RESOLUCIÓ GAP/609/2005, de 3 de març, de convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de promoció interna, per a l'ingrés al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyers agrònoms (núm. de registre de convocatòria 104).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Governacio i Administracions Publiques
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

GAP/609/2005, de 3 de març, de convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de promoció interna, per a l'ingrés al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyers agrònoms (núm. de registre de convocatòria 104).

Vist l'Acord del Govern de la Generalitat de 14 de desembre de 2004, publicat mitjançant la Resolució GAP/3521/2004, de 16 de desembre (DOGC núm. 4290, de 29.12.2004), que aprova l'oferta d'ocupació pública de 9 places per al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyers agrònoms;

Atès el que disposa l'Ordre GRI/121/2003, de 14 de març, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per al'accés a determinats cossos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès que s'han dut a terme els tràmits que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol;

Atès el que disposa la Resolució GAP/2665/2004, de 29 de setembre, de delegació de competències del conseller de Governació i Administracions Públiquesen el director general de la Funció Pública (DOGC núm. 4233, de 6.10.2004), i d'acord amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Convocar el procés selectiu, mitjançant el sistema de promoció interna, per a l'ingrés al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyers agrònoms (núm. de registre de convocatòria 104), de conformitat amb les basesque figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució i d'acord amb les resolucions de 30 de juny de 1997 (DOGC núm. 2426, de 4.7.1997) i de 12 d'abril de 2000 (DOGC núm. 3123, de 18.4.2000), per les quals s'aproven la part general i la part específica del temari, respectivament.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el director general de la Funció Pública en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de març de 2005

P. D. (Resolució GAP/2665/2004, DOGC de 6.10.2004)

Francisco José González Ruiz

Director general de la Funció Pública

Annex 1

Bases

.1 Normes generals

1.1 Es convoca el procés selectiu per proveir, mitjançant el sistema de promoció interna, 4 places del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyers agrònoms.

1.2 Les places sense cobrir d'aquesta convocatòria s'acumularan, si s'escau, a les de la convocatòria pel sistema de lliure accés (número de registre de la convocatòria 105), i a l'inrevés.

1.3 Les funcions que corresponen als funcionaris del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyers agrònoms, són les que corresponen a l'estudi, la proposta, el control, l'execució i la inspecció de les tasques tècniques pròpies de la titulació acadèmica d'enginyer agrònom.

1.4 La realització d'aquest procés selectiu s'ajusta al que estableix l'article 103 de la Constitució espanyola; a la normativa estatal bàsica recollida a la Llei 30/1984, de 2 d'agost, i modificacions legislatives posteriors; alDecret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; al Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació delconeixement del català i aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; a l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents alscertificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística; al Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal; al Decret 65/1987, de 15 de gener, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna, quant a les normes reguladores de la promoció interna; al Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la

Generalitat de Catalunya; al Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, i a aquestes bases.

1.5 Els aspirants,al llarg del procés selectiu, han d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en la expressió oral com en la escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyers agrònoms.

.2 Requisits de participació a la convocatòria

Per ser admesos en el procés selectiu, els aspirants han de complir els requisits següents:

2.1 Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

2.2 Tenir eltítol acadèmic d'enginyer agrònom, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

2.3 Satisfer els drets d'examen.

2.4 Posseir lacapacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.

2.5 No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública.

2.6 Els aspirants, a més de reunir la resta de requisits exigits en aquesta convocatòria, hauran de ser funcionaris del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, enginyers tècnics agrícoles; tenir una antiguitat decom a mínim dos anys en aquest, i trobar-se respecte de la Generalitat de Catalunya en l'esmentat cos en la situació administrativa de servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions o en qualsevol altra situació administrativa que comporti reserva de lloc o de destinació.

2.7 Aquests requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

.3 Sol·licituds

3.1 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar al director general de la Funció Pública, formalitzades en un model normalitzat, en suport paper o telemàtic, d'acord amb les instruccions que figuren a l'annex4.

3.2 Aquestes sol·licituds són a disposició dels aspirants a les adreces que s'indiquen a l'annex 3 i no se'n podran utilitzar fotocòpies, ja que cada sol·licitud ha de tenir un número de referència diferenciat.

3.3 El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

3.4 Les sol·licituds en suport paper es poden presentar als registres detallats a l'apartat 1 de l'annex 3. Així mateix també es podran presentar, dins el termini indicat a la base anterior, pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Les sol·licituds en suport telemàtic s'han de presentar al registre indicat a l'apartat 3 de l'annex3.

3.5 Els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

.4 Drets d'examen

4.1 D'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, per inscriure's a la convocatòria els aspirants han de satisfer la taxa de 47,85 euros.

4.2 Quan s'utilitzi el modeld'instància en suport paper disponible als registres de les unitats indicades a l'apartat 1 de l'annex 3, el pagament de la taxa s'ha d'efectuar en qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa".

Quan s'utilitziel model d'instància en suport paper del sistema presencial disponible al portal CAT365, que preveu l'apartat 2 de l'annex 3, el pagament de la taxa s'ha d'efectuar en qualsevol de les oficines de l'esmentada entitat, mitjançant carta de pagament que s'imprimirà juntament amb la sol·licitud.

Quan es realitzi la inscripció en suport telemàtic que preveu el portal CAT365, el pagament es pot efectuar amb targeta de crèdit, de conformitat amb l'Ordre GRI/121/2003, de 14 de març, o mitjançant cartade pagament, que s'imprimirà juntament amb el resguard de la sol·licitud. En aquest cas, el pagament de la taxa s'ha d'efectuar també en qualsevol de les oficines de l'esmentada entitat.

L'entitat indicada, mitjançant la transacció RIN, validarà mecànicament l'imprès de sol·licitud o la carta de pagament, i determinarà la conformitat de pagament estampant el segell de l'entitat, que haurà de figurar-hi per tal d'acreditar l'abonament.

4.3 En cas que el pagament es faci per gir postal o telegràfic o per transferència bancària, es farà l'ingrés al compte corrent 2100-3000-16-2201628357 de l'entitat indicada, fent constar com a remitent el nom de l'aspirant i el número de registre de la convocatòria.

4.4 El pagament a l'entitat bancària no substituirà el tràmit de presentació de la sol·licitud davant l'Administració dins el termini que preveu la base 3.3.

4.5 La manca de pagament o el pagament incomplet de la taxa determinarà l'exclusió de l'aspirant.

4.6 No serà procedent la devolució de la taxa pels drets d'examen en els supòsits...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA