DECRET 56/1991, de 25 de març, pel qual se segrega part del terme municipal d'Alpicat (Segrià), per constituir un municipi independent amb la denominació de Gimenells i el Pla de la Font, i es constitueix l'entitat municipal descentralitzada del Pla de la Font dins d'aquest nou municipi.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En data 9 de juliol de 1987, l'Ajuntament d'Alpicat (Segrià) va acordar iniciar l'expedient de constitució d'una entitat municipal descentralitzada al nucli del Pla de la Font, situat dins del territori de l'entitat local menor de Gimenells i que pertany al seu municipi.

En data 1 de març de 1990, el mateix Ajuntament d'Alpicat va iniciar l'expedient de segregació d'una part del seu terme municipal, concretament la integrada pel territori de Gimenells i el Pla de la Font, per constituir un nou municipi.

Instruïts ambdós expedients, van ser tramesos al Departament de Governació. En considerar que els dos expedients tenien una connexió íntima pel que fa als aspectes territorials, el director general d'Administració Local va dictar, el dia 25 de gener de 1991, una resolució d'acumulació dels esmentats expedients, atès que per raons de celeritat, economia, unitat de criteri, i per tal d'evitar decisions contradictòries, era aconsellable resoldre'ls conjuntament.

Els expedients van ser tramesos a la Comissió de Delimitació Territorial, que, en data 21 de març de 1991, va emetre informe favorable sobre la segregació de Gimenells i el Pla de la Font per constituir-se en municipi independent, com també sobre la constitució d'una entitat municipal descentralitzada al nucli del Pla de la Font, que dependrà del nou municipi.

Amb posterioritat, la Comissió Jurídica Assessora, a la sessió del dia 21 de març de 1991, va emetre dictamen favorable sobre la segregació de Gimenells i el Pla de la Font i sobre la constitució d'una entitat municipal descentralitzada al nucli del Pla de la Font, ja que va considerar que en ambdós casos hi concorren tots els requisits exigits per la legislació aplicable.

Atès que el territori objecte de la segregació és un cas de disfuncionalitat territorial, ja que es tracta d'un enclavament de 55,52 km2 sense continuïtat física amb la resta del terme municipal d'Alpicat, del qual queda separat per una àmplia faixa del terme municipal de Lleida;

Atès que la distància en línia recta entre els nuclis urbans de Gimenells i d'Alpicat -i encara més entre el Pla de la Font i Alpicat- és d'uns 15 quilòmetres i, per carretera, ultrapassa els 20 quilòmetres;

Atès que, així mateix, tant els veïns de Gimenells com els del Pla de la Font han donat suport a la constitució d'una entitat municipal descentralitzada en aquest últim nucli de població;

Atès que la segregació proposada...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA