DECRET 130/2014, de 30 de setembre, de modificació del Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família.

Data d'entrada en vigor:01 de gener de 2015
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar Social i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, va establir les competències del Departament de Benestar Social i Família i li va atribuir, a més de les que ja tenia, l’acció comunitària, la coordinació i la gestió de la xarxa d’equipaments cívics i socials, la sensibilització cívica i social, i el suport a les entitats i el voluntariat.

El Decret 63/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament de Benestar Social i Família, va adequar la configuració del Departament per a l’exercici del nou àmbit competencial i en va establir l’estructura bàsica.

Posteriorment, el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, va establir l’estructura completa del Departament, en va detallar les funcions i l’estructura dels diferents òrgans que el componen i va definir les funcions de les entitats i els organismes adscrits.

Aquest Decret el va modificar parcialment el Decret 60/2012, de 29 de maig, de reestructuració parcial del Departament d’Empresa i Ocupació i del Departament de Benestar Social i Família.

Recentment, mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, se suprimeix l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) com a entitat gestora de la Seguretat Social, i el departament competent en matèria de serveis socials n’assumeix les finalitats, els objectius i les competències.

Per aquest motiu, aquest Decret crea una nova secretaria sectorial, la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal, que assumeix l’estructura i les finalitats de l’ICASS, així com les seves funcions.

D’altra banda, mitjançant la disposició final primera d’aquest Decret, les competències atribuïdes a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials en determinats articles de l’Ordre ASC/573/2010, de 3 de desembre, de desplegament parcial de la Llei 19/2009, de 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència, s’atribueixen a la secretaria general del departament competent en matèria de serveis socials.

Per tot això, de conformitat amb l’article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta de la consellera de Benestar Social i Família, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l’article 1.1 i 1.2 del Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, que queda redactat de la manera següent:

“1.1 El Departament de Benestar Social i Família, sota la direcció del/de la conseller/a, s’estructura en els òrgans següents:

”a) La Secretaria General.

”b) La Secretaria de Família.

”c) La Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal.

”d) La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

”e) La Direcció General per a la Immigració.

”f) La Direcció General de Joventut.

”g) La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

”1.2 Resten adscrits al Departament de Benestar Social i Família, en els termes que preveuen aquest Decret i la normativa que els regula, les entitats i els organismes següents:

”a) L’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció.

”b) L’Institut Català de les Dones.”

Article 2

Es modifica el títol del capítol 9 del Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, que queda redactat de la manera següent:

“Capítol 9

”Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal.”

Article 3

Es modifica l’article 87 del Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, que queda redactat de la manera següent:

“Article 87

”Estructura i funcions de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal

”87.1 La Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal, amb rang orgànic de secretaria general, en els termes que preveu l’article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, exerceix, en el seu àmbit competencial, les funcions següents:

”a) Promoure i facilitar que les persones assoleixin l’autonomia personal i funcional en les unitats familiars o de convivència que desitgin, per potenciar-ne la qualitat de vida i la integració social.

”b) Prevenir, atendre i promoure la inserció social en les situacions d’exclusió social.

”c) Atendre els dèficits de les persones, bé siguin de caràcter personal, econòmic o social, que en comprometin el desenvolupament, l’autonomia i la integració social.

”d) Promoure i atendre les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, i també promoure’n la integració social per aconseguir-ne el desenvolupament personal i la millora de la qualitat de vida.

”e) Atendre i promoure el benestar de les persones grans per facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de la plenitud de les seves facultats i la seva integració.

”f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

”87.2 La Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal s’estructura en els òrgans següents:

”a) La Subdirecció General d’Anàlisi i Programació.

”b) La Subdirecció General d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal.

”c) La Subdirecció General de Gestió de Recursos.

”d) La Subdirecció General de Prestacions Socials.”

Article 4

Es modifica l’article 88 del Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, que queda redactat de la manera següent:

“Article 88

”Subdirecció General d’Anàlisi i Programació

”88.1 Corresponen a la Subdirecció General d’Anàlisi i Programació les funcions següents:

”a) Avaluar les noves necessitats d’atenció dels col·lectius amb dificultats especials i la seva adequació als serveis i les prestacions existents.

”b) Coordinar i avaluar l’elaboració dels models d’atenció adreçats a les persones usuàries dels serveis socials bàsics i especialitzats.

”c) Impulsar les polítiques d’inclusió i inserció social en coordinació amb les diferents administracions i les entitats d’iniciativa social en tot el territori de Catalunya.

”d) Coordinar i avaluar la implementació de la programació territorial dels recursos d’atenció social bàsica i especialitzada a Catalunya.

”e) Coordinar l’elaboració, el manteniment i l’actualització de la Cartera de serveis socials en l’àmbit de les competències de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal.

”f) Col·laborar amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir el contínuum assistencial de les persones usuàries de serveis socials.

”g) Dur a terme l’anàlisi dels costos i els beneficis dels plans i projectes impulsats per la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal per determinar l’impacte econòmic i social de les propostes, així com avaluar el resultat de les actuacions implementades per adaptar-les, si s’escau, a les noves necessitats.

”h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

”88.2 La Subdirecció General d’Anàlisi i Programació s’estructura en els òrgans següents:

”a) El Servei de Programes Sectorials.

”b) El Servei de Programació.”

Article 5

Es modifica l’article 89 del Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, que queda redactat de la manera següent:

“Article 89

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA