DECRET 227/2003, de 23 de setembre, de modificació del Decret 262/2000, de 31 de juliol, de reestructuració del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 227/2003, de 23 de setembre, de modificaciÛ del Decret 262/2000, de 31 de juliol, de reestructuraciÛ del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

MitjanÁant el Decret 262/2000, de 31 de juliol, de reestructuraciÛ del Departament de Sanitat i Seguretat Social (DOGC n˙m. 3200, de 8.8.2000), es van reordenar les competËncies dels Úrgans del Departament de Sanitat i Seguretat Social per tal d'adaptar-los al paper del Departament com a ens finanÁador i responsable d'establir el marc referencial de totes les actuacions p˙bliques sanit‡ries.

En aquest context, a la Secretaria General es crea la DirecciÛ de Serveis, Úrgan previst a la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat, que, assumint la direcciÛ i la coordinaciÛ de les tasques de gestiÛ administrativa, ha de contribuir a reforÁar el car‡cter del secretari o secret‡ria general com a segona autoritat del Departament. AixÌ mateix aquesta DirecciÛ assumeix la funciÛ d'establir criteris que facilitin la coordinaciÛ d'actuacions en determinades polÌtiques de rellevant incidËncia organitzativa i assistencial.

A l'objectiu d'atendre les necessitats de la ciutadania, responen el Pla de salut de Catalunya, per a la definiciÛ de les polÌtiques sanit‡ries, i el Pla de serveis sanitaris i sociosanitaris, com a eina estratËgica per a la seva consecuciÛ. Desenvolupats aquests dos instruments, escau ara dotar el Departament de Sanitat i Seguretat Social de l'organitzaciÛ idÚnia per a la planificaciÛ, formaciÛ i gestiÛ dels recursos humans del sistema sanitari, tant pel que fa als recursos gestionats directament, com respecte aquells que presten els seus serveis en el sistema sanitari p˙blic.

Amb aquesta finalitat Ès necessari redefinir les competËncies de la DirecciÛ de Serveis, aixÌ com tambÈ desplegar l'estructura organitzativa necess‡ria per poder executar les polÌtiques i les lÌnies b‡siques en aquesta matËria. En aquest sentit, es modifica substancialment el contingut de la Unitat de GestiÛ i OrdenaciÛ de les Professions Sanit‡ries, ara ¿rea d'OrdenaciÛ i GestiÛ de les Professions Sanit‡ries, la qual amplia el seu ‡mbit funcional amb la incorporaciÛ de competËncies en matËria d'ordenaciÛ de les professions sanit‡ries, de formaciÛ especialitzada en ciËncies de la salut i de qualitat i avaluaciÛ docents. AixÌ mateix, es crea l'¿rea de Relacions Laborals Externes amb funcions en matËria de condicions de treball del personal estatutari i del personal laboral, i de gestiÛ del registre de dades de recursos humans del sector sanitari de Catalunya.

Alhora, l'abast de les actuacions de la DirecciÛ de Serveis a causa de les competËncies que li sÛn atribuÔdes i que s'han de sumar a totes aquelles que ja exercia, fa necessari reforÁar la seva organitzaciÛ i modificar les funcions de la SubdirecciÛ General d'AdministraciÛ i Recursos Humans, que passa a denominar-se SubdirecciÛ General d'AdministraciÛ, Recursos Humans i CoordinaciÛ, i dels Úrgans que en depenen, aixÌ com crear un Gabinet TËcnic, que assumeix les funcions de la Unitat de GestiÛ de la InformaciÛ en Xarxa, i que ha d'adaptar el sistema sanitari a la societat de la informaciÛ.

En definitiva, amb aquesta reestructuraciÛ es reforÁa l'‡mbit intern, d'organitzaciÛ, de la DirecciÛ de Serveis, i s'impulsa la seva projecciÛ externa amb la creaciÛ de l'¿rea de Relacions Laborals Externes i de l'¿rea d'OrdenaciÛ i GestiÛ de les Professions Sanit‡ries, ambdues adreÁades a la planificaciÛ dels recursos humans del sistema sanitari.

De conformitat amb el que s'ha exposat, atËs el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat, d'acord amb el Dictamen de la ComissiÛ JurÌdica Assessora, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social, i amb la deliberaciÛ prËvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Els articles del Decret 262/2000, de 31 de juliol, de reestructuraciÛ del Departament de Sanitat i Seguretat Social, que a continuaciÛ es detallen, queden redactats de la manera seg¸ent:

.1††"Article 8

"A la DirecciÛ de Serveis li corresponen les funcions seg¸ents:

"a)†L'administraciÛ, el rËgim interior i la gestiÛ de les unitats del Departament, sota la dependËncia del secretari o secret‡ria general i la coordinaciÛ dels serveis que porten a terme els organismes que en depenen.

"b)†La planificaciÛ i l'impuls d'accions encaminades a la integraciÛ i la rendibilitzaciÛ i optimitzaciÛ m‡ximes de les actuacions de les diferents unitats del Departament.

"c)†La direcciÛ d'iniciatives que condueixin a la millora de l'avaluaciÛ de la gestiÛ en els diferents ‡mbits del Departament.

"d)†El manteniment de les relacions funcionals amb altres departaments que li encarregui el secretari o secret‡ria general.

"e)†L'estudi i la proposta d'actuacions en matËria de rËgim legal d'ordenaciÛ de les professions sanit‡ries.

"f)†La col∑laboraciÛ en l'aplicaciÛ de les directrius que estableixi el Llibre Blanc de les Professions Sanit‡ries.

"g)†La planificaciÛ dels recursos humans del sistema sanitari d'utilitzaciÛ p˙blica.

"h)†La gestiÛ del Registre de dades de recursos humans del sistema sanitari d'utilitzaciÛ p˙blica.

"i)†El suport a les polÌtiques de recursos humans i/o organitzatives de les unitats del Departament i dels organismes que hi sÛn adscrits i, si s'escau, la seva coordinaciÛ.

"j)†La planificaciÛ de les actuacions de gestiÛ de la informaciÛ i de comunicaciÛ a travÈs de xarxes telem‡tiques.

"k)†La direcciÛ de la polÌtica preventiva en matËria de riscos laborals del Departament de Sanitat i Seguretat Social i del Servei Catal‡ de la Salut.

"l)†Aquelles altres funcions que li delegui el secretari o secret‡ria general del Departament."

.2††"Article 9

"De la DirecciÛ de Serveis depenen els Úrgans i les ‡rees funcionals seg¸ents:

"SubdirecciÛ General d'AdministraciÛ, Recursos Humans i CoordinaciÛ.

"¿rea d'OrdenaciÛ i GestiÛ de les Professions Sanit‡ries.

"¿rea de Relacions Laborals Externes.

"Gabinet TËcnic."

.3††"Article 10

"10.1†A la SubdirecciÛ General d'AdministraciÛ, Recursos Humans i CoordinaciÛ li correspon l'exercici de les funcions seg¸ents:

"a)†La coordinaciÛ dels treballs preparatoris de l'avantprojecte de pressupost del Departament en col∑laboraciÛ amb els altres Úrgans del Departament.

"b)†La adequaciÛ al Departament de les polÌtiques del Govern en matËria de personal, aixÌ com la coordinaciÛ dels assumptes relatius al personal adscrit a les diferents unitats del Departament.

"c)†La supervisiÛ de la informatitzaciÛ i dels sistemes d'informaciÛ del Departament.

"d)†El seguiment de la gestiÛ dels ingressos tributaris i no tributaris del Departament.

"e)†La coordinaciÛ i l'impuls de la normalitzaciÛ ling¸Ìstica.

"f)†La supervisiÛ de la gestiÛ patrimonial, de les contractacions i del manteniment dels edificis del Departament.

"g)†La coordinaciÛ de l'actuaciÛ del Departament en matËria de prevenciÛ de riscos laborals.

"h)†La relaciÛ amb altres administracions i entitats que tinguin relaciÛ amb el Departament i amb els altres departaments, organismes i entitats que en depenen, en matËries de la competËncia de la SubdirecciÛ General d'AdministraciÛ, Recursos Humans i CoordinaciÛ.

"i)†Aquelles altres funcions que li atribueixin els seus superiors jer‡rquics.

"10.2†La SubdirecciÛ General d'AdministraciÛ, Recursos Humans i CoordinaciÛ s'estructura en les unitats seg¸ents:

"Servei de Recursos EconÚmics.

"Servei de Recursos Humans.

"Servei de RËgim Intern.

"Unitat Mancomunada de PrevenciÛ de Riscos Laborals."

.4††"Article 11

"11.1†Al...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA