008, de 31 de juliol.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAR/500/2008, de 26 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a grups d'acció local i es dicten les normes per a la presentació i els criteris de selecció de programes de desenvolupament rural per tal d'aplicar la metodologia Leader a les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, en el marc del Programa de desenvolupament rural de 2007-2013, i per la qual es modifica l'Ordre AAR/386/2008, de 31 de juliol.

El Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005, d'ajuts al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), estableix a l'article 61 la definició de l'aplicació de la metodologia Leader, mitjançant l'eix 4 (Leader), als programes de desenvolupament rural.

Aquest Reglament (CE) núm. 1698/2005, fixa a l'article 63 que els ajuts concedits en el marc de l'eix Leader es destinaran a l'aplicació d'estratègies de desenvolupament rural en les mesures seleccionades dels eixos 1, 2 i 3, a l'execució de projectes de cooperació i al funcionament dels grups d'acció local.

El mateix Reglament (CE) núm. 1698/2005 preveu que l'aplicació dels ajuts es farà amb l'aprovació prèvia de la Comissió dels programes de desenvolupament rural elaborats per les autoritats competents, els quals es desenvoluparan en el període comprès entre l'1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2013.

El Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, estableix les disposicions d'aplicació del Reglament esmentat al paràgraf anterior, d'ajuts al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Acord de Govern de 22 de maig de 2007, va aprovar el Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya per al període de 2007-2013. La Comissió, mitjançant la Decisió C(2008) 702, de 15 de febrer de 2008, va aprovar el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de 2007-2013 i va determinar la participació del fons FEADER en el finançament d'aquest programa.

En aquesta programació es preveu l'aplicació de la metodologia Leader, a través de l'eix 4, a determinades mesures de desenvolupament de les zones rurals dels eixos 1 i 3, a l'execució de projectes de cooperació i al funcionament dels grups d'acció local del PDR de 2007-2013, amb la participació dels grups d'acció local que se seleccionaran per desenvolupar-la.

En la convocatòria efectuada mitjançant l'Ordre AAR/386/2008, de 31 de juliol, de convocatòria de grups d'acció local i de selecció de programes de desenvolupament rural per a l'aplicació a Catalunya de la metodologia Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de 2007-2013 (DOGC núm. 5190, de 7.8.2008), no es va presentar cap grup d'acció local per l'àmbit territorial de les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.

Amb la finalitat de cobrir tots els territoris de Catalunya susceptibles d'acollir-se a les actuacions del PDR de la metodologia Leader, es convoca el procés de selecció dels programes de desenvolupament rural i dels grups d'acció local responsables de la seva gestió, en aplicació del marc normatiu esmentat i de la programació aprovada per l'àmbit territorial de les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.

D'altra banda, per motius de coherència territorial, es considera convenient ampliar l'àmbit territorial elegible per a l'aplicació de la metodologia Leader a Catalunya als municipis de l'Aldea, Camarles i el Perelló, de la comarca del Baix Ebre, i al municipi del Montmell, de la comarca del Baix Penedès, motiu pel qual cal modificar en aquest sentit l'annex de l'Ordre AAR/386/2008, de 31 de juliol.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte establir la convocatòria, les normes per a la presentació i els criteris de selecció del programa de desenvolupament territorial i del grup d'acció local responsable de gestionar-lo per tal d'aplicar a les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà l'eix 4 d'aplicació de la metodologia Leader del PDR de 2007-2013, aprovat mitjançant la Decisió de la Comissió C(2008) 702, de 15 de febrer de 2008.

Article 2

Selecció de grups d'acció local

Per gestionar l'eix 4 d'aplicació de la metodologia Leader del PDR de 2007-2013 se seleccionarà, d'acord amb el que disposa aquesta Ordre, un grup d'acció local.

Els grups d'acció local (en endavant GAL) són entitats associatives legalment constituïdes per un col·lectiu equilibrat i representatiu d'agents econòmics i socials amb representació en el territori d'actuació, que posaran en marxa el programa de desenvolupament territorial en els termes que preveu aquesta Ordre.

Els requisits i les obligacions que hauran de complir els GAL els defineix l'article 6.3 d'aquesta Ordre.

Article 3

Àmbit territorial elegible

3.1 D'acord amb els termes d'aquesta Ordre, l'àmbit territorial elegible pertany a les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.

3.2 Se seleccionarà un GAL de nova creació i que constitueixi territoris homogenis, que comparteixin problemàtiques o temes aglutinants i que comprenguin un àmbit supracomarcal, per poder tenir una massa crítica suficient de possibles beneficiaris/àries i poder escollir així els projectes més adequats per al desenvolupament del territori.

3.3 Cap municipi, o cap part d'un municipi, no podrà estar englobat en més d'un programa nou de desenvolupament seleccionat a l'empara d'aquesta Ordre per gestionar la metodologia Leader.

Article 4

Objectius de les programacions

Dins de l'objectiu general, que es concreta en el manteniment de la població rural com a mesura de conservació de l'equilibri territorial mitjançant el foment d'activitats econòmiques que diversifiquin i complementin l'activitat agrària, incrementin el nivell de les rendes en aquests territoris i contribueixin a crear llocs de treball, les programacions que es presentin per aplicar aquestes actuacions es dirigiran al foment de les mesures del PDR de Catalunya de 2007-2013 que es descriuen a l'article 5 d'aquesta Ordre, relatiu a les actuacions finançables.

Les programacions presentades hauran de justificar que les mesures de l'article 5 adoptades pels grups s'adrecen prioritàriament a la iniciativa privada i conformen una estratègia global de desenvolupament d'una zona rural per tal d'estimular:

  1. L'acció coordinada basada en el diàleg i la col·laboració entre tots els àmbits de l'Administració pública i del sector privat.

  2. L'articulació d'un sistema integrat d'actuacions en un pla únic.

  3. L'aprofitament del potencial endogen de les zones rurals.

Les actuacions d'aquestes mesures es gestionaran amb la metodologia Leader, amb una diagnosi i una estratègia global de desenvolupament que eviti realitzar accions de manera independent i aïllada.

Article 5

Actuacions finançables

D'acord amb les condicions de la programació aprovada (PDR de Catalunya de 2007-2013), les mesures i les actuacions que poden auxiliar els grups d'acció local, a les quals hauran d'orientar les seves estratègies i programacions, seran les següents:

Mesura 410. Aplicació d'estratègies de desenvolupament local:

Mesura 12301. Inversions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i agrobotigues:

Creació, millora i/o ampliació de microempreses i pimes agroalimentàries i agrobotigues.

Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses:

Creació, millora i/o ampliació de microempreses, amb la diversificació i la potenciació del teixit econòmic en els territoris rurals i amb el foment de la creació de llocs de treball, principalment en dones i joves.

Mesura 313. Foment d'activitats turístiques:

Creació, millora i/o ampliació d'establiments turístics de capacitat reduïda i activitats d'oci, desenvolupament i comercialització de serveis turístics i establiment de rutes de productes de qualitat, patrimoni i natura.

Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural:

Projectes d'inversió per a l'embelliment de nuclis antics, recuperació de l'arquitectura tradicional i actuacions no productives que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA