DECRET 116/1992, de 28 d'abril, sobre seguiment dels plans comarcals de muntanya.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, regula el Pla comarcal de muntanya com l'instrument bàsic per al desenvolupament i l'aplicació de la política de muntanya.

Una vegada culminat el procés d'aprovació dels plans, resulta necessari preveure els mecanismes adequats per al seu seguiment per part de la Direcció General de Planificació i Acció Territorial, com a òrgan encarregat de la seva elaboració tècnica, i d'establir-ne l'adequació als requeriments que es presentin durant el seu període de vigència.

Atès que la disposició final 2 de la Llei 2/1983 autoritza el Govern de la Generalitat a dictar les disposicions necessàries per a la seva aplicació;

A proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de conformitat amb el Consell General de Muntanya i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

La Direcció General de Planificació i Acció Territorial elaborarà anualment, d'acord amb la informació facilitada pels diferents departaments de la Generalitat actuants en el territori de muntanya, la memòria corresponent a l'exercici anterior, en què es reflectirà el grau d'assoliment dels objectius del Pla.

Article 2

2.1 Els departaments actuants en el territori de muntanya trametran a la Direcció General de Planificació i Acció Territorial, el primer semestre de cada any, un informe sobre el grau de compliment dels objectius fixats en els programes d'actuació dels plans comarcals de muntanya, a l'efecte de revisió dels plans, d'acord amb el que estableix l'article 4.4 de la Llei 2/1983, de 9 de març. 2.2 L'informe expressarà les adaptacions i les modificacions singulars que, amb l'informe favorable del consell comarcal corresponent, s'hagin acordat en l'execució del Programa d'actuació per tal de donar compliment a les previsions d'inversió establertes. Als efectes que estableix aquest apartat, la Direcció General de Planificació i Acció Territorial, a petició del Departament actuant en el territori de muntanya, tramitarà la corresponent proposta al consell comarcal per tal que, durant el termini de 15 dies, emeti el seu informe preceptiu.

Article 3

La Direcció General de Planificació i Acció Territorial trametrà un resum de la memòria anual als departaments de la Generalitat actuants en el territori de muntanya al Consell General de Muntanya i al consell comarcal corresponent.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA