EDICTE de la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Girona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 510/2010).

Secció:Administració de Justícia
Emissor:Audiències Provincials
Rang de Llei:Edicte
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTE

de la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Girona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 510/2010).

En el rotlle núm. 510/2010 d'aquesta Secció, corresponent al recurs d'apel·lació de les actuacions de procediment ordinari núm. 453/2008 del JUTJAT PRIMERA INSTÀNCIA 1 PUIGCERDÀ, promoguts per ISIDRE CHIA TRILLES i MIREIA BUYO CORRONS, contra COM. PROP. CARRER MOIXARDÓ Nº14, BLOC B DE PUIGCERDÀ, ROC FORADAT 97, SL, ALFONSO MARCOS DOMÈNECH, M. MONTSERRAT CASTELLANOS PADRÓ, RENTAS I COLONIALES, SL, JOAN RUSSIÑOL MUSSONS, SUSANA RUSSIÑOL MUSSONS, MARIA RUSSIÑOL MUSSONS, JOAN RUSSIÑOL PANADES, RAMON LLIMOS COMPTE, LAURA GARCÍA ARTEAGA, JOSEP JORDÀ ROVIRA, MARIA CARMEN LLOSADA BERGA, JOSE ANTONIO PÉREZ RAMO, EDUARD FERRER LLUIS, HELENA FABRA PUIG, SERGIO ANTONIO GONZÁLEZ CASTRO i BARNAMARINA, S.L., s'ha dictat en 26 de gener de 2011 la resolució que conté l'encapçalament i la part dispositiva següents:

“SENTENCIA Nº 27/2011

Ilmos. Sres.:

PRESIDENTE

Don Fernando Lacaba Sánchez

MAGISTRADOS

Doña María Isabel Soler Navarro

Don Fernando Ferrero Hidalgo

En Girona, veintiseis de enero de dos mil once

VISTO, ante esta Sala el Rollo de apelación nº 510/2010, en el que ha sido parte apelante D. ISIDRE CHIA TRILLES y Dª. MIREIA BUYO CORRONS, representada esta por la Procuradora Dª. GREGORIA TUEBOLS MARTÍNEZ, y dirigida por la Letrada Dª. MARIA MONTSERRAT GUILLOT TORRELL; y como parte apelada la COM. PROP. CARRER MOIXARDÓ Nº14, BLOC B DE PUIGCERDÀ, ROC FORADAT 97, SL, D. ALFONSO MARCOS DOMÈNECH, Dª. M. MONTSERRAT CASTELLANOS PADRÓ, RENTAS I COLONIALES, SL, D. JOAN RUSSIÑOL MUSSONS, Dª. SUSANA RUSSIÑOL MUSSONS, Dª. MARIA RUSSIÑOL MUSSONS, D. JOAN RUSSIÑOL PANADES, D. RAMON LLIMOS COMPTE, Dª. LAURA GARCÍA ARTEAGA, D. JOSEP JORDÀ ROVIRA, Dª. MARIA CARMEN LLOSADA BERGA, D. JOSE ANTONIO PÉREZ RAMO, D. EDUARD FERRER LLUIS y Dª. HELENA FABRA PUIG, representada por el Procurador D. JOAQUIM GARCES PADROSA, y dirigida por la Letrada Dª. CARMEN ROSELL PEITX, y D. SERGIO ANTONIO GONZÁLEZ CASTRO y BARNAMARINA, S.L., en situación de rebeldía procesal.

F A L L A M O S

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA