DECRET 340/2001, de 18 de desembre, pel qual es regula el procediment a seguir pel Servei de Competència en la Distribució Comercial.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

340/2001, de 18 de desembre, pel qual es regula el procediment a seguir pel Servei de Competència en la Distribució Comercial.

Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional dictada en data 11 de novembre de 1999 en els recursos d'inconstitucionalitat acumulats 2009/1989 i 2027/1989, la disposició addicional segona de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d'equipaments comercials, es crea el Servei de Competència en la Distribució Comercial adscrit al Departament competent en matèria de comerç, al qual se li assignen les funcions que aquesta Llei li atribueix, i si s'escau, sens perjudici de la creació de l'òrgan equivalent al Tribunal de Defensa de la Competència a Catalunya.

El present Decret delimita el procediment que aquest òrgan ha de seguir per emetre els informes preceptius que li són encomanats per la Llei, com a tràmit previ a la sol·licitud de la llicència comercial, amb l'efecte vinculant que per mandat legal comporten quan el seu sentit és negatiu.

Així mateix es resolen, sota el criteri de celeritat i economia administrativa, situacions especials o no previstes per la Llei, com són el desencaix entre la sol·licitud presentada i el Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials, o les implantacions en noves àrees en les que no hi ha una oferta comercial suficient per poder tenir en compte els paràmetres previstos a l'article 6 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d'equipaments comercials.

Per això en ús de les facultats que tinc conferides, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, i d'acord amb el Govern

Decreto:

Article 1

Àmbit d'aplicació

El procediment regulat en aquest Decret afecta els informes que, d'acord amb els articles 5.7, 6.2 i 6.3 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d'equipaments comercials, ha d'emetre el Servei de la Competència en la Distribució Comercial de manera prèvia als següents supòsits:

  1. Ampliacions de grans establiments comercials exemptes de la llicència comercial de la Generalitat.

  2. Presentació de sol·licitud de llicència comercial, bé sigui de la Generalitat o dels ajuntaments, en els supòsits que preveu la Llei.

  3. Obertura, ampliació, trasllat, canvi de titularitat o activitat d'establiments que es dediquin o es vulguin dedicar a la venda al detall de productes alimentaris i de gran consum en règim d'autoservei amb una superfície igual o superior a 400...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA