ORDRE GRI/21/2012, de 2 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació de Lleida susceptibles de ser cofinançades pel FEDER, per al període 2007-2013, eix 1, i s'obre la convocatòria per presentar sol·licituds.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, d’11 de juliol de 2006, estableix que l’objectiu de competitivitat regional i ocupació perseguirà incrementar la competitivitat i l’atractiu de les regions, així com el seu nivell d’ocupació, per mitjà de la previsió dels canvis econòmics i socials, augmentant i millorant la qualitat de la inversió en capital humà, la innovació, la difusió de la societat del coneixement, el foment de l’esperit empresarial, la protecció i millora del medi ambient, l’accessibilitat, l’adaptabilitat dels treballadors i les empreses, i el desenvolupament de mercats laborals no excloents.

La Decisió de la Comissió Europea de 7 de desembre de 2007, per la qual s’adopta el Programa operatiu d’intervenció comunitària del Fons europeu de desenvolupament regional en el marc de l’objectiu de competitivitat regional i ocupació de Catalunya, estableix els eixos prioritaris a partir de la correspondència entre els objectius intermedis del Programa operatiu de Catalunya i les directrius estratègiques comunitàries per als fons estructurals de 2007-2013.

Així mateix, el títol VI del Reglament CE 1083/2006 i l’apartat 4t de la Decisió de la Comissió Europea, de 7 de desembre de 2007, designen les autoritats encarregades de la gestió, el seguiment i el control del Programa operatiu corresponent a Catalunya, que són: la Subdirecció General d’Administració del FEDER, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, com a autoritat de gestió designada per l’Estat espanyol per gestionar el programa operatiu; la Subdirecció General de Certificació i Pagaments, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, com a autoritat de certificació designada per l’Estat espanyol per certificar les declaracions de despeses i les sol·licituds de cobrament davant la Comissió Europea; la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, dependent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, com a autoritat d’auditoria designada per l’Estat espanyol per verificar el funcionament efectiu del sistema de gestió, sens perjudici de les comeses descrites en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, que durà a terme la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya; la Direcció General d’Afers Econòmics del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, com a organisme intermedi designat pel Govern de Catalunya, d’acord amb l’article 59.2 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, per executar les comeses de l’autoritat de gestió previstes en l’article 60 del mateix Reglament dins del seu àmbit d’actuació, recollides en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013; i finalment, la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, que, com a organisme responsable del tram local del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, és el coordinador de projectes locals, anomenat òrgan intermediari, i encarregat de la gestió, el seguiment i el control d’aquesta part específica del FEDER que té com a beneficiaris els ens locals de Catalunya, d’acord amb les funcions que li atorga el Decret 326/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

El 10 de novembre de 2008 es va signar el Protocol de col·laboració entre el Departament d’Economia i Finances i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la gestió de la subvenció del FEDER destinada a l’Administració local en el Programa operatiu del FEDER de competitivitat regional i ocupació de Catalunya de 2007-2013.

Per tal de garantir una bona gestió i control de les operacions cofinançades pel FEDER, l’1 de desembre de 2009 el director general d’Administració Local va aprovar el Manual general de procediments de gestió i control de la Direcció General d’Administració Local per al tram local del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013. D’altra banda, el 29 de gener de 2010 la Comissió Europea va comunicar a l’autoritat de gestió l’acceptabilitat de la descripció dels sistemes de gestió i control de l’esmentat Programa operatiu, a la qual es refereix l’article 71 del Reglament (CE) núm. 1083/2006.

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida han subscrit un conveni de col·laboració per a la cogestió i codecisió de l’eix 1, economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial, del Programa operatiu del FEDER de Catalunya de 2007-2013, en la demarcació de Lleida, que disposa que la Diputació de Lleida aportarà al finançament de les operacions seleccionades un ajut complementari del 25% de la despesa subvencionable determinada i incorporada al Programa operatiu. Aquesta aportació es fixarà una vegada resolta la convocatòria mitjançant resolució de la Diputació de Lleida i afectarà totes les operacions de l’eix 1 de la demarcació de Lleida que siguin seleccionades per ser cofinançades pel FEDER, amb el benentès que aquest ajut complementari aportat per la Diputació de Lleida estarà sotmès a les condicions de justificació del FEDER i a la normativa que estableix aquesta convocatòria.

En aquest marc competencial, tenint en compte la valoració de les anteriors convocatòries, aquesta Ordre aprova, d’acord amb el que disposa el Conveni de col·laboració per a la cogestió i codecisió de l’eix 1 en la demarcació de Lleida esmentat, les bases generals per a la selecció d’operacions dels ens locals de Catalunya de la demarcació de Lleida susceptibles de ser subvencionades amb relació a l’eix prioritari 1, economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial, del Programa operatiu del FEDER de Catalunya de 2007-2013.

En virtut del que s’ha exposat,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació de Lleida susceptibles de ser cofinançades pel FEDER de Catalunya de 2007-2013, eix 1, economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial, d’acord amb el que consta en els annexos 1 i 2 d’aquesta Ordre.

Article 2

Obrir la convocatòria per presentar sol·licituds d’operacions susceptibles de ser cofinançades pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 1, dels ens locals de la demarcació de Lleida.

Article 3

3.1 L’import global destinat a aquesta convocatòria és de 707.234,02 euros.

3.2 Dins d’aquest eix es prioritzaran les operacions que s’emmarquin en els àmbits següents:

Categoria 1.3 Transferència de tecnologia i millora de les xarxes de cooperació entre petites empreses, pimes, entre aquestes i altres empreses i universitats, centres d’ensenyament postsecundari de tot tipus, autoritats regionals, centres de recerca i enclavaments científics i tecnològics (parcs científics o tecnològics, tecnòpolis, etc.). Suport a la transferència de tecnologia i a la millora de xarxes de cooperació.

Categoria 1.7 Inversió en empreses directament relacionades amb la recerca i la innovació. Suport a activitats emprenedores.

Categoria 1.8 Altres inversions en empreses. Impuls del creixement empresarial d’empreses locals amb projecció global.

Categoria 1.13 Serveis i aplicacions per al ciutadà. Impuls de l’administració electrònica com a eix de l’atenció ciutadana.

Article 4

Les sol·licituds s’han de presentar en el lloc i de la manera que indiquen les bases reguladores, a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre i fins al 15 de març de 2012.

Article 5

El director general d’Administració Local serà l’òrgan competent per resoldre aquesta convocatòria, inclosos els requeriments previs que es puguin formular.

Article 6

Les operacions objecte d’aquesta convocatòria no es poden haver iniciat abans de l’1 de gener de 2007 i hauran d’estar executades i pagades el 31 de desembre de 2014.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra l’acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, els ens locals poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, amb caràcter previ, els ens locals poden formular requeriment davant la consellera de Governació i Relacions Institucionals en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de febrer de 2012

Joana Ortega i Alemany

Consellera de Governació

i Relacions Institucionals

Annex 1

Bases reguladores

—1 Objecte

Aquestes bases tenen com a objecte establir els requisits i el procediment per a la selecció dels projectes d’ens locals de Catalunya susceptibles de cofinançament del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, objectiu de competitivitat regional i ocupació, que consten a la base 4.

—2 Ens beneficiaris

2.1 Poden ser ens beneficiaris dels projectes susceptibles de ser inclosos en el Programa operatiu de Catalunya 2007-2013, eix 1, els ens locals de Catalunya de la demarcació de Lleida definits en els articles 1 i 2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els consorcis d’aquest mateix àmbit territorial previstos en els articles 269 i següents de la disposició esmentada.

2.2 Els ens beneficiaris seran, amb caràcter general, els executors de cadascuna de les operacions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA