RESOLUCIÓ TIC/447/2003, de 4 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de concessió d'ajuts als consells comarcals per a la senyalització d'itineraris turístics al medi rural.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Turisme de Catalunya
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Turisme de Catalunya.

RESOLUCIÓ TIC/447/2003, de 4 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de concessió d'ajuts als consells comarcals per a la senyalització d'itineraris turístics al medi rural.

L'increment del turisme interior, de la pràctica dels esports d'aventura i de l'interès pel turisme en el medi natural fan necessària una bona senyalització turística que apropi el viatger al recurs turístic, ja sigui natural, històric, cultural o esportiu. D'altra banda, raons d'homogeneïtat en els projectes fan desitjable que aquests siguin creats i portats a terme pels consells comarcals, atesa la seva jurisdicció sobre parts unitàries i integrals del territori.

Turisme de Catalunya donarà un ajut als consells comarcals que presentin els seus projectes de senyalització d'itineraris rurals amb finalitat turística.

Per tant,

Resolc:

Article 1

Convocatòria

S'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts als consells comarcals per als seus projectes de senyalització d'itineraris rurals amb finalitat turística.

Article 2

Bases reguladores

S'aproven les bases que han de regir aquesta convocatòria, les quals figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

A aquestes bases els és aplicable el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Article 3

Aplicació pressupostària

Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria s'imputen a l'aplicació pressupostària consignada al capítol 2 Màrqueting, accions de promoció i programes, 3 Disseny i desenvolupament de nous productes, 1 Projectes de destinació, i la quantia destinada és de 210.000 euros, amb càrrec al pressupost del 2003.

Article 4

Termini de presentació

El termini de presentació de sol-licituds i de la documentació exigida per la convocatòria de 2003 serà de 30 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de la present resolució al DOGC.

Article 5

Tramitació i resolució de les subvencions

Les subvencions les atorgarà el president del Comitè Executiu de Turisme de Catalunya.

La resolució d'atorgament es notificarà individualment als titulars, mitjançant correu certificat amb justificant de recepció i contindrà l'import de la inversió, la quantia de la subvenció concedida i els terminis de realització del projecte. Es podran establir condicions tècniques o econòmiques en atenció a la realització del projecte objecte de la subvenció.

La resolució dictada no exhaureix la via administrativa i podrà interposar-se recurs d'alçada davant el conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, sens perjudici que pugui interposar-se qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions de concessió de les subvencions és de sis mesos a partir del final del termini d'admissió de sol-licituds per a aquesta convocatòria. Un cop transcorregut aquest termini, si no s'ha produït la notificació esmentada, s'entendrà que la sol-licitud és desestimada, per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, per la qual s'adeqüen els procediments administratius al règim de silenci administratiu.

Article 6

Publicitat de les subvencions

S'haurà de donar publicitat als ajuts atorgats mitjançant l'exposició d'aquests en el tauler d'anuncis de Turisme de Catalunya, passeig de Gràcia, 105, 3a planta, Barcelona. Quan es tracti d'ajuts superiors a 6.000 euros, s'ha de publicar a més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya tot indicant el beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de l'ajut i el crèdit pressupostari al qual s'han imputat, d'acord amb el que disposa l'article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002.

Barcelona, 4 de febrer de 2003

Xavier Civit i Fons

President del Comitè Executiu

Annex 1

Bases per a la concessió d'ajuts als consells comarcals per als projectes de senyalització d'itineraris rurals amb finalitat turística

-1 Objecte dels ajuts

L'objecte és promoure la realització de projectes de senyalització d'itineraris rurals per fer a peu o amb bicicleta mitjançant la bonificació, que es determina a la base 3 d'aquest annex, als consells comarcals de Catalunya que presentin un projecte d'aquesta mena. També es podran ampliar o completar els projectes de senyalització d'itineraris realitzats anteriorment d'acord amb aquesta línia de subvencions.

-2 Beneficiaris

Els consells comarcals de Catalunya que presentin un projecte de senyalització turística amb les característiques esmentades...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA