DECRET 134/2003, de 27 de maig, de segregació de la concessió del túnel del Cadí i els seus accessos, del tram de l'accés sud de Bagà, de la carretera C-1411a, comprès entre el PK 100+000 i el PK 100+128.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 134/2003, de 27 de maig, de segregació de la concessió del Túnel del Cadí i els seus accessos, del tram de l'accés Sud de Bagà, de la carretera C-1411a, comprès entre el PK 100+000 i el PK 100+128.

Pel Decret 712/1973, de 22 de març, es va adjudicar a Promociones Pirenaicas, SA, avui Túnel del Cadí, SAC, la concessió administrativa per a la construcció, conservació i explotació d'un túnel a la serra del Cadí, amb els seus accessos des de Bagà (Barcelona), Bellver (Lleida) i Alp (Girona) que completaven la carretera C-1411, de Manresa a Bellver. Aquesta concessió va ser posteriorment ampliada pel Decret 62/1985, de 22 de febrer, en el ramal de l'accés nord, fins a la intersecció amb la carretera N-152.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Ajuntament de Bagà han signat un conveni, de data 20 de juliol de 2001, per fixar els compromisos de col·laboració respecte a les actuacions necessàries per a l'execució i finançament de les obres del projecte Millora local. Millora d'accés a Bagà C-1411a, PK 100+000 al PK 100+600. Tram: Bagà (clau: MB-98203C1). En aquest conveni es preveu que, un cop executades i recepcionades les obres descrites en el projecte per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, se cedirà a l'Ajuntament de Bagà el tram de la carretera C-1411a i comprès entre el p.k 100+000 al p.k 100+600, respecte el qual l'Ajuntament assumirà, des d'aquest moment, la seva titularitat i conservació.

Per tal de fer efectiva aquesta cessió es fa del tot necessari la segregació i reversió anticipada a la Generalitat de Catalunya del tram de la C-1411a, comprès entre el PK 100+000 i el PK 100+128 de l'accés Sud de Bagà del Túnel del Cadí, afectat pel projecte i per la cessió viària indicada i que actualment forma part en la concessió administrativa adjudicada a Túnel del Cadí, SAC.

En conseqüència, de conformitat amb el que estableix l'article 24 de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i explotació d'autopistes en règim de concessió, amb la conformitat del Túnel del Cadí, SAC i l'informe favorable de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA