DECRET 297/1987, de 14 de setembre, pel qual es regula l'obertura i el funcionament dels Serveis d'Informació Juvenil.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

La necessitat de posseir una informació àmplia, objectiva i actualitzada com a condició per a una més correcta actuació en tots els camps de la societat s'accentua en el cas dels joves.

La presa de consciència d'aquesta necessitat, per part dels poders públics i de la iniciativa privada, ha motivat a Catalunya un augment considerable de centres dedicats a fornir una informació especialitzada als joves.

D'altra banda, els avenços tecnològics faciliten l'establiment, cada cop de manera més fàcil, d'una interrelació entre els diversos centres d'informació i la creació d'autèntiques xarxes informatives a nivell nacional i internacional, amb l'augment consegüent de qualitat en la prestació dels serveis a cada lloc.

Convé, doncs, arbitrar les mesures oportunes que promoguin la creació de Serveis d'Informació Juvenil, n'assegurin la qualitat i fomentin la relació entre ells i amb els de fora de Catalunya.

Atès que l'article 9.26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de joventut, Decreto:

Article 1

1.1 Als efectes del present Decret i de les disposicions que el despleguen tindran la consideració de Serveis d'Informació Juvenil els centres que, promoguts per la iniciativa pública o privada, tinguin per objecte l'exercici d'activitats de caràcter informatiu adreçades als joves i prestades directament al públic.

1.2 La informació que preparin o proporcionin els Serveis d'Informació Juvenil ha d'abastar tots els aspectes que afectin directament els joves o que puguin ser del seu interès, per bé que poden especialitzar-se en algun sense prescindir dels restants.

Article 2

Serà competència del Departament de la Presidència, per mitjà de la Direcció General de Joventut:

  1. Regular les condicions d'obertura i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA