RESOLUCIÓ IRP/2383/2008, de 17 de juliol, de convocatòria de procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir dinou places de la categoria de sergent/a de l'escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat (núm. de registre de convocatòria 74/08).

Secció:Diversos
Emissor:Departament D'Interior, Relacions Institucionals i Participacio
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

IRP/2383/2008, de 17 de juliol, de convocatòria de procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir dinou places de la categoria de sergent/a de l'escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat (núm. de registre de convocatòria 74/08).

Atès el que estableixen els articles 17 i 20 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional de les persones funcionàries de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 65/1987, de 15 de gener, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna, quant a les normes reguladores de la promoció interna; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i la resta de normativa aplicable;

Atesa la vigent relació de llocs de treball del personal funcionari de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments;

Atès que s'ha donat compliment a les disposicions de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en relació amb el dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional dels empleats públics;

Atès el que estableix l'article 17.3 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, l'article 3.3 del Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència respectiva dels Departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'article 4 del Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, i de conformitat amb el que disposa l'article 1.h) de la Resolució IRP/4181/2006, de 18 de desembre, de delegació de funcions del conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació en diversos òrgans del Departament (DOGC, núm. 4785, de 21.12.2006),

Resolc:

.1 Convocar concurs oposició, mitjançant promoció interna, per cobrir 19 places de la categoria de sergent/a de l'escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat (núm. de registre 74/08), amb subjecció a les bases de la convocatòria que figuren a l'annex 1 i d'acord amb el contingut dels annexos 2, 3, 4 i 5 d'aquesta Resolució.

.2 Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades podran interposar, d'acord amb l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial del Generalitat de Catalunya, davant el secretari general del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, o bé recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, d'acord amb el que preveuen els articles 8.2 i 14 de la Llei esmentada, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, sense perjudici de que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa de les seves pretensions.

Barcelona, 17 de juliol de 2008

P. D. (Resolució IRP/4181/2006, DOGC de 21.12.2006)

Joan Boada i Masoliver

Secretari general

Annex 1

Bases de la convocatòria

.1 Llocs de treball

1.1 Es convoca concurs oposició, mitjançant promoció interna, per cobrir 19 places de la categoria de sergent/a de l'escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat.

1.2 Les funcions que han d'exercir les persones participants que siguin nomenades seran les que s'atribueixen als sergents/es d'acord amb el que estableixen els articles 16.1.c) i 16.2 de la Llei 5/1994, de 4 de maig.

.2 Requisits

2.1 Poden prendre part en aquest procés selectiu les persones funcionàries al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a la categoria de caporal/a de l'escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya i que reuneixin els requisits següents:

 1. Tenir una antiguitat mínima de 2 anys de servei actiu com a funcionari/ària de carrera en la categoria de caporal/a de l'escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat.

 2. Prestar serveis com a funcionari/ària en la categoria de caporal/a de l'escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya i trobar-se respecte de la Generalitat de Catalunya en la categoria esmentada en la situació administrativa de servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions públiques o en una situació administrativa amb dret a reserva del lloc de treball o destinació.

 3. Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.

  2.2 Els requisits de participació que s'estableixen en els apartats anteriors d'aquesta base s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la data de presa de possessió.

  .3 Sol·licituds

  3.1 Lloc on obtenir el model de sol·licitud

  Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar, un cop s'hagi abonat la taxa a què fa referència la base 3.5, al secretari general del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. El model normalitzat figura a l'annex 4 d'aquesta Resolució.

  Els impresos de sol·licitud i el model del document de declaració de mèrits, que figura a l'annex 5, són a disposició a les adreces esmentades al paràgraf següent, a la pàgina web del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació que té la següent adreça: http://www.gencat.net/interior/esc/docs/esc_convocatories.htm i a la intranet de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments: http://emergencies.intranet/personal/Convocatories/index_conv.htm

  3.2 Lloc on es poden presentar les sol·licituds

  Les sol·licituds es poden presentar als registres següents:

  Registre del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, c. Diputació, 355, 08009 Barcelona.

  Registre de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, ctra. de la Universitat Autònoma, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès.

  Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a la Catalunya Central, c. Àngel Guimerà, 14, 4t, 08241 Manresa.

  Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a Girona, c. Sèquia, 11, 17001 Girona.

  Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a Lleida, c. Vallcalent, 1, 25006 Lleida.

  Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Via Laietana, 14, 08003 Barcelona.

  Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona, av. Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona.

  Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, c. Montcada, 23 (Palau Abària) 43500 Tortosa.

  Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de l'Alt Pirineu i Aran, carretera C-13, km 90,2, 25630 Talarn.

  Així mateix, es poden presentar en qualsevol dels llocs i pels mitjans que autoritza l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  Les sol·licituds trameses per correu s'hauran de presentar en sobre obert, degudament datades i segellades per la persona funcionària de correus abans de ser certificada, d'acord amb el que estableix l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, que desplega la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals.

  3.3 Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

  3.4 Documentació.

  Juntament amb la sol·licitud, i dins el termini que estableix la base anterior, les persones participants han d'aportar:

 4. Fotocòpia compulsada del permís de conducció de vehicles en vigor, on consti el permís de la categoria C, o equivalent i, si escau, de les categories D, E+C i E+D.

 5. Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa de tenir el nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, a l'efecte d'estar exempt/a de la prova de coneixements de llengua catalana que estableix la base 6.1.1.d).

  En el cas que no es tingui aquesta documentació i als mateixos efectes d'estar exempt/a de la prova de coneixements de llengua catalana que estableix la base 6.1.1.d), la persona participant haurà d'aportar una certificació del secretari general del departament corresponent, o de l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagi participat, el nivell de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA