RESOLUCIÓ GRI/2419/2003, de 23 de juliol, per la qual es prorroga el termini d'aprovació i publicació de les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos i d'aspirants exempts de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana de les convocatòries dels processos selectius per a l'accés al cos de titulació superior de la ...

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

GRI/2419/2003, de 23 de juliol, per la qual es prorroga el termini d'aprovació i publicació de les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos i d'aspirants exempts de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana de les convocatòries dels processos selectius per a l'accés al cos de titulació superior de la Generalitat, arquitectes, mitjançant promoció interna i lliure accés (núm. de registre de les convocatòries 080 i 081).

Atès el que disposa l'article 22 del Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 144/1994, de 14 de juny;

Atès el que estableixen les bases reguladores de les convocatòries dels processos selectius per a l'accés al cos de titulació superior de la Generalitat, arquitectes, mitjançant promoció interna i lliure accés, aprovades per les resolucions de 12 de juny de 2003 (DOGC núm. 3916, de 2.7.2003);

Vista la concurrència de processos selectius per a l'accés a diversos cossos de funcionaris de la Generalitat i atès el nombre d'aspirants que han presentat sol·licitud de participació;

Atès el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener;

Atès el que disposa l'article 6.2 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, modificat per l'article 1.4 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, i d'acord amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Prorrogar un mes, com a màxim, el termini que preveu la base 6.1 de les resolucions de 12 de juny de 2003, de les convocatòries...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA