RESOLUCIÓ EDU/3421/2006, de 26 d'octubre, per la qual es convoca la pròrroga dels plans estratègics que finalitzen el curs 2006-2007.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

EDU/3421/2006, de 26 d'octubre, per la qual es convoca la pròrroga dels plans estratègics que finalitzen el curs 2006-2007.

El Decret 132/2001, de 29 de maig, pel qual es regulen els plans estratègics dels centres docents sostinguts amb fons públics, estableix a l'article 1.1 que la durada del pla estratègic és de quatre cursos consecutius i també preveu, a l'article 6, que els centres puguin proposar un nou pla estratègic un cop hagi finalitzat el període de vigència del pla estratègic i se n'hagin avaluat els resultats.

El curs 2006-2007 finalitza el pla estratègic dels centres autoritzats per al període 2003-2007, mitjançant la Resolució ENS/3751/2002, de 19 de desembre, per la qual s'autoritzen plans estratègics dels centres docents de Catalunya sostinguts amb fons públics per al període 2003-2007 (DOGC núm. 3790, de 30.12.2002).

Les resolucions de convocatòria d'autorització dels plans estratègics dels centres docents sostinguts amb fons públics es publiquen amb una anticipació tal que possibiliti tant la selecció i publicació dels nous plans estratègics, com la gestió de la resta d'actuacions administratives necessàries.

La resolució de convocatòria dels nous plans es duu a terme a l'inici del curs precedent i, per tant, cal tenir en compte la situació dels centres que finalitzen el pla estratègic durant aquell curs, i tenen perspectives de continuïtat d'aquest, si bé encara no poden formular un nou pla estratègic que reculli l'experiència de l'anterior i incorpori les dades de la seva avaluació, i demanar-ne l'autorització, atès que el vigent no ha estat avaluat. Altra situació és la dels centres que presentin sol·licitud per a un pla diferent, la qual es tramita d'acord amb la convocatòria anual.

Per tant, a proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa,

Resolc:

.1 Convocatòria i participants

S'obre la convocatòria d'autorització de pròrroga per al curs 2007-2008, de plans estratègics que finalitzen en el curs 2006-2007.

.2 Sol·licitud de pròrroga

2.1 La sol·licitud de pròrroga l'ha de demanar l'equip directiu i l'ha d'aprovar el claustre de professors i el consell escolar del centre.

2.2 La sol·licitud s'ha de presentar, abans del 15 de novembre de 2006, adreçada a la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, mitjançant escrit o bé per correu electrònic a l'adreça electrònica dgoie@pie.xtec.es. El centre trametrà simultàniament una còpia de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA