DECRET 203/2005, de 27 de setembre, pel qual es crea el Registre de plantacions de fruita dolça de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

203/2005, de 27 de setembre, pel qual es crea el Registre de plantacions de fruita dolça de Catalunya.

El Pla d'actuació de la fruita dolça de Catalunya va ser elaborat l'any 2001 per l'associació catalana d'organitzacions de productors de fruita Catalonia Qualitat, per encàrrec del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i va comptar amb el suport de les organitzacions representades a la Taula sectorial agrària de la fruita dolça.

En l'actualitat, el coneixement de la realitat de les plantacions de fruita dolça de Catalunya s'obté gràcies a la interpretació que es pot fer de les diferents dades que aporten els registres de la producció integrada i ecològica, la prospecció del focus bacterià, els inventaris de fruita de llavor i de pinyol de les diferents demarcacions, els registres de productors de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses i la declaració única agrària (DUN).

A aquestes fonts d'informació cal sumar-hi altres tipus de dades com són les del cadastre, el sistema d'identificació geogràfica de parcel·les agràries de Catalunya (SIGPAC), d'acord amb el que estableix el Reglament CE 796/2004, de 21 d'abril, de la Comissió, o els mapes d'usos de sòls, els quals permeten complementar les dades anteriors i obtenir així una informació més precisa de les diferents parcel·les.

Ara bé, la combinació de totes aquestes dades esdevé una tasca complexa i laboriosa que no sempre facilita una informació del tot ajustada a la realitat de les parcel·les fructícoles de Catalunya, la qual cosa obliga a poder disposar, de manera conjunta, de tota la informació actualment disponible en un únic registre de dades.

En aquest mateix sentit, el Pla d'actuació reconeix que prèviament a l'estudi de la millora del producte, esdevé essencial, tant per al sector com per a l'Administració agrària catalana, poder tenir un coneixement exhaustiu del sector productiu, i que, en conseqüència, cal elaborar un Registre que contingui la informació real del potencial de producció fructícola de Catalunya, tenint en compte, entre altres dades, les espècies i les varietats, el marc de plantació, el sistema de formació, el tipus de regadiu o l'edat de la plantació.

La Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, preveu l'establiment de mesures contra els paràsits nocius dels vegetals. En els articles 7, 8 i 9, es fixen les limitacions a la introducció i circulació de vegetals als efectes de prevenir els riscos que representa la possible introducció o propagació de plagues de quarantena en tot el territori, i també l'adopció de mesures fitosanitàries de salvaguarda, les quals impliquen un coneixement ràpid i precís de la situació en el territori d'una espècie vegetal i/o les seves varietats.

Així mateix, la Directiva 2000/29/CE i el Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s'adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió en el territori nacional i de la Comunitat europea d'organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l'exportació i trànsit cap a països tercers, estableixen l'obligatorietat d'aplicar mesures de protecció contra la introducció, en el territori de la Unió Europea, de determinats patògens de quarantena, mesures que es concreten en el passaport fitosanitari.

D'altra banda, la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, estableix el règim sancionador aplicable en relació amb les infraccions i sancions en matèria de qualitat agroalimentària. A aquests efectes i atesa l'obligatorietat d'inscripció de les plantacions de fruita dolça al Registre, l'incompliment d'aquesta inscripció ha de ser considerada com a infracció de la qualitat, i per tant s'estableixen en aquest Decret les especificitats aplicables dins del règim sancionador esmentat.

Als problemes de caire sanitari, cal afegir-hi els de caràcter comercial, ja que moltes de les varietats actualment comercialitzades tenen una acceptació escassa entre el consumidor, la qual cosa fa que els productors hagin d'adaptar periòdicament les seves plantacions i en alguns casos realitzar rotacions en les varietats cultivades.

En definitiva, la creació d'un registre específic per a les plantacions de fruita dolça de Catalunya esdevé una eina essencial per a la lluita sanitària contra patògens perillosos i de quarantena així com per al coneixement del potencial productiu fructícola i, en conseqüència, per a l'objectiu de cercar l'equilibri necessari entre l'oferta i la demanda en algunes espècies i varietats, perquè l'Administració pugui aplicar una autèntica política agrària, i el sector productor i comercialitzador, una veritable política comercial.

Pel que fa a la identificació de les dades del registre, i a fi i efecte de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA