RESOLUCIÓ MAH/2369/2005, de 26 de juliol, per la qual es modifica la Resolució MAH/1650/2005, de 27 de maig, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball d'agent auxiliar de l'escala auxiliar i d'agent de l'escala bàsica del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya (convocatòria de...

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Medi Ambient i Habitatge
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

MAH/2369/2005, de 26 de juliol, per la qual es modifica la Resolució MAH/1650/2005, de 27 de maig, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball d'agent auxiliar de l'escala auxiliar i d'agent de l'escala bàsica del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya (convocatòria de provisió núm. MA/01/05/AR).

Atesa la relació de places que consten en els annexos 2 i 3 de la Resolució MAH/1650/2005, de 27 de maig, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball d'agent auxiliar de l'escala auxiliar i d'agent de l'escala bàsica del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya (convocatòria de provisió núm. MA/01/05/AR, DOGC núm. 4396, d'1.6.2005).

Atès ue s'ha detectat un error entre la relació de places d'adjudicació directa, i les places d'adjudicació per resultes, pel que fa a la inclusió de 3 places d'adjudicació directa com a places d'adjudicació per resultes, que són d'Amposta, Igualada i Tremp;

En ús de les competències atribuïdes per l'article 1 del Decret 101/2001, de 3 d'abril, sobre atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, en relació amb els articles 12.2 i 8 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'agents rurals, i de conformitat amb l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

  1. Modificar els annexos 2 i 3 de la Resolució MAH/1650/2005, de 27 de maig, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball d'agent auxiliar de l'escala auxiliar i d'agent de l'escala bàsica del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya (convocatòria de provisió núm. MA/01/05/AR, DOGC núm. 4396, d'1.6.2005).

  2. Els llocs identificats amb els codis R0037, R0148 i R0325, ubicats respectivament a les localitats d'Amposta, Igualada i Tremp es donen de baixa de l'annex 3, places d'adjudicació per resultes, i s'inclouen en l'annex 2, places d'adjudicació directa, amb els codis D0037, D0148 i D0325, amb les mateixes característiques.

  3. Obrir un nou període de presentació de sol·licituds de 15 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de publicació al DOGC d'aquesta Resolució. Els concursants que ja hagin presentat la sol·licitud de participació en el concurs podran sol·licitar, per escrit, la modificació que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA