ORDRE GAP/528/2010, de 10 de novembre, de modificació de l'Ordre GAP/53/2010, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de municipis susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds per al període 2010-2013.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governacio i Administracions Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

GAP/528/2010, de 10 de novembre, de modificació de l'Ordre GAP/53/2010, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de municipis susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds per al període 2010-2013.

L'article 3.1 de l'Ordre GAP/53/2010, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de municipis susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds per al període 2010-2013, estableix que “L'import global destinat en aquesta convocatòria pel programa per al Viure al Poble, FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, és de dotze milions cinc-cents mil euros (12.500.000 euros). El Departament de Governació i Administracions Públiques aportarà un ajut complementari, de caràcter pluriennal, d'un milió dos-cents cinquanta mil euros (1.250.000 euros), que correspon al 5% de la despesa subvencionable del total del projecte, a càrrec de la partida pressupostària GO 03 D/760.0001/713 “Corporacions Locals”, distribuït de la manera següent: 200.000 € durant l'anualitat 2010; 400.000 € durant l'anualitat 2011; 400.000 € durant l'anualitat 2012 i 250.000 € durant l'anualitat 2013”.

L'article 36 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, regula l'autorització de les despeses amb abast pluriennal.

Atesa la situació econòmica actual que dificulta als municipis la previsió inicial d'execució dels projectes seleccionats, que en tot cas han de finalitzar, com a màxim el 31 de desembre de 2013 i, per tal d'adequar l'execució anual a la programada, cal adaptar la pluriennalitat de la subvenció a la previsió definitiva de certificació dels ens locals de Catalunya.

Per tot això,

Ordeno:

Article únic

Modificar l'article 3.1 de l'Ordre GAP/53/2010, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de municipis susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble, i convocar el termini de presentació de sol·licituds per al període 2010-2013, que passa a tenir la redacció següent:

L'import global destinat a aquesta convocatòria pel programa...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA