LLEI 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI

10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

El President de la Generalitat de catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Sumari

Preàmbul

Títol preliminar

Títol I. Àmbit agroambiental

Capítol I. Modificació de la Llei 9/1995, del 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural

Capítol II. Modificació de la Llei 14/2003, del 13 de juny, de qualitat agroalimentària

Capítol III. Modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre

Capítol IV. Modificació de la Llei 4/2009, del 15 d'abril, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

Capítol V. Modificació de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes

Capítol VI. Modificació de la Llei 12/1981, del 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives

Títol II. Àmbit de la cultura i de l'esport

Capítol I. Modificació de la Llei 2/1993, del 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural

Capítol II. Modificació del text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, del 31 de juliol

Capítol III. Modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport

Capítol IV. Modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema

Títol III. Àmbit del dret privat

Capítol I. Modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família

Títol IV. Àmbit econòmic

Capítol I. Modificació de la Llei 8/1994, del 25 de maig, d'activitats firals

Capítol II. Modificació de la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives

Capítol III. Modificació de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial

Títol V. Àmbit de la seguretat

Capítol I. Modificació de la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya

Capítol II. Modificació de la Llei 4/2003, del 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya

Capítol III. Modificació de la Llei 9/2007, del 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya

Capítol IV. Modificació de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Capítol V. Modificació de la Llei 34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous

Títol VI. Àmbit social i sanitari

Capítol I. Modificació de la Llei 31/1991, del 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya

Capítol II. Modificació de la Llei 25/2002, del 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996

Capítol III. Modificació de la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials

Capítol IV. Modificació de la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència

Capítol V. Modificació de la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut

Capítol VI. Modificació de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

Títol VII. Àmbit del territori

Capítol I. Modificació de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya

Capítol II. Modificació de la Llei 10/2000, del 7 de juliol, d'ordenació del transport en aigües marítimes i continentals

Capítol III. Modificació de la Llei 12/2002, del 14 de juny, del transport per cable

Capítol IV. Modificació de la Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària

Capítol V. Modificació del text refós de la Llei de carreteres aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, del 25 d'agost

Capítol VI. Modificació de la Llei 4/1998, del 12 de març, de protecció de Cap de Creus

Títol VIII. Àmbit del procediment administratiu

Capítol I. Modificació de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Disposicions addicionals

Primera. Prestació indirecta del servei d'abastament mitjançant la xarxa d'abastament Ter-Llobregat

Segona. Dissolució de l'Ens d'Abastament d'Aigua

Tercera. Règim temporal de suspensió de la vigència del règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives en l'àmbit de l'esport

Quarta. Foment de la facturació electrònica

Disposicions transitòries

Primera. Règim jurídic aplicable als expedients iniciats a l'entrada en vigor d'aquesta llei

Segona. Règim transitori del desplegament reglamentari de la Llei 12/2008

Tercera. Règim transitori dels òrgans de l'Agència Catalana de l'Aigua i de l'Ens d'Abastament d'Aigua

Quarta. Contractació de l'Agència Catalana de l'Aigua

Cinquena. Adaptació de les fiances constituïdes pels titulars d'explotacions mineres

Sisena. Termini per a la transformació de la Federació Catalana d'Esports per a Tothom en la Unió d'Agrupacions Esportives de Catalunya

Setena. Condicions d'acreditació

Vuitena. Sistema de contribució econòmica del cost de les obres de regadiu

Disposicions derogatòries

Primera. Derogació de normes amb rang de llei

Segona. Derogació de normes de rang reglamentari

Tercera. Derogació dels annexos de la Llei 23/2002

Disposicions finals

Primera. Adaptació del desplegament reglamentari de la Llei 12/2008

Segona. Modificació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua

Tercera. Especificacions tècniques per a la revisió anual de les fiances de restauració de les activitats extractives

Quarta. Habilitació per a l'aprovació de textos refosos

Cinquena. Sentit del silenci en determinats procediments administratius

Sisena. Habilitació al Govern

Setena. Entrada en vigor

Annex: Delimitació cartogràfica de l'àmbit de la Vall de Santa Creu exclòs del Parc Natural de Cap de Creus i del Pla d'espais d'interès natural

Preàmbul

I

La normativa catalana ha experimentat un increment molt notable, en bona part com a conseqüència del desplegament de prescripcions comunitàries i estatals. Aquesta proliferació normativa, que ha generat en alguns casos una certa confusió, ha comportat també moltes vegades la superposició d'òrgans i funcions en les diverses branques de l'activitat administrativa.

Per tal de reduir i clarificar la legislació amb l'objectiu que sigui més accessible i entenedora per als ciutadans, que són els destinataris últims de la norma, aquesta llei pretén avançar en el procés de simplificació administrativa. Amb aquesta finalitat introdueix en l'ordenament jurídic una sèrie de mesures que comporten l'agilitació de tràmits i processos, per tal d'aconseguir una administració pública que sigui un instrument eficaç al servei de la ciutadania.

La consecució d'aquesta finalitat i el rang legal de moltes de les normes que s'ha constatat que han d'ésser modificades, sia per a simplificar els tràmits dels procediments que contenen, sia perquè el transcurs del temps ha posat de manifest la necessitat de modificar-ne l'articulat, exigeix l'aprovació d'una norma amb rang de llei que reuneixi en un sol text les mesures necessàries per a assolir aquests objectius.

En aquest sentit, cal recordar que l'article 30.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, integrat en el títol I –dels drets i deures i principis rectors– i, més concretament, en el capítol relatiu als drets en l'àmbit polític i de l'Administració, reconeix el dret de les persones que els poders públics de Catalunya les tractin, en els afers que les afecten, d'una manera imparcial i objectiva, i que l'actuació dels poders públics sigui proporcionada a les finalitats que la justifiquen.

D'acord amb el que s'acaba d'exposar, la Generalitat té el deure i l'obligació de desenvolupar una activitat normativa coherent amb els principis de transparència, simplificació, efectivitat, objectivitat i agilitat.

També l'article 45.5 de l'Estatut, dins els principis rectors que han d'orientar les polítiques públiques, estableix que la Generalitat ha d'afavorir el desenvolupament de l'activitat empresarial i l'esperit emprenedor tenint en compte la responsabilitat social de l'empresa, la lliure iniciativa i les condicions de competència, i que ha de protegir especialment l'economia productiva, l'activitat dels emprenedors autònoms i la de les petites i mitjanes empreses.

Amb el contingut d'aquesta llei es dóna compliment a les prescripcions de l'Estatut i s'introdueixen en l'ordenament jurídic català les mesures que fan possible l'assoliment dels objectius d'agilitació, simplificació administrativa i reordenació normativa.

La Llei aborda el fenomen de la simplificació des d'una doble perspectiva: administrativa i normativa. La primera comprèn totes les modificacions legals la finalitat última de les quals és la reducció efectiva de tràmits innecessaris i la simplificació dels procediments considerats en conjunt. Aquesta mesura comporta un avenç real per a la reactivació d'alguns sectors i facilita l'activitat dels empresaris, ja que elimina règims autoritzadors, suprimeix registres no imprescindibles, i també altres càrregues, i elimina determinats aspectes reguladors que, a més de no ésser conseqüents amb el model de simplificació que s'adopta, afegeixen complexitat o confusió per als destinataris últims de les normes.

La simplificació de caràcter normatiu conté, d'una banda, les reformes legislatives que responen a la necessitat d'adaptar l'ordenament jurídic a les finalitats perseguides, i la integració de les iniciatives legislatives que consisteixen en modificacions puntuals de l'articulat de diverses lleis, la modificació individualitzada de les quals implicaria un important volum de tramitació parlamentària, atesa la diversitat de llur contingut; d'altra banda, també conté les precisions que s'ha demostrat que cal introduir en l'articulat; i, finalment, inclou la correcció d'alguns errors que s'han detectat.

II

La Llei s'estructura en un títol preliminar i vuit títols que agrupen les diverses mesures segons els àmbits d'activitat amb què estan interrelacionades.

El títol preliminar es dedica a la delimitació de l'objecte i les finalitats de la Llei.

El títol I es refereix a l'àmbit agroambiental i conté mesures que afecten el medi ambient, l'aigua, la qualitat agroalimentària, el medi natural i l'avaluació dels plans i programes. En aquest títol es modifiquen aspectes relatius a l'accés motoritzat al medi natural amb relació a la delimitació dels vials de circulació de vehicles o dels espais i recorreguts en la celebració de competicions esportives; es determina que l'organització i el funcionament del registre d'envasadors i embotelladors de vins i begudes alcohòliques s'ha d'establir per reglament; se suprimeix per mitjà d'una disposició addicional l'Ens d'Abastament d'Aigua, les funcions del qual passen a ésser exercides per l'Agència Catalana de l'Aigua; se simplifica el procés d'execució d'obres de regadiu per part dels beneficiaris; se simplifica el sistema de nomenament de membres de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries; s'elimina l'obligació de presentar diversos documents ambientals, i es reordena la fiança i el règim sancionador en matèria de protecció dels espais d'especial protecció per activitats extractives.

El títol II agrupa mesures relatives a l'àmbit de la cultura i de l'esport. Se simplifica el procediment per a la declaració de festes d'interès nacional; se simplifica el procediment per al reconeixement de federacions esportives i es precisen els supòsits en què cal assegurança per a la pràctica de l'esport; finalment, es reordena el règim sancionador de la Llei del cinema.

El títol III, que es relaciona amb l'àmbit privat de les persones, introdueix una modificació en el règim transitori pel que fa als poders en previsió de situació d'incapacitat atorgats abans de l'entrada en vigor del Llibre segon del Codi civil de Catalunya.

El títol IV inclou mesures relacionades amb l'àmbit econòmic. Aquest títol modifica aspectes de les lleis d'activitats firals, de cooperatives i de seguretat industrial. Així, fa precisions sobre la presentació de la comunicació prèvia en matèria d'activitats firals; redueix càrregues administratives i documentals de les cooperatives; impulsa la tecnologia electrònica en el funcionament del Registre de Cooperatives; suprimeix l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, i modifica el règim jurídic dels organismes de control en matèria de seguretat industrial.

El títol V es refereix a l'àmbit de la seguretat. Inclou mesures que afecten el sistema de seguretat pública de Catalunya, la protecció civil, el centre d'urgències 112, els espectacles públics i les activitats recreatives i els espectacles tradicionals amb bous. Es reconeix la condició d'agent de l'autoritat com a col·laborador dels cossos policials de Catalunya al personal de seguretat privada, quan presti serveis de seguretat en les infraestructures de transport públic de Catalunya per compte de l'Administració o entitats del sector públic; simplifica l'acreditació dels requisits exigits per a l'autorització d'empreses de seguretat privada; simplifica els procediments de comunicació en matèria de protecció civil mitjançant la introducció de mitjans electrònics; reorganitza el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya; suprimeix la necessitat del visat del col·legi professional per a determinats certificats tècnics; adequa el règim sancionador, i regula la formació del personal responsable del control d'accés a establiments.

El títol VI agrupa mesures de l'àmbit sociosanitari. Inclou previsions i mesures que afecten l'àmbit de la joventut, els serveis socials, el suport al retorn dels catalans emigrats i el sector farmacèutic. En aquest sentit, s'hi inclouen determinacions sobre la instal·lació i el trasllat de determinades oficines de farmàcia; la configuració de les diferents prestacions com a una única prestació de pagament únic pel que fa a les persones retornades amb especificació del col·lectiu beneficiari de la prestació, i també la substitució del sistema de registre d'equipaments i serveis juvenils per un sistema de cens, canvi que té com a resultat una eina més flexible. D'altra banda, se suprimeix el Consell de Coordinació de Benestar Social, les funcions del qual són assumides pel Consell General de Serveis Socials, i es reordena el règim sancionador en matèria de serveis socials i en matèria de drets i oportunitats en la infància i l'adolescència, amb l'objectiu d'incloure, en aquest darrer cas, la tipificació de les conductes relatives a l'incompliment del deure de comunicació quan es té coneixement de la situació de desemparament en què es troba un infant o adolescent, o les relatives a l'obstaculització de mesures de protecció.

El títol VII engloba l'àmbit del territori. Inclou previsions relatives a ports, al transport en aigües marítimes i continentals, al transport per cable, i al ferrocarril i les carreteres. En concret, s'estableix el règim de comunicacions prèvies per a poder dur a terme activitats puntuals dins el domini públic portuari que no impliquin ocupació privativa de domini públic i no excedeixin d'una determinada durada; s'exclou de l'aplicació de la llei el transport de mercaderies en aigües marítimes i continentals; s'inclou com infracció l'incompliment per part de les empreses ferroviàries dels acords signats amb l'Administració, i es prohibeix l'ocupació temporal de les zones de domini públic, de servitud i d'afectació per a portar-hi a terme activitats relacionades amb la prestació de serveis de naturalesa sexual. El capítol sisè d'aquest títol modifica la Llei 4/1998, del 12 de març, de protecció de Cap de Creus, per tal de resoldre una contradicció entre el text de la llei i la cartografia que en deriva, amb l'exclusió del nucli urbà de la Vall de Santa Creu.

Finalment, el títol VIII inclou modificacions de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. El capítol únic d'aquest títol introdueix modificacions relatives al procediment d'elaboració de disposicions de caràcter general, al contingut dels convenis, als encàrrecs de gestió i a la regulació de la declaració responsable i la comunicació prèvia.

La part final de la Llei consta de quatre disposicions addicionals, vuit de transitòries, que estableixen el règim d'adequació, tres de derogatòries i set de finals. Es determina com a data d'entrada en vigor de la Llei l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, atesa la necessitat que les prescripcions de la norma siguin plenament efectives al més aviat possible.

En conjunt, la Llei recull totes les mesures que s'ha estimat que eren necessàries per a facilitar l'accés i el desenvolupament de l'activitat empresarial dels ciutadans, per mitjà de la simplificació de tràmits i la reducció de càrregues administratives, a més de recollir també les modificacions legals que calien per a assolir un conjunt harmonitzat de l'ordenament jurídic, i en definitiva, per a millorar la regulació normativa en general.

Títol preliminar

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquesta llei és introduir en l'ordenament jurídic les reformes administratives i normatives necessàries amb la finalitat de simplificar els procediments i millorar la regulació normativa.

Article 2

Principis de l'actuació pública

L'actuació pública s'ha d'inspirar en els principis de simplificació administrativa i normativa, de racionalització de les administracions públiques i de no-imposició de càrregues que comportin un cost innecessari per als ciutadans i per a l'activitat econòmica.

Títol I

Àmbit agroambiental

Capítol I

Modificació de la Llei 9/1995, del 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural

Article 3

Modificació de l'article 6 de la Llei 9/1995

S'afegeix un apartat, el 3, a l'article 6 de la Llei 9/1995, amb el text següent:

“6.3. De manera degudament motivada i amb l'autorització expressa dels titulars dels vials, es poden establir acords amb aquests titulars que permetin la circulació motoritzada per les pistes i els camins delimitats en xarxes o itineraris, que poden tenir una amplada inferior a quatre metres i diversos tipus de ferms. En els acords es poden establir condicions específiques de circulació i característiques dels vials, i han d'ésser incorporats a l'inventari comarcal corresponent.”

Article 4

Modificació de l'article 20 de la Llei 9/1995

Es modifica l'article 20 de la Llei 9/1995, que resta redactat de la manera següent:

“Article 20

”Delimitació d'espais i recorreguts

”1. Es prohibeix de fer competicions esportives a l'interior dels espais naturals de protecció especial, a les reserves nacionals de caça i a les reserves naturals de fauna salvatge, llevat del cas de trams d'enllaç no cronometrats, que poden passar per vials aptes per a la circulació motoritzada, amb l'informe previ favorable de l'òrgan gestor de l'espai i d'acord amb les autoritzacions corresponents.

”2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, els espais i recorreguts autoritzats per a les competicions esportives són delimitats per les autoritzacions preceptives del departament competent en matèria de medi natural, d'acord amb el que estableix l'article 24. Excepcionalment, les limitacions i prohibicions establertes pels articles 6 i 7 poden no ésser aplicables a les competicions esportives a què fa referència l'article 23 si ho estableixen d'aquesta manera les autoritzacions corresponents.”

Capítol II

Modificació de la Llei 14/2003, del 13 de juny, de qualitat agroalimentària

Article 5

Modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2003

Es modifica la disposició addicional setena de la Llei 14/2003, que resta redactada de la manera següent:

“Setena

”S'han d'establir per reglament l'organització i el funcionament del Registre d'envasadors i embotelladors de vins i begudes alcohòliques.”

Capítol III

Modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre

Article 6

Modificació de l'article 8 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

 1. Es modifica la lletra d de l'article 8.2 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que resta redactada de la manera següent:

  “d) El control, la vigilància, la inspecció, la planificació, l'adopció de decisions sobre el repartiment i l'assignació de recursos hídrics a la xarxa Ter-Llobregat i les relacions de col·laboració amb les entitats locals dirigides a la incorporació d'aquestes entitats a l'abastament des de la xarxa. Així mateix, signa convenis d'explotació coordinada de les instal·lacions públiques i privades que integren la xarxa d'abastament Ter-Llobregat amb les empreses o les entitats a les quals pertanyen aquelles instal·lacions, i exerceix el control, la vigilància i la inspecció d'altres instal·lacions hidràuliques que se li encomanin.”

 2. Es modifica l'apartat 5 de l'article 8 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

  “8.5. En la tramitació dels plans d'ordenació urbanística municipal, les normes de planejament urbanístic, els programes d'actuació urbanística municipals o comarcals que hagin estat tramitats independentment i que continguin determinacions pròpies dels plans d'ordenació urbanística municipal, els plans de millora urbana, els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics, s'ha de demanar un informe a l'Agència, un cop aprovats inicialment. En aquest informe l'Agència ha de fer constar, entre altres qüestions, que en els dits instruments de planejament urbanístic resta assegurada l'assumpció, pels promotors o pels propietaris, de les despeses derivades de l'execució d'obres o actuacions vinculades a la prestació dels serveis de subministrament d'aigua i de sanejament de les aigües residuals corresponents a nous desenvolupaments urbanístics.”

Article 7

Modificació de l'article 9 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

Es modifica l'apartat 3 de l'article 9 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

“9.3. El règim de comptabilitat de l'Agència és el corresponent al sector públic. La contractació de l'Agència es regeix per la normativa de contractes del sector públic. Als efectes de l'aplicació d'aquesta normativa, l'Agència Catalana de l'Aigua té la consideració d'Administració pública i els contractes que formalitzi tenen la naturalesa de contractes administratius.”

Article 8

Modificació de l'article 11 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

 1. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 11 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que resten redactats de la manera següent:

  “11.1. Els òrgans de govern, gestió i assessorament de l'Agència Catalana de l'Aigua són el Consell d'Administració, el Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat, el Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua, el director o la directora i el gerent o la gerent.

  ”11.2. Els òrgans de gestió en règim de participació de l'Agència Catalana de l'Aigua són les comissions de desembassament, l'àmbit, la composició, les funcions i el funcionament de les quals s'estableixen per reglament.”

 2. Es modifiquen els apartats 8 i 9 de l'article 11 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que resten redactats de la manera següent:

  “11.8. El Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua és l'òrgan deliberant, d'assessorament de l'Agència i de participació pública en l'elaboració dels instruments de la planificació hidrològica, i és integrat per la representació dels diferents interessos vinculats a l'aigua. En les conques no regulades assumeix també funcions anàlogues a les de les comissions de desembassament, en allò que sigui aplicable.

  ”11.9. Integren el Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua un nombre de vocals, no superior a vint-i-cinc, representants de les entitats locals, dels col·legis professionals competents en la matèria, de les entitats ecologistes, de les associacions de veïns, de les organitzacions de consumidors i usuaris, de les organitzacions sindicals, de les universitats, de les entitats d'abastament i proveïment d'aigües, dels usos recreatius, dels usos industrials, dels usos agropecuaris de l'aigua, escollits d'entre les organitzacions i associacions més representatives de llurs interessos, i experts en la matèria.”

 3. S'afegeixen tres apartats, el 17, el 18 i el 19, a l'article 11 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, amb el text següent:

  “11.17. El Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat és l'òrgan col·legiat d'adopció de decisions pel que fa a la gestió de les instal·lacions que integren la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de conformitat amb l'annex 1.

  ”11.18. El Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat és integrat per onze representants dels ens locals en el Consell d'Administració de l'Agència i per altres representants dels ens locals de l'àmbit d'abast de la xarxa Ter-Llobregat, i per representants de la Generalitat d'acord amb el que estableixin els estatuts de l'Agència. El nombre de representants dels ens locals no pot ésser inferior al 45% del total de membres del Consell.

  ”11.19. Les funcions del Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat són les que estableix aquesta llei i les que estableixin, amb relació a les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat, els estatuts de l'Agència.”

Article 9

Modificació de l'article 18 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

Es modifica l'article 18 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

“Article 18

”Elaboració de la planificació

”El Govern, per mitjà de l'Agència Catalana de l'Aigua, elabora la planificació de les conques internes, que correspon aprovar al Govern, i participa, en la manera que determina la legislació vigent, en la planificació hidrològica que correspon a l'Administració de l'Estat, particularment en la que afecta la part catalana de les conques dels rius Ebre, Garona i Xúquer.”

Article 10

Modificació de l'article 25 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

 1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 25 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

  “25.1. Correspon al Govern, en l'àmbit de les seves competències, l'aprovació del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, dels programes de mesures, dels programes de control i dels plans i programes de gestió específics i llur revisió, a proposta de l'Agència Catalana de l'Aigua.”

 2. Es modifica l'apartat 5 de l'article 25 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

  “25.5. El procediment d'aprovació, la revisió i la vigència del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, del programa de mesures, dels programes de control i dels plans i programes de gestió específics es determinen per reglament.”

Article 11

Modificació de l'article 26 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

Es modifica l'apartat 4 de l'article 26 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya que resta redactat de la manera següent:

“26.4. Correspon al Govern declarar d'interès prioritari de la Generalitat, d'acord amb els criteris fixats pels instruments de planificació hidrològica, determinats projectes hidràulics i obres de construcció i explotació d'infraestructura hidràulica. L'execució d'aquestes obres, sempre que es faci d'acord amb els projectes aprovats, només pot ésser suspesa per l'autoritat judicial, sens perjudici del que estableixen els articles 23 i 77 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català. A més dels efectes a què fa referència l'apartat 3, l'aprovació dels projectes corresponents a les obres hidràuliques d'interès prioritari de la Generalitat comporta la declaració d'ocupació urgent dels béns i drets afectats.”

Article 12

Modificació de l'article 35 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

Es modifica l'apartat 1 de l'article 35 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

“35.1. Resten afectats al servei públic de competència de la Generalitat els béns i les instal·lacions de titularitat pública que formen part de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat. Aquests béns s'han de destinar a l'exercici de les competències de la Generalitat en matèria d'aigües, d'acord amb la legislació vigent.”

Article 13

Modificació de l'article 37 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

Es modifica l'article 37 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

“Article 37

”Funcions de l'Agència Catalana de l'Aigua amb relació a la xarxa Ter-Llo-bregat

”37.1. L'Agència Catalana de l'Aigua exerceix les funcions següents amb relació als béns i les instal·lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat i que s'enumeren en l'annex 1, sens perjudici del règim de titularitat i gestió que tinguin i de les competències sectorials en la matèria:

”a) La construcció, la millora, la gestió i l'explotació de les instal·lacions que constitueixen la xarxa d'abastament Ter-Llobregat, que comprenen el tractament, l'emmagatzematge i el transport de l'aigua. L'explotació i la gestió es poden fer de manera directa o indirecta, per mitjà dels corresponents contractes administratius de gestió i prestació de serveis públics.

”b) La coordinació de l'explotació de les instal·lacions que formen les diverses xarxes del sistema Ter-Llobregat, als efectes del que determina l'article 39 d'aquesta llei.

”c) L'assistència i la col·laboració amb les entitats locals per a la prestació dels serveis de la seva competència en matèria d'abastament d'aigua.

”d) Subsidiàriament i en els supòsits previstos en la legislació de règim local, la redacció dels projectes, la construcció i l'explotació d'instal·lacions en l'àmbit de la competència municipal o comarcal.

”37.2. L'Agència Catalana de l'Aigua es pot encarregar, temporalment i mentre les entitats locals no assumeixin les funcions que tenen encomanades, de l'execució de les obres i la prestació dels serveis que resultin necessaris per a l'abastament de poblacions determinades des de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat amb dret a la percepció de les tarifes corresponents.”

Article 14

Modificació de l'article 38 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

Es modifica l'article 38 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

“Article 38

”Instal·lacions de la Generalitat per raó de la prestació del servei d'abastament per mitjà de la xarxa Ter-Llobregat

”38.1. La Generalitat és la titular de les obres i instal·lacions que executi amb càrrec als recursos propis i que formin part de la xarxa Ter-Llobregat, i pot rebre l'adscripció d'altres recursos per raó dels serveis que li correspon prestar.

”38.2. La incorporació de noves poblacions a l'abastament des de la xarxa d'abastament o l'ampliació dels cabals aprofitats per un o diversos municipis dóna lloc a l'obligació de satisfer a la Generalitat, en concepte de quota de connexió, una quantitat que ha d'ésser fixada pel Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat de l'Agència Catalana de l' Aigua i aplicada proporcionalment als nous cabals derivats sobre el total servit des de la xarxa bàsica. Aquesta quantitat s'ha de destinar a l'exercici de les competències de la Generalitat en matèria d'aigües, d'acord amb la legislació vigent.”

Article 15

Modificació de l'article 39 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

Es modifica l'article 39 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

“Article 39

”Recursos econòmics de la Generalitat per raó de la prestació del servei d'abastament per mitjà de la xarxa Ter-Llobregat

”39.1. És un ingrés propi de la Generalitat el producte de les tarifes per la prestació del servei que aquesta llei li encomana. Les tarifes comprenen els costos derivats de la construcció i del finançament de les obres de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat en la part del cost que hagi de suportar la Generalitat d'acord amb la legislació aplicable al finançament d'aquestes infraestructures, i també l'explotació i la conservació de les instal·lacions que integren la dita xarxa, i han d'ésser satisfetes per tots els usuaris d'aigua dels municipis que rebin el servei. En els supòsits a què fa referència l'apartat d de l'article 37.1, correspon a la Generalitat la percepció de la tarifa de construcció o d'explotació de la xarxa o instal·lació local per raó dels serveis que presti subsidiàriament.

”39.2. Les entitats subministradores d'aigua han de percebre de llurs abonats l'import de les tarifes de prestació del servei a què fa referència l'apartat 1 i n'han de fer l'ingrés a la Generalitat en la forma fixada a aquest efecte. Aquest import s'ha de destinar a l'exercici de les competències de la Generalitat en matèria d'aigües, d'acord amb la legislació vigent.”

Article 16

Modificació de l'article 44 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

Es modifica l'apartat 3 de l'article 44 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

“44.3. Els cabals addicionals que resulten de les noves obres de regulació de la conca del riu Llobregat s'han de destinar al subministrament d'aigua per a l'abastament de poblacions per mitjà de la xarxa bàsica Ter-Llobregat i han d'ésser inscrits en el Registre d'Aigües a nom de la Generalitat de Catalunya. L'atorgament d'altres concessions de nous cabals regulats resta condicionada en tot cas a l'acompliment d'aquella afectació de destinació per abastament.”

Article 17

Modificació de l'article 47 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

Es modifica l'apartat 2 de l'article 47 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

“2. La contribució econòmica dels beneficiaris en el cost de les obres que s'han d'executar pot consistir en:

”a) Una aportació percentual sobre el pressupost total d'execució, que ha de consistir, alternativament o complementàriament, en alguna de les modalitats següents:

”Primer. Una aportació dinerària d'acord amb el pressupost de l'obra executable i segons els percentatges que estableix l'article 48.

”Segon. Una aportació consistent en l'execució de la part proporcional de l'obra, en els trams finals de la xarxa de distribució segons els percentatges que estableix l'article 48, per part dels subjectes sol·licitants que hagin acreditat llur conformitat d'acord amb el que estableix l'article 46.

”El càlcul de la part que s'ha d'executar es fa d'acord amb el projecte d'actuació aprovat pel departament competent en matèria de desenvolupament rural i consisteix a dividir el projecte en dues parts: la part del projecte que han d'executar els beneficiaris en un termini de dos anys a comptar del moment en què es disposa d'aigua, i la part del projecte que ha d'executar l'Administració.

”El departament competent en matèria de desenvolupament rural ha de supervisar que la part del projecte executada pels beneficiaris es correspon amb el que estableix el projecte corresponent.

”Les persones jurídiques beneficiàries que optin per aquesta modalitat han d'aprovar, per acord de llurs òrgans de govern, el projecte d'obra corresponent, i també el compromís d'execució de la part que els correspon. Les persones físiques beneficiàries que optin per aquesta modalitat han de conformar el projecte d'obra esmentat i manifestar el compromís d'execució de la part que els correspon.

”b) El pagament d'una tarifa d'utilització de l'aigua que s'ha de satisfer a partir del moment en què l'obra pugui entrar en servei.”

Article 18

Modificació de l'article 49 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

Es modifica l'article 49 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

“Article 49

”Garanties en la modalitat d'aportació percentual

”49.1. En la modalitat d'aportació a què es refereix l'article 47.2. a.primer , els beneficiaris resten obligats a aportar, abans de la contractació de les obres, la garantia del compliment de llurs obligacions econòmiques a llur càrrec, d'acord amb el que estableix la legislació aplicable als contractes de l'Administració de la Generalitat.

”49.2. Resten exempts d'aquesta obligació els beneficiaris que hagin optat per l'aportació a què fa referència l'article 47.2. a.segon .

”49.3. El Govern, sens perjudici del que estableix aquesta article, en circumstàncies excepcionals i degudament justificades, pot acordar altres sistemes per a garantir el compliment de les obligacions econòmiques a càrrec dels beneficiaris.”

Article 19

Addició d'una disposició addicional al text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

S'afegeix una disposició addicional, la setzena, al text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, amb el text següent:

“Setzena

”1. La utilització com a fertilitzant agrícola dels efluents líquids resultants del processament del raïm per a l'elaboració del vi en els cellers i del processament de les olives per a l'elaboració d'oli a les almàsseres no tenen la consideració d'abocament, en els termes que estableixi el Govern per reglament.

”2. En el desplegament reglamentari s'ha de fixar el volum d'efluent que pot ésser utilitzat com a fertilitzant i les condicions d'ús. Aquesta activitat s'ha de dur a terme sense procediments o mètodes que puguin perjudicar el medi ambient i, en particular, sense crear riscos per a l'aigua o el sòl, o per a la fauna o la flora.”

Capítol IV

Modificació de la Llei 4/2009, del 15 d'abril, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

Article 20

Modificació de l'article 7 de la Llei 4/2009

Es modifica l'apartat 3 de l'article 7 de la Llei 4/2009, que resta redactat de la manera següent:

“3. El Govern nomena tots els vocals del Consell d'Administració a proposta del president o presidenta de l'Institut. La durada del mandat dels vocals del Consell d'Administració a què fa referència el punt cinquè de l'apartat 2. d és de cinc anys.”

Capítol V

Modificació de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes

Article 21

Modificació de l'article 14 de la Llei 6/2009

Es modifica l'apartat 4 de l'article 14 de la Llei 6/2009, que resta redactat de la manera següent:

“4. L'avaluació ambiental del planejament urbanístic es regula per mitjà de la legislació urbanística en els aspectes relatius al procediment i al contingut de l'informe de sostenibilitat ambiental.”

Article 22

Modificació de l'article 15 de la Llei 6/2009

 1. Es modifica l'apartat 3 de l'article 15 de la Llei 6/2009, que resta redactat de la manera següent:

  “3. El promotor pot substituir la documentació a què fa referència l'apartat 2 per l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar, especificat per l'article 17.1, per tal que, si escau, l'òrgan ambiental procedeixi directament a emetre el document de referència.”

 2. Es modifica l'apartat 8 de l'article 15 de la Llei 6/2009, que resta redactat de la manera següent:

  “8. L'òrgan ambiental, un cop rebuda la documentació a què fan referència els apartats 2, 3 i 4, consulta les administracions públiques afectades sobre els eventuals efectes sobre el medi ambient que pot comportar el pla o programa en qüestió amb relació a les seves competències. Així mateix, els sol·licita que es pronunciïn sobre quin ha d'ésser l'abast i el grau d'especificació aplicable a l'eventual elaboració de l'informe de sostenibilitat ambiental sobre aquell pla o programa. Les administracions consultades han de fer arribar llur parer a l'òrgan ambiental en el termini d'un mes.

  ”En el cas que el promotor hagi aportat l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar especificat a l'article 17.1, l'òrgan ambiental consulta també el públic interessat en els termes que estableix l'article 16.4. b . El parer de les administracions públiques afectades i del públic interessat sobre l'abast i el grau d'especificació de l'informe de sostenibilitat ambiental es fa cautelarment, donat el cas que en la decisió prèvia l'òrgan ambiental resolgui que el pla s'ha de sotmetre al procediment d'avaluació ambiental.”

Article 23

Modificació de l'article 16 de la Llei 6/2009

 1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 16 de la Llei 6/2009, que resta redactat de la manera següent:

  “1. L'òrgan ambiental, un cop transcorregut el termini de les consultes a les administracions afectades, i al públic interessat, si escau, en el termini d'un mes, decideix sobre la necessitat de sotmetre el pla o programa al procediment d'avaluació ambiental i emet la decisió prèvia d'avaluació ambiental.”

 2. Es modifica la lletra a de l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 6/2009, que resta redactada de la manera següent:

  “a) Requerir el promotor perquè aporti l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar que estableix l'article 17.1, si no l'ha presentat inicialment. Aquest requeriment s'inclou en la notificació de la decisió prèvia d'avaluació ambiental.”

Article 24

Modificació de l'annex 1 de la Llei 6/2009

Es modifica la lletra c de l'apartat 2 de l'annex 1 de la Llei 6/2009, que resta redactada de la manera següent:

“c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no urbanitzable de construccions destinades a les activitats de càmping i també el planejament urbanístic derivat que es formuli per a la implantació en sòl no urbanitzable d'equipaments i de serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans, d'instal·lacions i d'obres necessàries per a la prestació de serveis tècnics, d'estacions de subministrament de carburants i de prestació d'altres serveis de la xarxa viària. Tanmateix, no estan subjectes a avaluació ambiental els plans que no qualifiquen sòl, el contingut dels quals es restringeix a l'establiment d'actuacions executables directament sense requerir el desenvolupament de projectes d'obres posteriors, ni els plans o programes en què, per les característiques i la poca entitat, es constati, sense necessitat d'estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes significatius en el medi ambient. A aquests efectes, el promotor ha de presentar una sol·licitud a l'òrgan ambiental, en la fase preliminar de l'elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d'una resolució motivada, declari la no-subjecció del pla o programa a avaluació ambiental. El termini per a adoptar i notificar la resolució és d'un mes des de la presentació de la sol·licitud. Si l'òrgan ambiental no notifica la resolució d'exempció d'avaluació en aquest termini, s'entén que la sol·licitud ha estat desestimada. La declaració de no-subjecció no és necessària quan els plans han de seguir una avaluació d'impacte ambiental, d'acord amb el que estableix el punt tercer de la disposició addicional tercera.”

Capítol VI

Modificació de la Llei 12/1981, del 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives

Article 25

Modificació de l'article 8 de la Llei 12/1981

 1. Es modifica l'apartat 3 de l'article 8 de la Llei 12/1981, i s'hi afegeixen tres apartats, el 3 bis , el 3 ter i el 3 quater . Els dits apartats resten redactats de la manera següent:

“3. L'import total de la fiança és la suma dels imports parcials corresponents a les diferents fases de la restauració. L'import total i els imports parcials s'estableixen en l'autorització de l'explotació, la qual ha de determinar també l'import de la fiança inicial que s'ha de constituir abans d'iniciar l'explotació.

”3 bis . L'import de la fiança inicial és el següent:

”a) Per a les activitats extractives o les fases d'aquestes activitats amb una durada prevista de cinc anys o més: el 33% de l'import total de la fiança establerta.

”b) Per a les activitats extractives o les fases d'aquestes activitats amb una durada prevista d'entre dos i cinc anys: el 60% de l'import total de la fiança establerta.

”c) Per a les activitats extractives o les fases d'aquestes activitats amb una durada igual o inferior a dos anys: el 100% de la fiança.

”3 ter . Anualment es revisa l'import de la fiança que s'ha de mantenir, amb aplicació de l'índex de preus de consum i en funció de les superfícies afectades o que es preveu d'afectar durant l'any segons el pla anual de labors, de les ja restaurades i de les que encara no han sofert cap afecció. L'import resultant no pot ésser inferior a l'import de la fiança inicial actualitzada amb l'índex de preus de consum. La revisió de l'import de la fiança s'efectua anualment a partir de les dades que les empreses titulars inclouen en el pla de labors.

”3 quater . En el cas que s'aprovi de modificar el programa de restauració per a la construcció d'un dipòsit controlat de terres i runes, qui hagi constituït la fiança pot optar per mantenir-la adaptant-la a la nova finalitat, o per la devolució de la primera fiança i la presentació d'una de nova amb un canvi de finalitat.”

Article 26

Modificació de l'article 10 de la Llei 12/1981

Es modifiquen els apartats 1 i 2 i s'afegeix un apartat, el 2 bis , a l'article 10 de la Llei 12/1981, que resten redactats de la manera següent:

“1. Es tipifiquen les infraccions de la manera següent:

”1.1. Constitueixen infraccions molt greus:

”a) La comissió de tres infraccions tipificades com a greus en un període de tres anys, sancionades amb resolució ferma.

”b) La comissió d'una infracció tipificada com a greu si afecta un espai protegit.

”1.2. Constitueixen infraccions greus:

”a) La realització d'activitats extractives sense tenir aprovat el programa de restauració o incomplint-ne el contingut.

”b) La realització d'activitats extractives sense haver dipositat la fiança inicial de restauració o qualsevol de les seves revisions anuals.

”c) L'execució de treballs fora de l'àrea autoritzada amb modificació del relleu original.

”d) Els incompliments de les condicions i mesures previstes a la declaració d'impacte ambiental de les activitats extractives contingudes en l'autorització de l'explotació.

”e) La comissió de tres infraccions tipificades com a lleus en un període de tres anys, sancionades amb resolució ferma.

”f) La comissió d'una infracció tipificada com a lleu quan afecti un espai protegit.

”1.3. Constitueix infracció lleu l'execució de treballs o d'actuacions fora de l'àrea autoritzada sense modificació del relleu original. S'hi inclouen, entre altres, els abassegaments de materials, l'habilitació d'aparcaments o zones de càrrega i descàrrega i la ubicació de plantes mòbils i instal·lacions auxiliars.

”2. Les infraccions molt greus se sancionen amb multa de fins a 1.000.000 d'euros; les greus amb multa de fins a 300.000 euros, i les lleus amb multa de fins a 30.000 euros.

”2 bis . Els òrgans competents per a imposar les sancions són:

”a) El director o la directora general competent en matèria de protecció dels espais afectats per activitats extractives, per a les sancions corresponents a infraccions lleus.

”b) El secretari o la secretària competent en matèria de protecció dels espais afectats per activitats extractives, per a les sancions corresponents a infraccions greus.

”c) El conseller o la consellera del departament competent en matèria de protecció dels espais afectats per activitats extractives, per a les sancions corresponents a infraccions molt greus.”

Títol II

Àmbit de la cultura i de l'esport

Capítol I

Modificació de la Llei 2/1993, del 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural

Article 27

Modificació del preàmbul de la Llei 2/1993

S'afegeix un paràgraf entre els paràgrafs 10 i 11 del preàmbul de la Llei 2/1993, amb el text següent:

“La societat catalana ha estat protagonista d'una evolució cultural en el camp de la cuina i la gastronomia que l'ha dut a concebre-les com a part del seu patrimoni immaterial. És per això que s'introdueix la cuina com un dels elements del conjunt de manifestacions culturals que formen part de la cultura popular i tradicional.”

Article 28

Modificació de l'article 2 de la Llei 2/1993

Es modifica l'apartat 2 de l'article 2 de la Llei 2/1993, que resta redactat de la manera següent:

“2. La cultura popular i tradicional inclou tot el que fa referència al conjunt de manifestacions culturals, tant materials com immaterials, com són les festes i els costums, la música i els instruments, els balls i les representacions, les tradicions festives, les creacions literàries, la cuina, les tècniques i els oficis i totes les altres manifestacions que tenen caràcter popular i tradicional, i també les activitats tendents a difondre-les arreu del territori i a tots els ciutadans.”

Article 29

Modificació de l'article 6 de la Llei 2/1993

Es modifica l'apartat 1 de l'article 6 de la Llei 2/1993, que resta redactat de la manera següent:

“1. Les celebracions de la cultura tradicional catalana d'especial arrelament i rellevància poden ésser declarades festes d'interès nacional. La declaració es fa per acord del Govern, escoltats l'ajuntament i el consell comarcal corresponents.”

Article 30

Modificació de l'article 11 de la Llei 2/1993

Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 2 de l'article 11 de la Llei 2/1993, que resta redactat de la manera següent:

“2. La declaració d'interès cultural d'una associació es fa per acord del Govern, i comporta els drets següents:”

Article 31

Modificació de l'article 13 de la Llei 2/1993

Es modifica l'article 13 de la Llei 2/1993, que resta redactat de la manera següent:

“Article 13

”Òrgan d'impuls de la dinamització sociocultural i de les associacions culturals

”El departament competent en matèria de cultura ha d'impulsar les polítiques necessàries per a contribuir a la consecució dels objectius establerts pels capítols II i III.”

Article 32

Derogació de l'article 14 de la Llei 2/1993

Es deroga l'article 14 de la Llei 2/1993.

Article 33

Derogació de la disposició final primera de la Llei 2/1993

Es deroga la disposició final primera de la Llei 2/1993.

Capítol II

Modificació del text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, del 31 de juliol

Article 34

Modificació de l'article 14 del text únic de la Llei de l'esport

S'afegeixen dos apartats, el 5 i el 6, a l'article 14 del text únic de la Llei de l'esport, amb el text següent:

“5. Les agrupacions esportives legalment constituïdes i inscrites a Catalunya que tenen com a objectiu desenvolupar, fomentar i practicar l'activitat física o poliesportiva de manera no reglada i adaptada a les necessitats i les condicions de cada col·lectiu o persona i que no es troben afiliades a cap federació esportiva catalana o consell esportiu es poden integrar en un ens que les representi, com ara la Unió d'Agrupacions Esportives de Catalunya.

”6. En el cas que es constitueixi, la Unió d'Agrupacions Esportives de Catalunya ha d'ésser una entitat privada sense afany de lucre, la qual ha de tenir personalitat jurídica per al desenvolupament dels seus objectius generals encaminats a la promoció i l'organització d'activitats físiques i esportives de caràcter lúdic, formatiu i social, i no pot dur a terme les activitats competitives pròpies de les federacions esportives catalanes i dels consells esportius, llevat que hi hagi un acord mutu.”

Article 35

Modificació de l'article 18 del text únic de la Llei de l'esport

 1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 18 del text únic de la Llei de l'esport, que resta redactat de la manera següent:

  “1. Només es pot reconèixer, dins l'àmbit territorial de Catalunya, una federació esportiva per a cada esport, modalitat esportiva o conjunt de modalitats esportives que deriven d'un concepte o un objecte principal o hi estan connectats. Se n'exceptuen les federacions poliesportives dedicades al foment, l'organització i la pràctica de distintes modalitats en les quals s'integren únicament esportistes amb disminucions o discapacitats físiques, psíquiques, sensorials o mixtes.”

 2. Es modifica l'apartat 4 de l'article 18 del text únic de la Llei de l'esport, que resta redactat de la manera següent:

  “4. Per al reconeixement d'una nova federació esportiva catalana s'han de tenir en compte, entre altres, els criteris següents:

  ”a) L'acreditació de viabilitat econòmica autònoma de la nova federació.

  ”b) El reconeixement de la modalitat esportiva pel Comitè Internacional Olímpic o per una federació esportiva de nivell estatal, continental o mundial.

  ”c) La constitució prèvia com a unió esportiva de clubs durant un període mínim de tres anys.”

Article 36

Modificació de l'article 26 del text únic de la Llei de l'esport

Es modifica la lletra b de l'apartat 4 de l'article 26 del text únic de la Llei de l'esport, que resta redactada de la manera següent:

“b) La col·laboració i la participació amb els organismes públics i entitats privades en el desenvolupament i millorament de l'esport en general i de l'esport de lleure, especialment del federat.”

Article 37

Addició de l'article 58 al text únic de la Llei de l'esport

S'afegeix un article, el 58, al text únic de la Llei de l'esport, amb el text següent:

“Article 58

”Les entitats de caràcter públic i les entitats esportives privades registrades al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya han de complir, en la construcció de llurs instal·lacions esportives, els requeriments tècnics que fixi la Generalitat en matèria de seguretat i accessibilitat.”

Article 38

Addició de l'article 61 al text únic de la llei de l'esport

S'afegeix un article, el 61, al text únic de la Llei de l'esport, amb el text següent:

“Article 61

”1. Pertoca a la Generalitat, per mitjà dels seus òrgans, de fer el seguiment i el control de l'execució dels projectes d'instal·lacions esportives subvencionats per la mateixa Generalitat, d'iniciativa pública i d'iniciativa privada, a fi de garantir el compliment dels programes d'actuació aprovats i de les normes tècniques que hi siguin aplicables.

”2. Els òrgans de l'Administració esportiva de la Generalitat han de tenir coneixement de l'evolució de l'ús i la rendibilitat social de totes les instal·lacions esportives que hagin gaudit de llurs ajuts, a fi d'assegurar el compliment dels programes d'utilització que han d'acompanyar necessàriament tot projecte d'obra.”

Article 39

Modificació de l'article 142 del text únic de la Llei de l'esport

Es modifica l'article 142 del text únic de la Llei de l'esport, que resta redactat de la manera següent:

“Article 142

”Els membres del Tribunal Català de l'Esport són nomenats pel secretari o secretària general de l'Esport: tres membres a proposta del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya; dos membres a proposta de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, i dos membres a proposta del Col·legi Oficial de Professors i Llicenciats d'Educació Física de Catalunya.”

Article 40

Addició de la disposició addicional desena al text únic de la Llei de l'esport

S'afegeix una disposició addicional, la desena, al text únic de la Llei de l'esport, amb el text següent:

“Desena

”La Federació Catalana d'Esports per a Tothom, inscrita al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, pot acordar de transformar-se en la Unió d'Agrupacions Esportives de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 14.6 de la Llei de l'esport. Altrament, es cancel·la d'ofici la seva inscripció al dit registre.”

Capítol III

Modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport

Article 41

Modificació de l'article 11 de la Llei 3/2008

Es modifica l'apartat 1 de l'article 11 de la Llei 3/2008, que resta redactat de la manera següent:

“1. L'exercici de les professions regulades per aquesta llei, quan no és exclusivament per compte d'altri, requereix la contractació prèvia d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pel danys que es puguin causar a tercers en la prestació dels serveis professionals, d'acord amb el que estableix l'article 9 de la Llei 7/2006, del 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals. S'han d'establir per reglament els continguts mínims de les pòlisses de responsabilitat civil.”

Article 42

Modificació de l'article 16 de la Llei 3/2008

Es modifica l'apartat 1 de l'article 16 de la Llei 3/2008, que resta redactat de la manera següent:

“1. En el marc de la Secretaria General de l'Esport s'ha de crear una comissió assessora de les professions de l'esport amb les finalitats bàsiques següents:

”a) Avaluar periòdicament l'evolució de les professions en l'àmbit de l'esport.

”b) Fer propostes als organismes competents en aquesta matèria sobre les necessitats formatives dels diversos sectors professionals de l'esport.

”c) Analitzar l'evolució del fenomen esportiu com a generador de noves professions per a fer propostes sobre la necessària regulació d'aquestes.

”d) Fer propostes als organismes competents en aquesta matèria sobre les necessitats formatives dels diversos sectors professionals de l'esport i sobre la modificació dels ensenyaments perquè incorporin els valors de la coeducació, la perspectiva de gènere i el reconeixement de les aportacions de les dones en les diverses àrees de coneixement.

”e) Fer propostes de modificació, millorament, actualització o supressió, si escau, de les professions reconegudes en aquesta llei.

”f) Altres finalitats que la Secretaria General de l'Esport li encomani referents al mercat de treball de l'esport i de les professions que li són pròpies.”

Capítol IV

Modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema

Article 43

Modificació de l'article 19 de la Llei 20/2010

 1. Es modifica la lletra a de l'apartat 1 de l'article 19, que resta redactada de la manera següent:

  “a) Acreditar documentalment, amb relació a cada projecció, el nombre d'espectadors que hi ha assistit i els rendiments obtinguts, amb la indicació de la versió lingüística en què s'ha projectat l'obra. Si es dóna el cas que cap espectador no assisteix a l'exhibició cinematogràfica que s'ofereix, l'exhibidor no projectarà la pel·lícula amb la sala buida. Els titulars de les sales d'exhibició han de comunicar a l'Institut Català de les Indústries Culturals aquesta situació.”

 2. S'afegeix un apartat, el 5, a l'article 19 de la Llei 20/2010, amb el text següent:

  “5. En el cas que cap espectador no assisteixi a l'exhibició cinematogràfica que s'ofereix, l'exhibidor ha de computar en qualsevol cas aquesta oferta als efectes del càlcul de la quota de pantalla, sense necessitat de projectar amb la sala buida la pel·lícula que ha estat ofertada i que no ha estat vista per cap espectador. Els titulars de les sales d'exhibició han de comunicar a l'Institut Català de les Indústries Culturals aquesta situació.”

Article 44

Modificació de l'article 50 de la Llei 20/2010

 1. Es modifica la lletra g de l'article 50.2 de la Llei 20/2010, que resta redactada de la manera següent:

  “g) La falsedat o manipulació de les dades del nombre d'espectadors o de rendiment de les obres cinematogràfiques reflectides a les declaracions a què es refereix l'article 21.”

 2. Es modifica la lletra f de l'article 50.3 de la Llei 20/2010, que resta redactada de la manera següent:

  “f) L'incompliment, per acció o omissió, de les obligacions d'utilització de bitllets reglamentaris i emissió de declaracions a què es refereix l'article 21 quan impedeixin el control del nombre d'espectadors o del rendiment de les obres cinematogràfiques exhibides i els endarreriments injustificats en la remissió de les declaracions esmentades superiors a un mes sobre els terminis que s'estableixin reglamentàriament.”

 3. Es modifica la lletra g de l'article 50.4 de la Llei 20/2010, que resta redactada de la manera següent:

  “g) Els incompliments, per acció o omissió, de les obligacions relatives al control del nombre d'espectadors o del rendiment de les obres cinematogràfiques exhibides quan no siguin infracció molt greu o greu.”

  Títol III

  Àmbit del dret privat

  Capítol I

  Modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família

Article 45

Modificació de la disposició transitòria primera de la Llei 25/2010

Es modifica l'apartat 2 de la disposició transitòria primera de la Llei 25/2010, que resta redactat de la manera següent:

“2. Els poders en previsió d'una situació d'incapacitat atorgats abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei resten subjectes, quant a llur eficàcia i a llur règim d'exercici, al que estableix el Codi civil, llevat del que exigeix l'article 222-44.3.”

Títol IV

Àmbit econòmic

Capítol I

Modificació de la Llei 8/1994, del 25 de maig, d'activitats firals

Article 46

Modificació de l'article 9 de la Llei 8/1994

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei 8/1994, que resten redactats de la manera següent:

“1. L'organització de fires i exposicions resta subjecta a comunicació prèvia a l'inici de qualsevol dels tràmits necessaris per a la celebració de la fira o l'exposició al departament competent en matèria de fires.

”2. L'organització de fires mercat en espais que no formen part del domini públic està subjecta a comunicació prèvia a l'ajuntament del municipi on han de tenir lloc abans de l'inici de qualsevol dels tràmits necessaris per a la celebració de la fira mercat. Si l'activitat firal es vol fer en espais que formen part del domini públic, cal l'autorització de l'ajuntament.”

Capítol II

Modificació de la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives

Article 47

Modificació de l'article 12 de la Llei 18/2002

Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 12 de la Llei 18/2002, que resten redactats de la manera següent:

“3. El Registre de Cooperatives de Crèdit de Catalunya té per objecte la qualificació, la inscripció, la resolució i la certificació de cooperatives de crèdit definides en la secció cinquena del capítol VIII d'aquesta llei i dels actes inscriptibles relatius a aquestes. El Registre de Cooperatives de Crèdit de Catalunya resta adscrit al departament de la Generalitat competent per a exercir les funcions de tutela de les entitats financeres i de crèdit.

”4. El Registre General de Cooperatives ha de notificar al departament de la Generalitat competent en matèria d'entitats financeres i de crèdit les inscripcions de societats cooperatives amb secció de crèdit, per a exercir-hi conjuntament les funcions de tutela.”

Article 48

Modificació de l'article 15 de la Llei 18/2002

Es modifica l'apartat 1 de l'article 15 de la Llei 18/2002, que resta redactat de la manera següent:

“1. Per a inscriure una cooperativa cal presentar al Registre de Cooperatives una còpia autèntica de l'escriptura de constitució.”

Article 49

Modificació de l'article 70 de la Llei 18/2002

Es modifica l'apartat 2 de l'article 70 de la Llei 18/2002, que resta redactat de la manera següent:

“2. Els llibres i els altres registres comptables que han de portar les cooperatives han d'ésser relligats i foliats i, abans que aquestes en facin ús, han d'ésser legalitzats pel Registre de Cooperatives.

”En el cas que es portin en suport informàtic, els llibres de les cooperatives s'han de fer legalitzar després d'haver estat utilitzats.

”Les cooperatives han de presentar els llibres al Registre de Cooperatives per mitjans electrònics, en els termes que s'estableixin per reglament.”

Article 50

Modificació de l'article 78 de la Llei 18/2002

Es modifica l'apartat 5 de l'article 78 de la Llei 18/2002, que resta redactat de la manera següent:

“5. L'acord de fusió, un cop adoptat, s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari de gran difusió en el territori on tingui el domicili social cada una de les cooperatives participants en la fusió.”

Article 51

Modificació de l'article 84 de la Llei 18/2002

Es modifica l'apartat 3 de l'article 84 de la Llei 18/2002, que resta redactat de la manera següent:

“3. L'acord de transformació d'una societat cooperativa s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari de gran difusió a Catalunya, i s'ha de comunicar als creditors. Aquest acord no es pot portar a efecte fins passat un mes des de la data del darrer anunci o, si escau, de la darrera comunicació. Si durant aquest període s'hi oposa algun creditor o creditora, l'acord no es pot portar a efecte fins que no se n'hagin assegurat els drets, i el creditor o creditora no es pot oposar al pagament encara que es tracti de crèdits no vençuts.”

Article 52

Modificació de l'article 86 de la Llei 18/2002

Es modifica l'apartat 3 de l'article 86 de la Llei 18/2002, que resta redactat de la manera següent:

“3. L'acord de dissolució d'una cooperativa o la resolució judicial, si s'escau, a més d'inscriure's en el Registre de Cooperatives, s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari de gran difusió a Catalunya. L'acord publicat ha d'incloure el nomenament del liquidador o liquidadora o dels liquidadors de la societat.”

Article 53

Modificació de l'article 90 de la Llei 18/2002

Es modifica l'apartat 4 de l'article 90 de la Llei 18/2002, que resta redactat de la manera següent:

“4. Un cop aprovat el balanç final, els liquidadors han de fer efectiva l'adjudicació de l'haver social, d'acord amb el que disposa l'article 89. Els liquidadors han de sol·licitar en l'escriptura pública de liquidació o, si s'escau, en l'escriptura de dissolució i liquidació de la cooperativa la cancel·lació dels assentaments referents a la societat liquidada en el Registre de Cooperatives i dipositar-hi els llibres i els documents relatius al tràfic de la cooperativa.”

Article 54

Modificació de l'article 93 de la Llei 18/2002

Es modifica l'apartat 2 de l'article 93 de la Llei 18/2002, que resta redactat de la manera següent:

“2. Les cooperatives agràries poden tenir per objecte qualsevol servei o activitat empresarial exercits en comú, d'interès dels socis i de la població agrària, molt especialment les activitats de consum i els serveis per als socis i per als membres de llur entorn social i el foment de les activitats encaminades a la promoció i la millora de la població agrària i el medi rural. Per al compliment de llurs objectius, poden, entre altres activitats, prestar serveis per a la mateixa cooperativa i amb el personal propi, que consisteixin en la realització de feines agràries o altres d'anàlogues en les explotacions i a favor dels socis, d'acord amb la legislació estatal aplicable.”

Article 55

Addicció d'un article a la Llei 18/2002

S'afegeix un nou article, el 118 bis , a la Llei 18/2002, amb el text següent:

“Article 118 bis

”Continuïtat dels socis treballadors en el cas de cessament d'activitats

”Si una cooperativa de treball associat cessa, per causes que no li són imputables, en un contracte de serveis o concessió administrativa i una nova empresa se'n fa càrrec, els socis treballadors afectats perquè hi estan desenvolupant llur activitat tenen els mateixos drets i deures que els haurien correspost si haguessin estat treballadors per compte d'altri, d'acord amb la legislació estatal aplicable.”

Article 56

Modificació de l'article 138 de la Llei 18/2002

Es modifica l'apartat 7 de l'article 138 de la Llei 18/2002, que resta redactat de la manera següent:

“7. La liquidació de la cooperativa desqualificada s'ha de fer en el termini de tres anys a comptar des que la resolució de desqualificació sigui ferma, d'acord amb el que estableixen els articles 87, 88 i 89. Un cop transcorregut aquest termini, s'ha d'actuar d'acord amb el que estableix l'article 190.”

Article 57

Addició de les disposicions addicionals sisena i setena a la Llei 18/2002

S'afegeixen dues disposicions addicionals, la sisena i la setena, a la Llei 18/2002, amb el text següent:

“Sisena

”Aranzels notarials

”Pel que fa als aranzels notarials en els casos en què l'escriptura pública o qualsevol altre instrument públic notarial és imposat per la legislació de cooperatives, s'ha de tenir en compte el que estableixi la legislació estatal en cada moment.

”Setena

”Impuls, potenciació i consolidació de la utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el funcionament del Registre General de Cooperatives de Catalunya

”La Generalitat ha d'impulsar la implementació progressiva de sistemes electrònics en el Registre General de Cooperatives de Catalunya que facin possible la publicitat telemàtica del seu contingut, l'accés i la comunicació de les persones interessades en el Registre per qualsevol mitjà, sia físic o telemàtic, i la resposta a les demandes de certificació o comprovació de dades d'altres òrgans i organismes de la mateixa Generalitat i d'altres administracions públiques o institucions, mitjançant l'establiment dels acords i convenis corresponents per a l'intercanvi d'informació.”

Article 58

Addició de la disposició transitòria setena a la Llei 18/2002

S'afegeix una disposició transitòria, la setena, a la Llei 18/2002, amb el text següent:

“Setena

”Normativa aplicable a la tramitació dels expedients sancionadors

”Mentre no es desplegui la regulació d'un procediment sancionador específic, s'ha d'aplicar a la tramitació dels expedients sancionadors en matèria de cooperatives iniciats en virtut d'una acta emesa per la Inspecció de Treball la normativa especial d'imposició de sancions per infraccions en l'ordre social.”

Capítol III

Modificació de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial

Article 59

Modificació de l'article 1 de la Llei 12/2008

Es deroga la lletra c de l'article 1.4 de la Llei 12/2008.

Article 60

Derogació del títol III de la Llei 12/2008

Es deroga el títol III de la Llei 12/2008.

Article 61

Modificació de l'article 26 de la Llei 12/2008

Es modifica l'article 26 de la Llei 12/2008, que resta redactat de la manera següent:

“Article 26

”Règim de prestació dels serveis d'inspecció

”1. El règim de prestació dels serveis d'inspecció és el d'autorització administrativa.

”2. El Govern ha de determinar, per reglament, les característiques mínimes del sistema de prestació dels serveis d'inspecció, per a assegurar la qualitat del servei, per a establir unes condicions de competència efectiva i lleial entre operadors i per a garantir una cobertura territorial adequada.

”3. El Govern ha d'assegurar la universalitat del servei d'inspecció per mitjà de la prestació subsidiària quan calgui per manca d'iniciativa privada, o en el cas que el servei es deixi de donar. En aquest cas, el Govern pot fer-ho mitjançant la participació en societats d'economia mixta o mitjançant la concessió administrativa.

”4. Els serveis d'inspecció han d'ésser prestats de manera exclusiva per l'operador de la inspecció autoritzat que iniciï l'actuació inspectora. En casos justificats, el departament competent en matèria de seguretat industrial pot resoldre el finiment d'aquesta actuació mitjançant la intervenció d'un altre operador autoritzat.”

Article 62

Modificació de l'article 27 de la Llei 12/2008

 1. Es deroga la lletra b de l'article 27.1 de la Llei 12/2008.

 2. Es modifica la lletra c de l'article 27.1 de la Llei 12/2008, que resta redactada de la manera següent:

  “c) Complir, si escau, els compromisos derivats de les adjudicacions dels concursos a què fan referència l'article 37.2 i l'apartat 2 de la disposició addicional segona.”

 3. Es modifica la lletra i de l'article 27.1 de la Llei 12/2008, que resta redactada de la manera següent:

  “i) No subcontractar la prestació del servei d'inspecció i mantenir l'exclusivitat de les actuacions inspectores d'acord amb el que estableix l'article 26.4.”

 4. Es modifica la lletra q de l'article 27.1 de la Llei 12/2008, que resta redactada de la manera següent:

  “q) Actualitzar anualment, d'acord amb l'increment de l'índex de preus de consum, la quantia corresponent a la pòlissa de responsabilitat civil o la garantia equivalent, i també, els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, la fiança a què fa referència l'article 36.1. m .”

Article 63

Modificació de l'article 28 de la Llei 12/2008

Es modifica l'article 28 de la Llei 12/2008, que resta redactat de la manera següent:

“Article 28

”Tarifes

”1. Els destinataris dels serveis de control del compliment reglamentari de la seguretat industrial i de la inspecció tècnica de vehicles han d'abonar, amb independència de les taxes que els siguin aplicables, les tarifes que els organismes de control o els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles comuniquin al departament competent en matèria de seguretat industrial, que aquest ha de fer públiques per mitjans telemàtics i de fàcil accés.

”2. El conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat industrial ha d'establir l'import màxim de les tarifes del servei de recepció i control de la documentació per a posar en funcionament les instal·lacions noves o per a modificar les ja existents, i també l'import màxim de les tarifes del servei d'inspecció tècnica de vehicles.”

Article 64

Modificació de l'article 29 de la Llei 12/2008

Es modifica l'article 29 de la Llei 12/2008, que resta redactat de la manera següent:

“Article 29

”Funcions dels organismes de control

”1. Els organismes de control tenen les funcions següents:

”a) Rebre, si escau, la documentació que estableix la normativa aplicable per a posar en funcionament les instal·lacions noves, o les modificacions d'instal·lacions ja existents, i emetre el document que habilita els titulars de les dites instal·lacions a posar-les en funcionament, d'acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l'òrgan competent.

”b) Revisar la documentació relativa a les instal·lacions noves, o les modificacions d'instal·lacions ja existents, i fer la inspecció de les dites instal·lacions en els casos que pertoqui, d'acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l'òrgan competent.

”c) Fer, a sol·licitud dels titulars, les inspeccions obligatòries que requereixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i la resta de normes aplicables.

”d) Tramitar, a sol·licitud dels titulars, l'anotació del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els aparells industrials en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables.

”e) Ordenar d'interrompre el funcionament de les instal·lacions, com a mesura cautelar, en el cas que comporti un perill imminent. Aquesta mesura s'ha de comunicar immediatament a l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial, el qual pot suspendre o modificar la dita interrupció per causes justificades.

”f) Controlar les activitats dels tècnics competents autors dels projectes i dels directors de l'execució dels projectes, i també la dels professionals i les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i de productes industrials, d'acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l'òrgan competent.

”2. El Govern pot delegar en els col·legis professionals les funcions de comprovació documental i tècnica dels treballs a què es refereix la lletra f de l'apartat 1, i també, si escau, l'excel·lència professional mitjançant convenis de delegació que han d'establir les condicions i l'abast del certificat d'idoneïtat que s'emeti.”

Article 65

Modificació de l'article 30 de la Llei 12/2008

Es modifica l'article 30 de la Llei 12/2008, que resta redactat de la manera següent:

“Article 30

”Requisits dels organismes de control

”1. Els organismes de control, per a poder actuar en el territori de Catalunya, han de complir els requisits següents:

”a) Tenir l'autorització corresponent.

”b) Adequar-se a un desplegament territorial mínim que garanteixi l'equilibri territorial a Catalunya.

”c) No formar part d'un grup d'empreses, d'acord amb la definició de l'article 4 de la Llei de l'Estat 24/1988, del 28 de juliol, del mercat de valors, amb cap altre organisme de control autoritzat per a actuar a Catalunya.

”d) Actuar en algun dels àmbits corresponents als dels reglaments tècnics de seguretat industrial.

”e) Tenir una acreditació de llur competència tècnica que cobreixi el conjunt de les activitats per a les quals estan autoritzats.

”f) Adequar-se a la imatge corporativa d'identificació del servei d'inspecció que estableixi l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial.

”g) Tenir serveis d'informació i tramitació telemàtica per a facilitar l'intercanvi d'informació amb els usuaris.

”h) Utilitzar els sistemes d'informació de l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial i, si escau, tenir sistemes d'informació compatibles amb els d'aquest òrgan, que hi permetin l'intercanvi d'informació i que s'adeqüin a les característiques que s'estableixin.

”i) Tenir personal amb la competència professional pertinent per a cadascun dels àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial en què actuï.

”j) Assegurar la formació continuada de llur personal per a mantenir i actualitzar la seva competència professional.

”k) Complir el règim d'incompatibilitats, amb la finalitat de garantir els criteris d'independència, imparcialitat i integritat en llurs actuacions.

”l) Tenir una pòlissa de responsabilitat civil o una garantia equivalent en la quantia que es determini.

”m) Disposar d'una fiança, en la quantia que es determini, per a fer front a les possibles responsabilitats derivades en cas d'extinció de l'autorització.

”2. El Govern ha de desenvolupar per reglament els requisits que estableix l'apartat 1.

”3. Els organismes de control autoritzats per altres comunitats autònomes poden, en el marc del procediment d'autorització, acreditar al Departament per mitjà d'una comunicació el compliment dels requisits equivalents als exigits per l'article 30 quan ja els hagin estat exigits.”

Article 66

Modificació de l'article 31 de la Llei 12/2008

Es modifica l'article 31 de la Llei 12/2008, que resta redactat de la manera següent:

“Article 31

”Desplegament territorial mínim dels organismes de control

”El Govern, per a assegurar una bona prestació del servei amb relació al parc d'instal·lacions existent i garantir l'objectivitat i la qualitat de la inspecció, pot fixar per reglament el desplegament territorial mínim que garanteixi l'equilibri territorial a Catalunya dels organismes de control que actuen a Catalunya.”

Article 67

Modificació de l'article 32 de la Llei 12/2008

Es modifica l'apartat 3 de l'article 32 de la Llei 12/2008, que resta redactat de la manera següent:

“3. L'autorització per a actuar com a organisme de control només és transferible a subjectes que compleixin els requisits establerts per l'article 30. La transferència requereix la conformitat prèvia i expressa de l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial i comporta l'acceptació expressa de complir, si escau, els compromisos derivats de les autoritzacions. Els nous subjectes s'han de subrogar en la posició empresarial dels contractes laborals de les persones que presten serveis a l'organisme de control corresponent.”

Article 68

Modificació de l'article 33 de la Llei 12/2008

Es modifica l'apartat 1 de l'article 33 de la Llei 12/2008, que resta redactat de la manera següent:

“1. Les autoritzacions a què fa referència l'article 32 s'extingeixen per la pèrdua de l'acreditació com a organisme de control, per renúncia, per revocació per l'incompliment dels requisits que estableix l'article 30, o en cas de sanció per infracció molt greu en el supòsit establert per l'article 45.3. c .”

Article 69

Modificació de l'article 44 de la Llei 12/2008

Es deroga la lletra e de l'article 44.2 de la Llei 12/2008.

Article 70

Modificació de l'article 49 de la Llei 12/2008

Es modifica l'article 49 de la Llei 12/2008, que resta redactat de la manera següent:

“Article 49

”Òrgans sancionadors

”L'exercici de la potestat sancionadora en matèria de seguretat industrial correspon a:

”a) El director o directora general competent en matèria de seguretat industrial per a les sancions corresponents a infraccions lleus.

”b) El secretari o secretària competent en matèria de seguretat industrial per a les sancions corresponents a infraccions greus.

”c) El conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat industrial per a les sancions corresponents a infraccions molt greus.”

Article 71

Derogació de la disposició addicional sisena de la Llei 12/2008

Es deroga la disposició addicional sisena de la Llei 12/2008.

Article 72

Addició de la disposició addicional vuitena a la Llei 12/2008

S'afegeix una disposició addicional, la vuitena, a la Llei 12/2008, amb el text següent:

“Vuitena

”Referències normatives

”Totes les referències fetes per aquesta llei, i per la normativa posterior que la desplega, a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial s'han d'entendre fetes a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de seguretat industrial.”

Article 73

Modificació de la disposició transitòria tercera de la Llei 12/2008

Es modifica la disposició transitòria tercera de la Llei 12/2008, que resta redactada de la manera següent:

“Tercera

”Règim d'actuació de les empreses d'inspecció autoritzades

”Les empreses d'inspecció autoritzades per a actuar en alguns àmbits de determinats reglaments tècnics de seguretat d'instal·lacions industrials i que no corresponguin als operadors de la inspecció regulats per aquesta llei poden continuar prestant els serveis d'inspecció per als quals han estat autoritzades fins que es dictin les disposicions necessàries per a l'adaptació del desplegament reglamentari d'aquesta llei.”

Article 74

Derogació de la disposició transitòria cinquena de la Llei 12/2008

Es deroga la disposició transitòria cinquena de la Llei 12/2008.

Article 75

Derogació de la disposició transitòria sisena de la Llei 12/2008

Es deroga la disposició transitòria sisena de la Llei 12/2008.

Article 76

Modificació de la disposició final tercera de la Llei 12/2008

Es modifica l'apartat 4 de la disposició final tercera de la Llei 12/2008, que resta redactat de la manera següent:

“4. Es faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat industrial per a establir, si escau, l'import màxim de les tarifes a què fa referència l'article 28.”

Títol V

Àmbit de la seguretat

Capítol I

Modificació de la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya

Article 77

Addició de la disposició addicional setena a la Llei 4/1997

S'afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 4/1997, amb el text següent:

“Setena

”Comunicacions

”1. La transmissió de les comunicacions a què fa referència aquesta llei, incloses les relatives als avisos i a l'activació, si escau, de les diferents fases dels plans de protecció civil, s'ha de fer per mitjans electrònics d'acord amb les disposicions generals sobre procediment administratiu pel que fa a les comunicacions per mitjans electrònics de les administracions, llevat que les persones interessades indiquin expressament altres mitjans de comunicació i sens perjudici que es pugui fer alguna altra difusió addicional d'acord amb les previsions del pla.

”2. També es pot transmetre per mitjans electrònics la informació prevista en l'àmbit d'aquesta norma i la relacionada amb els interessos de la ciutadania.

”3. La transmissió de les comunicacions a què fa referència aquesta llei ha d'integrar el principi d'igualtat en el sentit que, en cap cas, l'ús de mitjans electrònics no pot implicar restriccions o discriminacions entre dones i homes, per la qual cosa s'han d'adoptar les mesures necessàries dirigides a superar la bretxa de gènere i les desigualtats socials en aquesta matèria.”

Capítol II

Modificació de la Llei 4/2003, del 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya

Article 78

Modificació de la disposició addicional primera de la Llei 4/2003

Es modifica el punt segon de la disposició addicional primera , apartat 2. b , de la Llei 4/2003, que resta redactat de la manera següent:

“2n. El titular o la titular de la direcció general competent en matèria de seguretat privada, pel que fa a les faltes greus i lleus.”

Article 79

Addició de les disposicions addicionals setena i vuitena a la Llei 4/2003

S'afegeixen dues disposicions addicionals, la setena i la vuitena, a la Llei 4/2003, amb el text següent:

“Setena

”Personal de seguretat privada

”1. D'acord amb les atribucions de coordinació dels serveis de seguretat privada amb la policia de les institucions pròpies de Catalunya que són competència de la Generalitat, el personal de seguretat privada, quan presti serveis per a garantir la seguretat en les infraestructures i els serveis de transport públic de Catalunya per compte de l'Administració o d'entitats del sector públic o empreses operadores, i sempre que el desenvolupament de les funcions es derivi del servei contractat per l'Administració o ens públic d'acord amb la legislació de contractació pública, té la condició d'agent de l'autoritat com a col·laborador dels cossos policials de Catalunya. S'han d'establir per reglament les mesures de control i els requisits de formació d'aquest personal.

”2. En el marc de les juntes locals de seguretat, s'ha d'informar del nombre d'efectius del personal de seguretat privada esmentat que actua en cada municipi.

”Vuitena

”Autorització d'empreses de seguretat privada per la Generalitat

”L'acreditació dels requisits exigits en el procediment d'autorització d'empreses de seguretat privada per part de la Generalitat es fa per mitjà d'una declaració responsable, en la forma que es determini per reglament. S'ha de comprovar la veracitat de la declaració en el termini de tres mesos.”

Capítol III

Modificació de la Llei 9/2007, del 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya

Article 80

Modificació de l'article 13 de la Llei 9/2007

Es modifica l'article 13 de la Llei 9/2007, que resta redactat de la manera següent:

“Article 13

”Òrgans de govern

”Els òrgans de govern del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya són el president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, el Consell Rector i la Comissió Executiva.”

Article 81

Modificació de l'article 15 de la Llei 9/2007

Es modifica l'article 15 de la Llei 9/2007, que resta redactat de la manera següent:

“Article 15

”El Consell Rector

”1. El Consell Rector del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és integrat pel president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta i els vocals titulars següents:

”a) Tres persones designades pel conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat pública, una de les quals ha d'ésser l'òrgan competent en matèria de protecció civil.

”b) Tres persones designades pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, una de les quals ha d'ésser el director o directora del Servei Català de la Salut.

”c) La persona titular de la unitat directiva que tingui atribuïts el comandament i la direcció superior del Cos d'Agents Rurals d'acord amb la normativa vigent.

”d) Dues persones en representació dels ens locals, proposades per les entitats associatives representatives dels municipis catalans.

”e) Una persona en representació de l'Ajuntament de Barcelona, proposada per l'alcalde.

”f) Una persona en representació de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya, si ho acorden així els òrgans competents de l'Administració de l'Estat.

”2. Assisteix a les reunions del Consell Rector el director o directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, amb veu però sense vot.

”3. Exerceix el càrrec de secretari o secretària del Consell Rector la persona que a aquest efecte sigui designada pel mateix Consell.

”4. L'òrgan administratiu responsable de la designació dels membres ha de procurar garantir la presència equilibrada de dones i homes en la composició del Consell.”

Capítol IV

Modificació de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Article 82

Modificació de l'article 11 de la Llei 11/2009

Es modifica l'apartat 2 de l'article 11 de la Llei 11/2009, que resta redactat de la manera següent:

“2. Les competències establertes per les lletres c , d i e de l'apartat 1 han d'ésser exercides pels òrgans centrals i territorials dependents del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, en els termes que s'estableixin per reglament.”

Article 83

Modificació de l'article 24 de la Llei 11/2009

Es modifica l'apartat 2 de l'article 24 de la Llei 11/2009, que resta redactat de la manera següent:

“2. El personal responsable del control d'accés i d'aforaments dels establiments oberts al públic ha de complir els requisits professionals i d'idoneïtat necessaris. Aquest personal ha d'assistir a cursos de formació impartits per un centre degudament habilitat i superar les proves de selecció que aquest centre dugui a terme, en els termes i les condicions que s'estableixin per reglament.”

Article 84

Modificació de l'article 30 de la Llei 11/2009

Es modifica l'article 30 de la Llei 11/2009, que resta redactat de la manera següent:

“Article 30

”Contingut i condicions tècniques

”1. Les llicències i les autoritzacions han de fer constar amb exactitud el nom, la raó social, els titulars, llur domicili, la data d'atorgament, el tipus d'establiments oberts al públic, d'activitats recreatives o d'espectacles públics autoritzats, l'aforament màxim permès, la resta de dades que s'estableixin per reglament i, si escau, les condicions singulars a què resten sotmeses.

”2. Només es poden autoritzar els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives que compleixen les condicions de seguretat, qualitat, comoditat, salubritat i higiene adequades per tal de garantir els drets del públic assistent i de tercers afectats, la convivència veïnal i la integritat dels espais públics, d'acord amb aquesta llei i la resta de normativa aplicable.

”3. Es poden atorgar llicències o autoritzacions provisionals d'establiments oberts al públic, d'espectacles públics i d'activitats recreatives en els casos que l'informe de l'òrgan competent per a atorgar la llicència o autorització corresponent, tot i que sigui desfavorable, indiqui expressament que les deficiències detectades no comporten cap risc per a la seguretat de les persones ni dels béns i s'acrediti així en l'expedient. Les llicències o autoritzacions provisionals tenen una vigència màxima de nou mesos. Els reglaments de la Generalitat i les ordenances municipals poden sotmetre a fiança l'atorgament de llicències o autoritzacions provisionals.

”4. Si concorren motius d'interès públic acreditats en l'expedient, es poden atorgar llicències o autoritzacions d'establiments oberts al públic en immobles catalogats o declarats d'interès cultural en què tradicionalment s'han desenvolupat espectacles públics o activitats recreatives, malgrat que llurs característiques arquitectòniques no compleixin plenament les condicions tècniques establertes amb caràcter general. En aquests casos, cal complir els requisits específics següents:

”a) Obtenir l'informe favorable de l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de patrimoni cultural.

”b) Acreditar que resten garantides la seguretat, la salubritat i la higiene de l'edifici, la qualitat dels establiments, la comoditat i la protecció de les persones i la insonorització o altres mesures per a evitar molèsties a terceres persones.”

Article 85

Modificació de l'article 31 de la Llei 11/2009

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 31 de la Llei 11/2009, que resten redactats de la manera següent:

“1. Els establiments oberts al públic han d'ésser objecte de controls de funcionament i de revisions, amb la periodicitat, el procediment i el contingut que s'estableixin per reglament, d'acord amb els criteris i les finalitats establerts per l'article 30 i en coherència amb el que estableix la legislació de control ambiental preventiu.

”2. Si les actes de verificació o control de funcionament i de revisió ho proposen, l'òrgan competent per a atorgar-les pot modificar-ne les condicions específiques o afegir-ne de noves. Aquestes modificacions no generen dret a indemnització per als titulars si les noves condicions tenen per objecte el compliment de l'article 35.3, o bé si són necessàries per raó de l'impacte que l'activitat pugui tenir en el medi ambient, la seguretat dels béns i les persones o la convivència entre els ciutadans. Les actes de control de funcionament s'han d'incorporar a la documentació de la llicència o de l'autorització.”

Article 86

Modificació de l'article 32 de la Llei 11/2009

Es modifica l'apartat 2 de l'article 32 de la Llei 11/2009, que resta redactat de la manera següent:

“2. Els informes, les certificacions i les verificacions a què fa referència l'apartat 1 i les actes de verificació o control de funcionament i de revisió establertes per l'article 31 poden ésser elaborats pels mateixos serveis administratius o, si així ho ha establert l'Administració actuant, per entitats col·laboradores de l'Administració que hagin estat degudament acreditades, d'acord amb l'article 18, i també per tècnics titulats competents per raó de la matèria.”

Article 87

Modificació de l'article 37 de la Llei 11/2009

Es modifica l'apartat 4 de l'article 37 de la Llei 11/2009, que resta redactat de la manera següent:

“4. La revocació i la declaració de caducitat s'han de tramitar d'ofici, donant audiència als interessats i, si s'adopta l'acord, s'ha de fer dins el termini de sis mesos a comptar d'haver-los notificat l'obertura de l'expedient.”

Article 88

Modificació de l'article 40 de la Llei 11/2009

Es modifica l'apartat 2 de l'article 40 de la Llei 11/2009, que resta redactat de la manera següent:

“2. L'ajuntament ha de comunicar als òrgans territorials dependents del departament competent en matèria d'espectacles públics i d'activitats recreatives l'atorgament de llicències municipals d'establiments oberts al públic de caràcter permanent no desmuntable i qualsevol modificació, suspensió, revocació, canvi de titularitat o canvi de domicili, a efectes de notificacions.”

Article 89

Modificació de l'article 47 de la Llei 11/2009

Es modifica la lletra a de l'article 47 de la Llei 11/2009, que resta redactada de la manera següent:

“a) Obrir un establiment i dur-hi a terme espectacles públics o activitats recreatives, o fer modificacions, sense tenir les llicències o les autoritzacions pertinents o sense haver fet la comunicació prèvia corresponent, o incomplir-ne les condicions, si comporta un risc greu per a les persones o els béns.”

Article 90

Modificació de l'article 48 de la Llei 11/2009

Es modifica la lletra a de l'article 48 de la Llei 11/2009, que resta redactada de la manera següent:

“a) Obrir un establiment i dur-hi a terme espectacles públics o activitats recreatives, o fer modificacions, sense tenir les llicències o les autoritzacions pertinents o sense haver fet la comunicació prèvia corresponent, o incomplir-ne les condicions, si no comporta un risc greu per a les persones o els béns.”

Article 91

Modificació de l'article 49 de la Llei 11/2009

Es modifica l'apartat 3 de l'article 49 de la Llei 11/2009, que resta redactat de la manera següent:

“3. És una falta lleu qualsevol incompliment de les condicions o els requisits establerts per aquesta llei i la normativa reglamentària que la desplega, sempre que no estigui tipificat com a falta molt greu o greu.”

Article 92

Modificació de l'article 50 de la Llei 11/2009

Es modifica la lletra a de l'article 50 de la Llei 11/2009, que resta redactada de la manera següent:

“a) Una multa de 10.001 a 100.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de faltes molt greus, de fins a 200.000 euros.”

Article 93

Modificació de l'article 51 de la Llei 11/2009

 1. Es modifica la lletra a de l'article 51 de la Llei 11/2009, que resta redactada de la manera següent:

  “a) Una multa de 1.001 a 10.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de faltes greus, de fins a 20.000 euros.”

 2. Es modifica la lletra j de l'article 51 de la Llei 11/2009, que resta redactada de la manera següent:

  “j) Si els infractors són espectadors o usuaris, una multa de 151 a 500 euros i, en cas de reincidència en la comissió d'infraccions greus, de fins a 1.000 euros.”

Article 94

Modificació de l'article 52 de la Llei 11/2009

Es modifica la lletra a de l'article 52 de la Llei 11/2009, que resta redactada de la manera següent:

“a) Una multa de 300 a 1.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de faltes lleus, de fins a 2.000 euros.”

Article 95

Modificació de l'article 59 de la Llei 11/2009

Es modifica l'apartat 1 de l'article 59 de la Llei 11/2009, que resta redactat de la manera següent:

“1. Els òrgans de l'Administració de la Generalitat competents per a exercir les potestats sancionadores que li atribueix aquesta llei són els òrgans centrals i territorials dependents del departament competent en matèria d'espectacles públics i d'activitats recreatives.”

Capítol V

Modificació de la Llei 34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous

Article 96

Modificació de l'article 6 de la Llei 34/2010

Es modifiquen les lletres d i g de l'article 6.1 de la Llei 34/2010, que resten redactades de la manera següent:

“d) El certificat del tècnic o tècnica municipal o de la persona o entitat que en tingui la competència en què consti expressament que les instal·lacions i els elements constructius on tindrà lloc l'espectacle compleixen les condicions de seguretat i solidesa suficients.”

“g) El certificat expedit per una companyia d'assegurances en què consti que l'empresa o entitat organitzadora ha subscrit una pòlissa d'assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a cobrir els possibles sinistres durant la celebració de l'espectacle, que ha d'incloure, com a mínim, la cobertura següent:

”Primer. Assegurança d'accidents que cobreixi tots els participants i assistents, inclosos els membres de la comissió de bous i el professional taurí o la professional taurina que desenvolupa les tasques d'expert en bous en l'espectacle, amb les condicions mínimes següents:

”– Assistència sanitària il·limitada de tots els participants i assistents, que en cobreixi totes les despeses sanitàries.

”– Pòlissa d'assegurança en cas de decés: 12.000 euros.

”– Pòlissa d'assegurança en cas d'invalidesa permanent absoluta i parcial: 24.000 euros.

”Segon. Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, per danys produïts a tercers no participants, amb un capital mínim assegurat de:

”– 300.000 euros per sinistre.

”– 150.000 euros per víctima.

”– 60.000 euros per dany material.

”En el cas que l'assegurança contractada resulti insuficient, n'ha de respondre l'empresa o entitat organitzadora o promotora de la festa.”

Títol VI

Àmbit social i sanitari

Capítol I

Modificació de la Llei 31/1991, del 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya

Article 97

Modificació de l'article 6 de la Llei 31/1991

Es modifica l'apartat primer de l'article 6. g de la Llei 31/1991, que resta redactat de la manera següent:

“Primer. A les àrees bàsiques de salut de muntanya i rurals i semiurbanes, la nova oficina de farmàcia s'ha d'emplaçar seguint els criteris següents, els dos primers aplicats per ordre de prioritat, l'aplicació dels quals no confereix drets indemnitzatoris:

”1) Al municipi de l'àrea en què la proporció d'habitants per oficina de farmàcia sigui superior a 2.500 habitants, comptabilitzant-hi l'oficina de farmàcia sol·licitada. En cas que hi hagi més d'un municipi en aquestes condicions, al municipi en què la proporció sigui superior a la dels altres municipis, comptabilitzant-hi en tot cas l'oficina de farmàcia sol·licitada en cadascun dels municipis.

”2) En un municipi sense oficina de farmàcia o al municipi de l'àrea bàsica en què la proporció d'habitants per oficina de farmàcia sigui superior a la dels altres municipis que la conformen, comptabilitzant-hi l'oficina de farmàcia sol·licitada en cadascun dels municipis.

”3) Per a determinar l'emplaçament de la farmàcia sol·licitada d'acord amb els criteris esmentats, en el supòsit de municipis no pertanyents en llur totalitat a l'àrea bàsica de salut on correspongui l'autorització, s'han de comptabilitzar les oficines de farmàcia i habitants de la part del municipi que pertany a aquesta àrea bàsica de salut.”

Article 98

Modificació de l'article 8 de la Llei 31/1991

Es modifica l'article 8 de la Llei 31/1991, que resta redactat de la manera següent:

“Article 8

”Trasllats

”1. El titular o la titular d'una oficina de farmàcia instal·lada en una àrea bàsica urbana només pot sol·licitar el trasllat d'aquesta oficina dins la mateixa àrea bàsica, o a una altra àrea bàsica del mateix municipi en el qual està emplaçada, sempre que la proporció d'habitants per oficina de farmàcia de l'àrea a la qual es vol traslladar no esdevingui inferior, una vegada efectuat el trasllat, a la de l'àrea de provinença i sempre que aquest trasllat no deixi sense oficina de farmàcia una àrea bàsica de salut.

”2. El titular o la titular d'una oficina de farmàcia instal·lada en una àrea bàsica rural i semiurbana o en una àrea bàsica de muntanya només pot sol·licitar el trasllat d'aquesta oficina dins el mateix municipi en el qual està emplaçada, o a un altre municipi de la mateixa àrea bàsica, sempre que no hi hagi una oficina de farmàcia ja instal·lada i aquest trasllat no deixi sense oficina de farmàcia una àrea bàsica de salut.

”3. En el trasllat voluntari d'oficina de farmàcia amb canvi d'àrea bàsica de salut, es tenen en compte, prioritàriament, les sol·licituds d'autorització per a la instal·lació de noves oficines de farmàcia corresponents a l'àrea bàsica a la qual es pretén el trasllat presentades abans de la sol·licitud de trasllat.

”4. En el supòsit de trasllat voluntari s'han de respectar les distàncies fixades en l'article 6. g . segon d'aquesta llei. En les altres dues modalitats es pot fixar per reglament una distància menor respecte a la resta d'oficines de farmàcia, que en cap cas no ha d'ésser menor de cent vint-i-cinc metres.

”5. En els trasllats provisionals no tenen tracte prioritari ni les sol·licituds d'autorització per a la instal·lació de noves oficines de farmàcia ni les sol·licituds d'autorització de locals de noves oficines de farmàcia autoritzades formulades abans de la sol·licitud del trasllat.

”6. En els trasllats forçosos i en els trasllats voluntaris que no comportin canvi d'àrea bàsica de salut no tenen tracte prioritari les sol·licituds d'autorització de noves oficines de farmàcia. Sí que tenen prioritat les sol·licituds d'autorització de local de noves oficines de farmàcia l'autorització de les quals ha esdevingut ferma en via administrativa abans de la sol·licitud de trasllat.

”7. S'han de determinar per reglament les condicions del trasllat, que pot ésser voluntari, forçós o provisional.”

Article 99

Addició d'una disposició addicional a la Llei 31/1991

S'afegeix una disposició addicional, la quarta, a la Llei 31/1991, amb el text següent:

“Quarta

”1. En els procediments administratius d'autorització per a la instal·lació i el canvi de titularitat de farmacioles i d'autorització per a la instal·lació de noves oficines de farmàcia, i sens perjudici de l'obligació de l'Administració de dictar la resolució expressa pertinent, el venciment del termini de nou mesos sense que s'hagi notificat la resolució expressa legitima la persona interessada per a entendre desestimada per silenci administratiu la seva sol·licitud.

”2. En els procediments administratius d'autorització corresponent al trasllat d'oficines de farmàcia, locals d'oficina de farmàcia i tancament d'oficines de farmàcia, i sens perjudici de l'obligació de l'Administració de dictar la resolució expressa pertinent, el venciment del termini de sis mesos sense que s'hagi notificat la resolució expressa legitima la persona interessada per a entendre desestimada per silenci administratiu la seva sol·licitud.

”3. En els procediments administratius d'establiment d'horaris i vacances i organització dels serveis d'urgència, i sens perjudici de l'obligació de l'Administració de dictar la resolució expressa pertinent, el venciment del termini de dos mesos sense que s'hagi notificat la resolució expressa legitima la persona interessada per a entendre desestimada per silenci administratiu la seva sol·licitud.”

Capítol II

Modificació de la Llei 25/2002, del 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996

Article 100

Modificació de l'article 2 de la Llei 25/2002

Es modifica l'apartat 2 de l'article 2 de la Llei 25/2002, que resta redactat de la manera següent:

“2. Aquesta llei estableix, per a assolir el seu objectiu, una prestació econòmica consistent en una subvenció de pagament únic i un conjunt d'actuacions d'informació i orientació en diversos àmbits, com el dels serveis socials, el laboral, el de la formació o el de l'habitatge.”

Article 101

Modificació de l'article 3 de la Llei 25/2002

Es modifica l'article 3 de la Llei 25/2002, que resta redactat de la manera següent:

“Article 3

”Condició de retornat o retornada

”1. Als efectes del que estableix aquesta llei, tenen la condició de persones retornades i, per tant, el dret a acollir-se a les actuacions que estableix el Pla d'ajuda al retorn les persones que s'indiquen a continuació, sempre que compleixin les condicions de l'article 6:

”a) Les persones amb nacionalitat espanyola que retornen d'un estat estranger i que, abans d'emigrar, hagin tingut el darrer veïnatge administratiu a Catalunya.

”b) Les persones nascudes a Catalunya que foren evacuades o bé que hagueren d'exiliar-se'n per raons polítiques i que mantenen llur residència a l'estranger.

”c) Els cònjuges o les persones que, d'acord amb la legislació catalana, tinguin la condició de parella estable de les persones a què fan referència els apartats a i b , i els descendents d'aquestes fins al segon grau de consanguinitat.

”2. Les sol·licituds d'una mateixa unitat familiar o nucli de convivència es tramiten en un únic expedient administratiu.”

Article 102

Modificació de l'article 4 de la Llei 25/2002

Es modifica l'article 4 de la Llei 25/2002, que resta redactat de la manera següent:

“Article 4

”Adquisició i pèrdua de la condició de retornat o retornada

”1. La condició de retornat o retornada s'ha de sol·licitar en el termini dels sis mesos següents al retorn a Catalunya.

”2. Als efectes del que estableix aquesta llei, s'entén que la condició de retornat o retornada es perd al cap de dos anys de la data del retorn definitiu a Catalunya.”

Article 103

Derogació de l'article 5 de la Llei 25/2002

Es deroga l'article 5 de la Llei 25/2002.

Article 104

Modificació de l'article 6 de la Llei 25/2002

Es modifica l'article 6 de la Llei 25/2002, que resta redactat de la manera següent:

“Article 6

”Requisits

”1. Les persones a què fa referència l'article 3 han de complir les condicions següents:

”a) Tenir més de divuit anys.

”b) Haver residit en un estat estranger, com a mínim, sis anys continuats immediatament anteriors al retorn a Catalunya; o haver residit en un estat estranger deu anys no continuats, i d'aquests, els quatre darrers immediatament anteriors al retorn a Catalunya.

”c) Estar empadronades a qualsevol dels municipis de Catalunya.

”2. Les persones que són beneficiàries de qualsevol altre ajut econòmic públic derivat de llur condició de retornades no tenen dret a acollir-se, pels mateixos conceptes, a cap altra ajuda al retorn.”

Article 105

Modificació de l'article 8 de la Llei 25/2002

Es modifica l'article 8 de la Llei 25/2002, que resta redactat de la manera següent:

“Article 8

”Actuacions

”Les ajudes per a la integració de les persones retornades que pateixin una situació de desprotecció per raons de caire socioeconòmic es recullen en el Pla d'ajuda al retorn, que consisteix en la informació i l'orientació sobre algunes o totes les actuacions següents:

”a) Els serveis i les prestacions públics que facilitin la integració a Catalunya.

”b) La prestació econòmica de pagament únic en els termes i les condicions establerts per l'article 9.

”c) La formació ocupacional.

”d) La inserció laboral, per mitjà del Servei d'Ocupació de Catalunya, i l'accés a plans d'ocupació.

”e) El treball per compte propi i l'autoocupació per mitjà de cooperatives i societats laborals a Catalunya.

”f) Les accions formatives que estableix la Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

”g) L'habitatge social.

”h) La renda mínima d'inserció.

”i) L'obtenció de la nacionalitat espanyola.

”j) L'homologació i la convalidació tant de títols i d'estudis oficials com del permís de conduir.

”k) Totes les altres actuacions que siguin considerades pertinents.”

Article 106

Modificació de l'article 9 de la 25/2002

Es modifica l'article 9 de la Llei 25/2002, que resta redactat de la manera següent:

“Article 9

”Prestació econòmica

”1. Les persones que tenen la condició de retornades, d'acord amb el que estableixen els articles 3 i 6, i que acrediten una situació de necessitat econòmica d'acord amb el que estableix l'apartat 2, tenen dret a una prestació econòmica consistent en una subvenció de pagament únic.

”2. A l'efecte d'acreditar la situació de necessitat econòmica, s'entén que hi ha manca de recursos quan els ingressos personals dels dotze mesos anteriors a la sol·licitud siguin inferiors a l'indicador de renda de suficiència vigent a Catalunya. Aquesta quantia s'incrementa d'un 30% per cada membre de la unitat familiar o de la unitat de convivència que no té patrimoni ni ingressos.

”3. L'import de la prestació equival al 12% de l'indicador de renda de suficiència fixat anualment per la Llei de pressupostos de la Generalitat.

”4. La prestació econòmica establerta per aquesta llei no és transmissible i no pot ésser embargada, ni retinguda, ni donada en garantia de cap obligació.”

Article 107

Derogació de dues disposicions addicionals de la Llei 25/2002

Es deroguen les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei 25/2002.

Capítol III

Modificació de la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials

Article 108

Modificació de l'article 50 de la Llei 12/2007

S'afegeix una lletra, la l , a l'apartat 2 de l'article 50 de la Llei 12/2007, amb el text següent:

“l) Coordinar les polítiques públiques en matèria de serveis socials, vetllar per llur equitat territorial i articular-les amb els sistemes d'educació, salut, cultura, ocupació, habitatge i justícia.”

Article 109

Modificació de l'article 51 de la Llei 12/2007

Es modifica l'apartat 6 de l'article 51 de la Llei 12/2007, que resta redactat de la manera següent:

“6. En el Consell General de Serveis Socials hi ha d'haver representants dels departaments vinculats amb els serveis socials, dels ens locals per mitjà de llurs associacions representatives, dels usuaris, de les entitats representatives dels interessos ciutadans, empresarials, sindicals i professionals, de les dones i de les entitats d'iniciativa social. El nombre de representants dels ens locals ha d'ésser ampli respecte del nombre total de membres del Consell, ateses llurs competències en matèria de serveis socials.”

Article 110

Modificació de l'article 70 de la Llei 12/2007

Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l'article 70 de la Llei 12/2007, que resten redactats de la manera següent:

“1. Les entitats d'iniciativa privada poden formar part de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, per a la qual cosa han d'estar acreditades per l'administració competent en matèria de serveis socials.

”2. Per a obtenir l'acreditació, l'entitat d'iniciativa privada ha d'estar autoritzada administrativament i inscrita en el Registre d'Entitats, Serveis i Equipaments Socials i complir tots els requisits establerts reglamentàriament per a cada tipologia de serveis socials.

”3. L'acreditació pot comportar el dret a prestar serveis amb finançament públic, d'acord amb el que estableix la normativa de serveis socials i la normativa específica aplicable. Aquesta prestació de serveis s'ha de definir per mitjà d'un conveni de col·laboració entre l'entitat acreditada i l'administració competent en matèria de serveis socials.”

Article 111

Modificació de l'article 71 de la Llei 12/2007

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 71 de la Llei 12/2007, que resten redactats de la manera següent:

“1. Les entitats d'iniciativa privada, d'acord amb el que s'estableixi per reglament, han de sol·licitar una autorització per a la prestació de serveis socials.

”2. L'autorització administrativa dels serveis de titularitat privada correspon al departament competent en matèria de serveis socials i té com a finalitat garantir el compliment dels requisits establerts per la normativa de serveis socials i la normativa sectorial corresponent.

”L'autorització administrativa dels dits serveis comporta la inscripció d'ofici en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials. S'han d'establir per reglament les dades que han de constar al dit Registre amb relació a les entitats i els serveis.”

Article 112

Derogació de l'article 72 de la Llei 12/2007

Es deroga l'article 72 de la Llei 12/2007.

Article 113

Modificació de l'article 89 de la Llei 12/2007

Es modifica l'article 89 de la Llei 12/2007, que resta redactat de la manera següent:

“Article 89

”Activitats sotmeses a control

”1. La prestació de serveis socials és subjecta a control administratiu. Els serveis i els establiments han de tenir l'autorització corresponent per a acomplir llurs activitats, d'acord amb el que estableix aquest article, i necessiten també l'autorització per a modificar llur estructura funcional o llur capacitat assistencial, per a canviar d'emplaçament o de titularitat i per al cessament temporal o definitiu del funcionament.

”2. L'autorització de serveis i establiments de titularitat pública requereix l'acord de creació de l'administració titular i comporta la inscripció en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials.

”3. L'autorització dels serveis que es prestin en establiments socials de titularitat privada requereix una llicència municipal per a l'inici de l'activitat i comporta la inscripció en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials.

”4. L'autorització de serveis socials que no necessitin un establiment per a acomplir llur activitat comporta la inscripció en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials.

”5. Un cop transcorregut el termini per a resoldre el procediment d'autorització administrativa de serveis socials sense que s'hagi notificat la resolució a la persona interessada, aquesta pot entendre desestimada la sol·licitud.”

Article 114

Modificació de l'article 96 de la Llei 12/2007

Es modifica l'article 96 de la Llei 12/2007, que resta redactat de la manera següent:

“Article 96

”Infraccions lleus

”Són infraccions lleus:

”a) No portar el llibre de registre d'usuaris dels serveis o no tenir-lo degudament actualitzat d'acord amb els requisits que exigeix la normativa reguladora.

”b) Modificar o incomplir les condicions que han motivat l'autorització administrativa de funcionament, si es compleixen les condicions materials o funcionals legalment exigibles.

”c) Cessar en la prestació del servei, prèviament autoritzat, sense autorització administrativa o sense comunicar a l'Administració les alternatives ofertes als usuaris amb dos mesos d'antelació.

”d) Incomplir l'obligació legalment establerta de formació del personal necessària per a l'exercici de les funcions de l'entitat.

”e) No tenir tauler d'anuncis o publicar-hi informació que no s'ajusta al que estableix la normativa o que no s'ajusta a la realitat del funcionament del servei o l'establiment.

”f) Incomplir la normativa reguladora de les condicions materials i funcionals mínimes que han de complir els serveis i els establiments, si l'incompliment no vulnera els drets dels usuaris, no posa en perill llur salut o seguretat i sempre que aquesta llei no tipifiqui expressament aquestes infraccions com a greus o molt greus.”

Article 115

Modificació de l'article 97 de la Llei 12/2007

Es modifica l'article 97 de la Llei 12/2007, que resta redactat de la manera següent:

“Article 97

”Infraccions greus

”Són infraccions greus:

”a) No tenir el programa individualitzat d'atenció i d'activitats, els protocols d'actuació i els registres preceptius, o que aquests no s'ajustin a la normativa.

”b) No tenir o no aplicar el reglament de règim interior en els termes establerts per la normativa de serveis socials, o no tenir subscrit el contracte assistencial amb l'usuari o usuària o incomplir-ne els pactes, o que el contracte no s'ajusti a la normativa.

”c) No mantenir l'establiment o l'equipament en condicions d'higiene, salubritat i confort.

”d) No disposar de la programació de dietes supervisada per la persona responsable de l'organització higienicosanitària, que la programació no estableixi els nutrients i el valor calòric necessari total diari, que els menús preparats no s'ajustin a la programació o que la programació no s'ajusti a les necessitats recollides en l'expedient assistencial.

”e) Incomplir o modificar el règim de preus en els termes establerts reglamentàriament.

”f) No tenir l'expedient assistencial de cada usuari o usuària, o altres documents que determina la normativa, degudament actualitzats i amb el contingut requerit.

”g) Incomplir la normativa reguladora de l'accés als serveis.

”h) Superar el límit d'ocupació d'usuaris en espais d'ús comú, activitats i convivència d'acord amb els criteris que estableix la normativa reguladora de les condicions materials mínimes dels establiments.

”i) No comparèixer a les oficines de l'Administració quan els ho demani la Inspecció de Serveis Socials amb un requeriment degudament notificat o no aportar la documentació requerida.

”j) Vulnerar el dret dels usuaris, o, si escau, de qui en tingui la representació legal o la guarda, a ésser informats dels aspectes assistencials i de salut i a prendre part en els òrgans de participació democràtica, quan correspongui.

”k) Dificultar injustificadament als usuaris el gaudiment dels drets que reconeix aquesta llei, si no són infraccions tipificades com a molt greus i, en particular els que reconeixen les lletres b , c , h , i , j , k i q de l'apartat 1, i l'apartat 2, de l'article 12.

”l) No tenir cura de la roba i dels estris d'ús personal dels usuaris.”

Article 116

Modificació de l'article 98 de la Llei 12/2007

Es modifica l'article 98 de la Llei 12/2007, que resta redactat de la manera següent:

“Article 98

”Infraccions molt greus

”Són infraccions molt greus:

”a) Deixar els serveis o l'establiment sense el personal responsable que asseguri que el servei es continua prestant correctament, si es comprova que no s'atenen les necessitats dels usuaris.

”b) Incomplir la normativa reguladora de la qualificació i la dedicació del personal, o no garantir l'atenció directa continuada.

”c) Superar el límit d'ocupació d'usuaris o de llits en un dormitori, instal·lar llits o altres mobles per a dormir en un espai inadequat per a l'ús de dormitori, o fer nous ingressos de persones residents després d'haver estat notificada una resolució administrativa de tancament.

”d) No tenir l'establiment adequat al grau de disminució dels usuaris o obstaculitzar-ne la llibertat de moviments o el contacte amb l'exterior.

”e) Exercir qualsevol forma de pressió sobre els usuaris, familiars o denunciants amb la finalitat de perjudicar l'acció inspectora.

”f) Incomplir els requeriments d'esmena o de mesures correctores imposades per l'Administració, si resta afectada la seguretat dels usuaris.

”g) Prestar els serveis o canviar-ne l'emplaçament sense autorització administrativa, o modificar-ne el contingut, amb relació a l'autorització, incomplint les condicions materials o funcionals.

”h) Ocultar la veritable naturalesa del servei social que s'està prestant amb la finalitat d'eludir l'aplicació de la normativa corresponent.

”i) Incomplir la normativa reguladora de les condicions materials i funcionals mínimes que han de complir els serveis i els establiments, si l'incompliment posa en perill la salut o la seguretat dels usuaris.

”j) Tractar els usuaris sense la consideració o el respecte deguts a llur dignitat, intimitat o situació psíquica i física, o de manera discriminatòria, ja sigui de paraula, per acció o per omissió.

”k) Imposar als usuaris un horari totalment inadequat pel que fa al descans o als àpats d'acord amb els estàndards de vida socialment admesos.

”l) Imposar dificultats injustificades als usuaris per al gaudiment dels drets que reconeixen les lletres a , d , e , f , g , l , m , n i o de l'article 12.1.

”m) Incomplir les condicions relatives a la higiene, la salut i l'administració correcta dels medicaments i a l'accés als recursos sanitaris necessaris.

”n) Immobilitzar o restringir la capacitat física o intel·lectual dels usuaris, per mitjans mecànics o farmacològics, sense prescripció mèdica que indiqui la durada de la contenció, les pautes de mobilització i llur revisió, amb excepció dels supòsits de perill establerts per la lletra p de l'article 12.1. Constitueix una infracció idèntica el fet de no aplicar aquestes mesures en el cas que hagin estat prescrites.

”o) Servir aliments en quantitat insuficient, que no s'adeqüin a la dieta prescrita o que no compleixin les condicions higièniques, nutritives i de valor calòric, especialment els menjars triturats.

”p) Obstaculitzar l'acció inspectora dels serveis impedint l'accés a l'establiment, les dependències i els documents o posant-hi traves, i obstaculitzar la comunicació lliure amb els usuaris, treballadors o responsables.

”q) Falsejar dades a la Inspecció de Serveis Socials.”

Article 117

Modificació de l'article 99 de la Llei 12/2007

Es modifica l'article 99 de la Llei 12/2007, que resta redactat de la manera següent:

“Article 99

”Sancions

”1. Les infraccions lleus es poden sancionar amb una amonestació o amb una multa, o ambdues alhora, per una quantia equivalent a l'import de l'indicador de renda de suficiència corresponent a un període d'entre un mes i tres mesos.

”2. Per la comissió d'infraccions greus es pot imposar una de les sancions següents o més d'una:

”a) Multa per una quantia equivalent a l'import de l'indicador de renda de suficiència corresponent a un període d'entre tres mesos i un dia i set mesos.

”b) Inhabilitació temporal per un període de fins a cinc anys del director o directora o de la persona responsable higienicosanitària del servei.

”c) Prohibició de finançament públic per un període màxim de dos anys.

”d) Tancament total o parcial de l'establiment o suspensió total o parcial de la prestació de serveis o de l'acompliment d'activitats, per un període d'un any.

”3. Per la comissió d'infraccions molt greus es pot imposar una de les sancions següents o més d'una:

”a) Multa per una quantia equivalent a l'import de l'indicador de renda de suficiència corresponent a un període d'entre set mesos i un dia i deu mesos.

”b) Inhabilitació definitiva o temporal per un període superior a cinc anys i no superior a deu anys del director o directora o de la persona responsable higienicosanitària del servei.

”c) Prohibició de finançament públic per un període superior a dos anys i inferior a cinc anys.

”d) Tancament total o parcial de l'establiment o suspensió total o parcial de la prestació de serveis o de l'acompliment d'activitats, per un període superior a un any i no superior a cinc anys.

”e) Cancel·lació total o parcial de l'autorització de l'operativitat social de l'entitat.

”4. L'òrgan sancionador pot acordar de publicar les sancions fermes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o comunicar-ho als usuaris.”

Article 118

Addició d'una disposició addicional a la Llei 12/2007

S'afegeix una disposició addicional, la desena, a la Llei 12/2007, amb el text següent:

“Desena

”Aplicació del silenci administratiu negatiu a determinats procediments

”1. En els procediments de reconeixement del grau de discapacitat, de la necessitat d'assistència d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida diària o de la dificultat per a utilitzar transports públics col·lectius, la persona interessada ha d'entendre desestimada la sol·licitud un cop transcorregut el termini per a notificar la resolució sense que s'hagi produït la notificació.

”2. En el marc del que estableixen la Llei de l'Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la disposició final primera, apartat 2, de la Llei de l'Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, un cop transcorregut el termini establert sense que s'hagi notificat la resolució expressa de reconeixement de les prestacions del sistema català d'autonomia i atenció a la dependència, la persona interessada ha d'entendre desestimada la sol·licitud.”

Capítol IV

Modificació de la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència

Article 119

Modificació de l'article 8 de la Llei 19/2009

Es modifica la lletra d de l'article 8.1 de la Llei 19/2009, que resta redactada de la manera següent:

“d) S'evidencien maltractaments al gos sancionables d'acord amb el text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d'abril, o la norma que el substitueixi.”

Article 120

Modificació de l'article 31 de la Llei 19/2009

 1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 31 de la Llei 19/2009, que resta redactat de la manera següent:

  “1. Les competències d'incoació i resolució dels expedients sancionadors emparats per aquesta llei corresponen a l'entitat o a l'òrgan que gestiona les prestacions en matèria d'assistència i serveis socials. La instrucció d'aquests expedients s'ha d'encomanar a l'òrgan que té atribuïda aquesta funció en l'estructura orgànica del departament competent en matèria de serveis socials.”

 2. Es modifica l'apartat 3 de l'article 31 de la Llei 19/2009, que resta redactat de la manera següent:

  “3. Els expedients sancionadors per faltes tipificades en el text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d'abril, o la norma que el substitueixi, són tramitats i resolts pels òrgans determinats en aquestes normes.”

  Capítol V

  Modificació de la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut

Article 121

Modificació de l'article 9 de la Llei 33/2010

Es modifiquen les lletres e i f i s'afegeix una nova lletra, la f' , a l'article 9 de la Llei 33/2010, que resten redactades de la manera següent:

“e) Elaborar i gestionar el cens d'equipaments i serveis juvenils regulat per l'article 34, i prestar assistència i cooperació als equipaments i serveis juvenils que hi estiguin inclosos.

”f) Regular per reglament, si escau, els equipaments i serveis juvenils que, per llur naturalesa especial i pel caràcter públic de llurs funcions, ho requereixin.

”f') Ordenar, inscriure i gestionar el cens d'entitats juvenils regulat per l'article 41.”

Article 122

Modificació de l'article 33 de la Llei 33/2010

Es modifica l'apartat 3 de l'article 33 de la Llei 33/2010, que resta redactat de la manera següent:

“3. Els equipaments juvenils són els espais físics de titularitat de les administracions públiques o entitats sense ànim de lucre on es presten els serveis juvenils. Als equipaments juvenils també s'hi acullen i s'hi dinamitzen les entitats juvenils.”

Article 123

Modificació de l'article 34 de la Llei 33/2010

Es modifica l'article 34 de la Llei 33/2010, que resta redactat de la manera següent:

“Article 34

”Cens d'equipaments i serveis juvenils

”1. L'Administració de la Generalitat, per mitjà del departament competent en matèria de joventut, ha d'organitzar i mantenir un cens d'equipaments i serveis juvenils. El departament competent en matèria de joventut ha de regular per ordre del conseller o consellera el cens d'equipaments i serveis juvenils i ha de vetllar per la coordinació amb la resta d'organismes i institucions.

”2. L'objecte del cens és recollir de manera ordenada i sistematitzada els equipaments i serveis juvenils existents a Catalunya.

”3. La finalitat del cens és difondre els equipaments i serveis juvenils disponibles, ajudar a fer el diagnòstic de les mancances i fer-ne el tractament estadístic amb l'objectiu de millorar les polítiques de joventut. El cens ha de constituir la base per a elaborar el mapa general d'instruments d'execució de les polítiques de joventut.

”4. Poden ésser objecte de regulació específica i, si escau, d'un registre propi, determinades modalitats d'equipaments o serveis juvenils, atenent llur naturalesa especial i el caràcter públic de llurs funcions.”

Article 124

Modificació de l'article 35 de la Llei 33/2010

Es modifiquen el títol i l'apartat 1 de l'article 35 de la Llei 33/2010, que resten redactats de la manera següent:

“Article 35

”Suport públic als serveis i equipaments juvenils inscrits al cens d'equipaments i serveis juvenils

”1. Els poders públics que duen a terme polítiques de joventut han de promoure la creació i la consolidació dels equipaments i serveis juvenils basant-se en el cens d'equipaments i serveis juvenils. El suport públic als serveis i equipaments juvenils inscrits en aquest cens s'ha de concretar en una cooperació tècnica i un suport econòmic preferent respecte dels que no hi són inscrits.”

Article 125

Modificació de l'article 41 de la Llei 33/2010

Es modifica l'article 41 de la Llei 33/2010, que resta redactat de la manera següent:

“Article 41

”Cens d'entitats juvenils

”1. El cens d'entitats juvenils està adscrit al departament competent en matèria de joventut.

”2. El funcionament del cens d'entitats juvenils i les formes d'accés, d'inscripció i de cancel·lació es regulen per ordre.

”3. La inscripció al cens d'entitats juvenils no té funcions constitutives.

”4. L'òrgan competent en matèria de joventut s'ha de coordinar amb la resta d'administracions públiques, i també amb l'òrgan de l'Administració de la Generalitat encarregat de gestionar el Registre general d'associacions, per a garantir l'actualització de les dades del cens d'entitats juvenils.

”5. A les entitats inscrites al cens d'entitats juvenils se'ls reconeix:

”a) La capacitat d'interlocució, en l'àmbit territorial i sectorial que els correspongui.

”b) La capacitat de participar en els òrgans consultius de les administracions públiques quan aquestes ho requereixin.

”c) La possibilitat de rebre subvencions de l'Administració de la Generalitat.”

Article 126

Modificació de la disposició transitòria cinquena de la Llei 33/2010

Es modifica la disposició transitòria cinquena de la Llei 33/2010, que resta redactada de la manera següent:

“Cinquena

”Ordre del Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut

”En el termini de dos anys a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern ha d'adaptar l'ordre del Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut a les disposicions d'aquesta llei.”

Article 127

Modificació de la disposició transitòria sisena de la Llei 33/2010

Es modifica la disposició transitòria sisena de la Llei 33/2010, que resta redactada de la manera següent:

“Sisena

”Reglament del Cens d'equipaments i serveis juvenils

”En el termini de dos anys a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern ha de regular per reglament el Cens d'equipaments i serveis juvenils.”

Article 128

Modificació de la disposició transitòria setena de la Llei 33/2010

Es modifica la disposició transitòria setena de la Llei 33/2010, que resta redactada de la manera següent:

“Setena

”Reglament de la Xarxa nacional d'emancipació juvenil

”En el termini de dos anys a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern ha d'aprovar el reglament de la Xarxa nacional d'emancipació juvenil.”

Capítol VI

Modificació de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

Article 129

Modificació de l'article 157 de la Llei 14/2010

S'afegeix una lletra, la h , a l'article 157 de la Llei 14/2010, amb el text següent:

“h) Incomplir, els progenitors, tutors o guardadors de l'infant o adolescent, durant la tramitació d'un expedient de desemparament, l'obligació establerta per l'article 106.4 de comparèixer a la seu administrativa a la qual se'ls convoqui, quan no constitueixi una infracció greu.”

Article 130

Modificació de l'article 158 de la Llei 14/2010

S'afegeixen quatre lletres, la p , la q , la r i la s , a l'article 158 de la Llei 14/2010, amb el text següent:

“p) Incomplir, els ciutadans que tenen coneixement de la situació de desemparament en què es troba un infant o adolescent, el deure de comunicació establert per l'article 100.1, quan no constitueixi una infracció molt greu.

”q) Incomplir, algun dels progenitors o alguna de les persones que exerceixen la tutoria o la guarda de l'infant o adolescent, durant la tramitació d'un expedient de desemparament, l'obligació establerta per l'article 106.4 de comparèixer a la seu administrativa a la qual se'ls convoqui quan l'incompliment comporti o pugui comportar un perill greu o molt greu per a la integritat física o psíquica del menor o la menor d'edat.

”r) Obstaculitzar o impossibilitar l'execució de les mesures de protecció acordades per l'entitat pública competent en matèria de desemparament, quan no constitueixi una infracció molt greu.

”s) Incomplir, els pares, tutors o guardadors d'un menor, els requeriments de l'entitat o organisme que ha d'elaborar o enviar informes de seguiment postadoptiu o de seguiment d'altres mesures protectores prèvies a l'adopció, en la forma i el temps determinats per la legislació aplicable, o bé obstaculitzar l'actuació de l'entitat o organisme amb relació a l'elaboració o l'enviament dels informes esmentats.”

Article 131

Modificació de l'article 159 de la Llei 14/2010

S'afegeixen dues lletres, la g i la h , a l'article 159 de la Llei 14/2010, amb el text següent:

“g) Incomplir, els ciutadans que tenen coneixement de la situació de desemparament en què es troba un infant o adolescent, el deure de comunicació establert per l'article 100.1, quan l'incompliment comporti o pugui comportar un perill greu o molt greu per a la integritat física o psíquica del menor o la menor d'edat.

”h) Obstaculitzar o impossibilitar l'execució de les mesures de protecció acordades per l'entitat pública competent en matèria de desemparament quan la situació comporti o pugui comportar un perill greu o molt greu per a la integritat física o psíquica del menor o la menor d'edat.”

Article 132

Modificació de l'article 161 de la Llei 14/2010

Es numera com a apartat 1 l'apartat únic de l'article 161 de la Llei 14/2010, i s'hi afegeix un apartat nou, el 2, amb el text següent:

“2. En els supòsits a què fan referència els apartats b , c , d i h de l'article 157; els apartats a , b , d , e , p , q i r de l'article 158, i els apartats a , b , g i h de l'article 159, l'òrgan competent per a sancionar pot substituir, amb el consentiment del presumpte infractor o infractora, les sancions econòmiques establertes per l'apartat anterior per les mesures educatives o socials que es determinin per reglament, tenint en compte els criteris de graduació establerts per l'article 163.1.”

Article 133

Derogació de la disposició final tercera de la Llei 14/2010

Es deroga la disposició final tercera de la Llei 14/2010.

Article 134

Addició d'una disposició addicional a la Llei 14/2010

S'afegeix una disposició addicional, la vuitena, a la Llei 14/2010, amb el text següent:

“Vuitena

”Procediments de valoració de persones o famílies sol·licitants d'acolliment familiar o d'adopció

”1. El procediment de formació i valoració psicosocial de les persones o de les famílies que s'ofereixen a acollir un infant s'ha de dur a terme d'acord amb el que s'estableix per reglament, i té una durada màxima de sis mesos. Un cop transcorregut el termini sense que s'hagi notificat la resolució, s'entén que la sol·licitud ha estat desestimada.

”2. El procediment de formació i valoració psicosocial de les persones o de les famílies que s'ofereixen a adoptar un infant s'ha de dur a terme d'acord amb el que s'estableix per reglament, i té una durada màxima de vuit mesos. Un cop transcorregut el termini sense que s'hagi notificat la resolució, s'entén que la sol·licitud ha estat desestimada.”

Títol VII

Àmbit del territori

Capítol I

Modificació de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya

Article 135

Modificació de l'article 11 de la Llei 5/1998

Es modifica la lletra c de l'article 11 de la Llei 5/1998, que resta redactada de la manera següent:

“c) De consulta i assistència: Consell Assessor.”

Article 136

Modificació de l'article 12 de la Llei 5/1998

Es modifica la lletra d de l'article 12.1 de la Llei 5/1998, que resta redactada de la manera següent:

“d) Un nombre de vocals que ha de determinar el Govern, entre els quals hi ha d'haver necessàriament representants de l'Administració de la Generalitat, de les administracions locals i de les entitats l'activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de Ports de la Generalitat. Els representants de les administracions locals han d'ésser com a mínim dos en representació dels municipis en el terme municipal dels quals hi ha un port adscrit a Ports de la Generalitat.”

Article 137

Modificació de l'article 13 de la Llei 5/1998

Se suprimeix l'apartat 4 de l'article 13 de la Llei 5/1998.

Article 138

Modificació de l'article 17 de la Llei 5/1998

Es modifica l'article 17 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:

“Article 17

”Consell Assessor

”1. El Consell Assessor de Ports de la Generalitat és l'òrgan en el qual hi ha representats tots els sectors interessats en l'àmbit portuari català, a fi de cooperar en la consecució dels objectius que li són propis.

”2. El Consell Assessor de Ports de la Generalitat és integrat pel president o presidenta de l'ens, pel vicepresident o vicepresidenta, pel gerent o la gerent i per un nombre de vocals que ha de determinar el Govern, entre els quals hi ha d'haver necessàriament representants de l'Administració de la Generalitat, de les administracions locals en el terme municipal de les quals hi hagi un port adscrit a Ports de la Generalitat, i de les entitats l'activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de Ports de la Generalitat.”

”3. El secretari o secretària del Consell Assessor de Ports de la Generalitat és el mateix que el del Comitè Executiu de l'ens i assisteix a les sessions amb veu i sense vot.

”4. El Consell Assessor es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades l'any, i en sessió extraordinària sempre que ho sol·licitin el president o presidenta o un terç dels membres.”

Article 139

Modificació de l'article 18 de la Llei 5/1998

Es modifica l'article 18 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:

“Article 18

”Funcions

”Correspon al Consell Assessor:

”a) Informar sobre l'avantprojecte de pressupost d'explotació i de capital de Ports de la Generalitat.

”b) Proposar al Comitè Executiu l'aprovació de les normes generals relatives als serveis portuaris.

”c) Informar sobre el programa d'actuació, d'inversió i de finançament de Ports de la Generalitat.

”d) Informar sobre el balanç i la memòria anual de Ports de la Generalitat.

”e) Informar sobre la fixació de les tarifes i els cànons que ha d'aplicar Ports de la Generalitat.

”f) Informar sobre la constitució de consorcis.

”g) Informar sobre les operacions de crèdit concertades per l'entitat.

”h) Assessorar l'ens en totes les qüestions relacionades amb les activitats de Ports de la Generalitat i emetre informe sobre qualsevol assumpte sobre el qual sigui consultat en l'àmbit de les seves competències.

”i) Informar sobre la proposta de tarifes pels serveis que es prestin i de les taxes que ha d'aplicar Ports de la Generalitat.

”j) Qualsevol altra que li pugui ésser conferida d'acord amb la legislació vigent.”

Article 140

Modificació de l'article 19 de la Llei 5/1998

Es modifica l'apartat 2 de l'article 19 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:

“2. El responsable o la responsable territorial de cada zona portuària porta a terme la gestió directa de la zona portuària corresponent i de les autoritzacions d'activitat i de prestació de serveis portuaris, d'acord amb les directrius que dicti el gerent o la gerent de Ports de la Generalitat, i exerceix les funcions assignades reglamentàriament.”

Article 141

Modificació de l'article 26 de la Llei 5/1998

Es modifica l'article 26 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:

“Article 26

”Recursos i actes administratius

”1. Els recursos administratius, reclamacions i revisions formulats contra els actes dictats en exercici de potestats administratives pels òrgans de govern i de gestió de Ports de la Generalitat es regeixen pel que estableix la legislació sobre règim jurídic i de procediment de les administracions públiques.

”2. Per a la interposició de recursos administratius, el Comitè Executiu té com a òrgan superior el president o presidenta de Ports de la Generalitat.

”3. Els actes administratius del president o presidenta de Ports de la Generalitat posen fi a la via administrativa.”

Article 142

Modificació de la rúbrica del títol IV de la Llei 5/1998

Es modifica la rúbrica del títol IV de la Llei 5/1998, que resta redactada de la manera següent:

“Títol IV

”Gestió del domini públic portuari”

Article 143

Modificació de l'article 71 de la Llei 5/1998

 1. Es modifica el títol de l'article 71 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:

  “Article 71

  ”Utilització del domini públic portuari”

 2. Es modifica l'apartat 1 de l'article 71 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:

  “1. Per a la utilització del domini públic portuari per a usos en què concorrin circumstàncies especials d'exclusivitat, d'intensitat, de perillositat o de rendibilitat, o que requereixin l'execució d'obres o d'instal·lacions, s'ha d'exigir sempre l'atorgament de l'autorització o concessió administrativa corresponent, que n'ha d'acreditar el cànon o els cànons, de conformitat amb el que disposa aquesta llei.”

Article 144

Modificació de l'article 72 de la Llei 5/1998

 1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 72 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:

  “1. El procediment per a l'atorgament de concessions i autoritzacions en el domini públic portuari es pot iniciar d'ofici mitjançant la convocatòria del concurs corresponent o a instància d'una persona física o jurídica interessada.”

 2. S'afegeix un apartat, el 4, a l'article 72 de la Llei 5/1998, amb el text següent:

  “4. El termini per a resoldre i notificar el procediment d'atorgament de concessions administratives per a l'ocupació del domini públic portuari de la zona de serveis dels ports adscrits a Ports de la Generalitat, per un període superior a tres anys o per un altre d'inferior però amb obres o instal·lacions no desmuntables, és de nou mesos. Un cop transcorregut aquest termini, la sol·licitud s'entén desestimada.”

Article 145

Modificació de l'article 77 de la Llei 5/1998

S'afegeix un apartat, el 6, a l'article 77 de la Llei 5/1998, amb el text següent:

“6. L'exercici d'activitats en els espais portuaris està subjecte a comunicació prèvia quan no impliqui l'ocupació privativa del domini públic portuari i la seva durada no excedeixi d'un mes, sens perjudici del que disposa l'apartat 1. La comunicació prèvia s'ha de presentar deu dies abans de l'inici de l'activitat.”

Article 146

Modificació de l'article 84 de la Llei 5/1998

 1. Es modifica l'apartat 2 de l'article 84 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:

  “2. El Comitè Executiu de Ports de la Generalitat pot autoritzar, amb l'audiència dels ajuntaments afectats, sense cap altre tràmit, les obres de manteniment, reparació i rehabilitació d'una concessió administrativa, i també les obres de millorament que no impliquen canvis substancials respecte als projectes aprovats i les ampliacions concessionals amb superfície de domini públic portuari contigua amb un percentatge inferior al 10% de la superfície fixada en l'acta de reconeixement.”

 2. S'afegeix un apartat, el 3, a l'article 84 de la Llei 5/1998, amb el text següent:

  “3. Les concessions, un cop atorgades, s'han d'inscriure al Registre de la Propietat, sens perjudici del que disposa l'article 76.”

Article 147

Modificació de l'article 101 de la Llei 5/1998

Es modifica l'apartat 2 de l'article 101 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:

“2. L'actuació inspectora ha d'ésser feta pel personal específicament designat i autoritzat per l'Administració portuària. En qualsevol cas, aquest personal té la consideració d'agent de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions i en els actes de servei.”

Article 148

Modificació de l'article 102 de la Llei 5/1998

S'afegeix una lletra, la k , a l'article 102.3 de la Llei 5/1998, amb el text següent:

“k) La realització de les activitats a què fa referència l'article 77.6 sense haver-ho comunicat prèviament a l'Administració portuària.”

Article 149

Modificació de l'annex 1 de la Llei 5/1998

 1. Es modifica la lletra a de l'apartat 1.7 de l'annex 1 de la Llei 5/1998, que resta redactada de la manera següent:

  “a) L'Administració portuària, si escau, ha de suspendre la facturació dels serveis respecte a les mercaderies, les embarcacions, els vehicles o qualsevol objecte o artefacte que prèviament declari en abandonament.”

 2. Es modifica la lletra b de l'apartat 1.7 de l'annex 1 de la Llei 5/1998, que resta redactada de la manera següent:

  “b) Als efectes del que estableix la lletra a , s'entén que hi ha abandonament a partir dels cinc mesos d'impagament o quan el possible valor en venda no assoleixi l'import de la facturació emesa no abandonada; tot això, sens perjudici de la competència de l'Administració de duanes en la determinació de l'abandonament de mercaderies incloses en procediment de despatx. Es consideren directament abandonats els béns descrits que es trobin a la zona de servei portuària sense autorització i que no tinguin matrícula o dades suficients per a identificar-ne la persona propietària o consignatària.”

 3. S'afegeix una lletra, la d , a l'apartat 1.7 de l'annex 1 de la Llei 5/1998, amb el text següent:

  “d) Correspon a l'Administració portuària la propietat dels vaixells, vehicles i altres objectes i béns que han estat declarats en situació d'abandonament, i també les quantitats obtingudes en cas d'alienació mitjançant subhasta pública.”

 4. S'afegeix una lletra, la e , a l'apartat 1.7 de l'annex 1 de la Llei 5/1998, amb el text següent:

  “e) Els vaixells, els vehicles, la maquinària i els estris en general que romanen a la zona de servei portuària per un període superior a un mes en el mateix lloc i presenten desperfectes que permeten de presumir-ne racionalment la situació d'abandonament i la condició de deixalla s'han de tractar com a residus.”

Article 150

Addició d'una disposició transitòria

S'afegeix una disposició transitòria, la setena, a la Llei 5/1998, amb el text següent:

“Setena

”Composició del Consell Assessor de Ports de la Generalitat

”Mentre el Govern no determini el nombre i la distribució de les vocalies del Comitè Executiu i del Consell Assessor de Ports de la Generalitat, el Consell manté la composició actual.”

Capítol II

Modificació de la Llei 10/2000, del 7 de juliol, d'ordenació del transport en aigües marítimes i continentals

Article 151

Modificació de l'article 1 de la Llei 10/2000

Es modifica l'article 1 de la Llei 10/2000, que resta redactat de la manera següent:

“Article 1

”Objecte de la Llei

”1. Aquesta llei té per objecte la regulació del transport de passatgers, en aigües marítimes i continentals, en embarcacions que disposen de mitjans mecànics de propulsió, degudament autoritzades i amb retribució, amb independència de la finalitat que tinguin i del caràcter directe o indirecte de la contraprestació econòmica.

”2. Resten fora de l'àmbit de regulació d'aquesta llei el lloguer d'embarcacions sense patró, sempre que el lloguer no tingui com a finalitat última prestar el servei de transport de passatgers. Així mateix, en queden exclosos el transport amb finalitat d'esbarjo sense rebre contraprestació econòmica i les activitats que es fan amb embarcacions que no disposen de mitjans mecànics de propulsió.”

Article 152

Modificació de l'article 2 de la Llei 10/2000

Es modifica l'article 2 de la Llei 10/2000, que resta redactat de la manera següent:

“Article 2

”Àmbit d'aplicació

”Es regeixen per aquesta llei els serveis de transport següents:

”a) Transport en aigües continentals : el trasllat de passatgers que es fa íntegrament entre punts situats a les riberes dels rius que transcorren pel territori de Catalunya. Als efectes del que estableix aquesta llei, s'entén també per navegació en aigües continentals la que es fa per les aigües dels llacs, de les llacunes i dels embassaments situats al territori de Catalunya.

”b) Transport en aigües marítimes : el trasllat de passatgers que es fa íntegrament entre ports i llocs del litoral de Catalunya i el que es fa entre aquests i els punts situats a les riberes dels rius que transcorren pel territori de Catalunya fins al lloc on siguin navegables o es faci sensible l'efecte de les marees.”

Article 153

Modificació de l'article 3 de la Llei 10/2000

Es modifica l'article 3 de la Llei 10/2000, que resta redactat de la manera següent:

“Article 3

”Serveis de transport de passatgers

”1. Els serveis de transport de passatgers són els destinats principalment al transport de persones i, si escau, llurs equipatges. S'entén que són compresos dins aquesta modalitat, entre altres activitats, els creuers turístics, el desplaçament a indrets per a fer pràctiques esportives i també, en general, qualsevol activitat comercial que comporti el trasllat de persones en embarcacions proveïdes de mitjans mecànics de propulsió.

”2. Els serveis de transport de passatgers que són objecte d'aquesta llei, d'acord amb les condicions de prestació, es classifiquen en línies regulars i en línies no regulars o ocasionals:

”a) Les línies regulars són les que se subjecten a itineraris, freqüència d'escales, preus i altres condicions de transport prèviament establertes i que es presten amb una periodicitat predeterminada.

”b) Les línies no regulars o ocasionals són les que no estan incloses en els termes que estableix la lletra a .”

Article 154

Modificació de l'article 4 de la Llei 10/2000

Es modifica l'apartat 1 de l'article 4 de la Llei 10/2000, que resta redactat de la manera següent:

“1. El transport de passatgers en aigües continentals i marítimes requereix l'obtenció prèvia de l'autorització administrativa corresponent, expedida per la direcció general competent en matèria de transports.”

Article 155

Modificació de l'article 7 de la Llei 10/2000

Es modifiquen les lletres b i f de l'apartat 2 de l'article 7 de la Llei 10/2000, que resten redactades de la manera següent:

“b) La documentació acreditativa que l'embarcació o les embarcacions que es destinen al servei sol·licitat compleixen els requisits exigits per la normativa vigent per a poder navegar i que compleixen els requeriments tècnics i de seguretat en funció de les característiques del transport que han de fer, en la qual han de constar el nombre màxim de passatgers que es poden transportar, emesos per l'administració competent en matèria de seguretat del transport i de la vida humana a la mar i en matèria d'inspecció tècnica i operativa d'embarcacions i tripulacions.”

“f) Una declaració responsable de no tenir cap deute amb l'Administració de la Generalitat, i d'estar al corrent de les obligacions fiscals i tributàries amb aquesta Administració i amb l'Administració General de l'Estat, i també d'estar al corrent de les obligacions amb la seguretat social, amb l'autorització expressa per a la seva comprovació d'ofici per part del departament competent en matèria de transports.”

Article 156

Modificació de l'article 10 de la Llei 10/2000

Es modifica l'apartat 2 de l'article 10 de la Llei 10/2000, que resta redactat de la manera següent:

“2. El termini per a resoldre i notificar les sol·licituds d'autorització que són objecte d'aquesta llei és de tres mesos. Un cop transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat cap resolució expressa, s'entén que són desestimades.”

Article 157

Modificació de l'article 21 de la Llei 10/2000

Es modifica l'apartat 1 de l'article 21 de la Llei 10/2000, que resta redactat de la manera següent:

“1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de fins a 3.000 euros; les greus, amb una multa de 3.001 euros a 15.000 euros, i les molt greus, amb una multa de 15.001 euros a 30.000 euros.”

Article 158

Modificació de l'article 23 de la Llei 10/2000

Es modifica l'article 23 de la Llei 10/2000, que resta redactat de la manera següent:

“Article 23

”Òrgans competents per a imposar sancions

”1. La competència per a imposar les sancions establertes per aquesta llei correspon al departament competent en matèria de transports.

”2. Les sancions molt greus han d'ésser imposades pel titular o la titular de la direcció general competent en matèria de transports.

”3. Les sancions greus i les sancions lleus han d'ésser imposades pel titular o la titular del servei territorial corresponent.”

Capítol III

Modificació de la Llei 12/2002, del 14 de juny, del transport per cable

Article 159

Modificació de l'article 8 de la Llei 12/2002

Es modifica la lletra a de l'article 8.2 de la Llei 12/2002, que resta redactada de la manera següent:

“a) Les que tenen la consideració de servei públic, que són les instal·lacions destinades a satisfer les necessitats de desplaçament de les persones, garantint-los el dret a la mobilitat, i que presten el servei de manera continuada, amb subjecció a un calendari i a uns horaris aprovats per l'Administració; i també les instal·lacions que, dedicades a un ús turístic o de lleure, gaudeixen d'entitat pròpia.”

Capítol IV

Modificació de la Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària

Article 160

Modificació de l'article 36 de la Llei 4/2006

S'afegeix un apartat, el 4, a l'article 36 de la Llei 4/2006, amb el text següent:

“4. El departament competent en matèria de transport pot establir, per raons d'interès general, serveis mixtos o combinats de transport de viatgers, ferroviari i per carretera, de manera que l'explotació la faci de manera conjunta la mateixa empresa operadora. Aquests serveis s'han de prestar, amb caràcter general, en règim de concessió administrativa, i els són aplicables les normes d'aquesta llei i, en tot el que sigui procedent, la normativa dels serveis regulars de transports de viatgers per carretera establerta per la Llei 12/1987, del 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor.”

Article 161

Modificació de l'article 38 de la Llei 4/2006

Es modifica l'apartat 3 de l'article 38 de la Llei 4/2006, que resta redactat de la manera següent:

“3. Els empleats del titular de la infraestructura, de les empreses ferroviàries i de les empreses operadores que presten el servei tenen, en els actes de servei i en els motivats per aquests, la consideració d'agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions, especialment les de vigilància immediata de l'observança, pels usuaris i per tercers en general, de les regles que estableixen les lleis i els reglaments i les condicions generals d'utilització. Els dits empleats han d'exercir les funcions inspectores corresponents i han de donar compte de les infraccions detectades als òrgans administratius competents, els quals han de supervisar, en tots els casos, la inspecció, la tramitació de les denúncies presentades i la imposició de les sancions corresponents, si escau.”

Article 162

Modificació de l'article 63 de la Llei 4/2006

Es modifica la lletra b de l'article 63 de la Llei 4/2006, que resta redactada de la manera següent:

“b) Incomplir, l'empresa ferroviària, les condicions que fixen les autoritzacions administratives, els altres títols habilitants i els contractes formalitzats amb l'Administració, si es posa en perill la seguretat de les persones, dels béns o del trànsit ferroviari.”

Article 163

Modificació de l'article 64 de la Llei 4/2006

Es modifica la lletra a de l'article 64 de la Llei 4/2006, que resta redactat de la manera següent:

“a) Incomplir, l'empresa ferroviària, les condicions essencials que fixen les autoritzacions, els altres títols habilitants i els contractes formalitzats amb l'Administració, de manera que es vegin alterades significativament les condicions d'utilització del servei per part dels usuaris, sempre que no hi concorrin les circumstàncies perquè sigui una infracció molt greu. Es consideren essencials les condicions relatives a la freqüència i a la regularitat del servei sempre que llur incompliment comporti interrupcions i retards significatius.”

Article 164

Modificació de l'article 65 de la Llei 4/2006

S'afegeix una lletra, la q , a l'article 65 de la Llei 4/2006, amb el text següent:

“q) Incomplir, l'empresa ferroviària, les condicions que fixen les autoritzacions, els altres títols habilitants i els contractes formalitzats amb l'Administració, sempre que no hi concorrin les circumstàncies perquè sigui una infracció molt greu o greu.”

Article 165

Modificació de l'article 66 de la Llei 4/2006

S'afegeix un apartat, el 8, a l'article 66 de la Llei 4/2006, amb el text següent:

“8. En el cas de les infraccions tipificades pels articles 63. b , 64. a i 65. q , tenen la consideració d'infraccions independents les que es cometin de manera reiterada, tant si és perquè afecten diverses circulacions ferroviàries, diverses línies ferroviàries o perquè s'estenen al llarg de diversos dies, successius o no.”

Article 166

Modificació de l'article 67 de la Llei 4/2006

S'afegeix un paràgraf a l'apartat 4 de l'article 67 de la Llei 4/2006, amb el text següent:

“A aquests efectes, les empreses ferroviàries poden fer, abans de l'inici o durant la jornada laboral d'aquest personal, les actuacions adequades de prevenció, control i seguiment per a la detecció de nivells d'alcohol, d'estupefaents, de substancies tòxiques o d'altres substàncies, i han d'aplicar les mesures disciplinàries corresponents si el personal es nega a sotmetre's a les proves o en els casos de deteccions positives.”

Capítol V

Modificació del text refós de la Llei de carreteres aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, del 25 d'agost

Article 167

Modificació de l'article 41 del text refós de la Llei de carreteres

S'afegeix un apartat, el 4, a l'article 41 del text refós de la Llei de carreteres, amb el text següent:

“4. El termini per a resoldre i notificar el procediment d'establiment de la línia d'edificació de carreteres a una distància inferior a la regulada amb caràcter general és de sis mesos. En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada, la sol·licitud s'entén desestimada un cop transcorregut aquest termini.”

Article 168

Modificació de l'article 42 del text refós de la Llei de carreteres

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 42 del text refós de la Llei de carreteres, que resten redactats de la manera següent:

“42.1 Amb caràcter general, es prohibeix instal·lar publicitat en una franja de cent metres mesurada des de l'aresta exterior de la calçada i que sigui visible des de la zona de domini públic de la carretera. Aquesta prohibició no dóna dret a indemnització.

”42.2 La prohibició que estableix l'apartat 1 no és aplicable en els casos següents:

”a) Als sòls urbans de carreteres amb una calçada única per a ambdós sentits de circulació.

”b) Als sòls urbans de carreteres amb calçades separades en què la velocitat màxima permesa sigui inferior a vuitanta quilòmetres per hora.

”c) Als sòls urbans de carreteres amb calçades separades en què la velocitat màxima permesa sigui igual o inferior a la velocitat màxima establerta pel Codi de circulació als municipis de Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans.”

Article 169

Modificació de l'article 43 del text refós de la Llei de carreteres

S'afegeix un apartat, el 3, a l'article 43 del text refós de la Llei de carreteres, amb el text següent:

“3. El termini per a resoldre i notificar el procediment d'autorització d'obres o activitats en les zones de servitud o dins la zona delimitada per la línia d'edificació a les carreteres és de sis mesos. En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada, la sol·licitud s'entén desestimada un cop transcorregut aquest termini.”

Article 170

Modificació de l'article 52 del text refós de la Llei de carreteres

S'afegeix un apartat, el 5, a l'article 52 del text refós de la Llei de carreteres, amb el text següent:

“5. En el cas d'obres o instal·lacions publicitàries en zones prohibides per la legislació, s'entén abandonada qualsevol instal·lació que no disposi de la identificació del seu propietari, o el propietari de la qual no es pugui identificar per mitjà de l'anunciant o el propietari dels terrenys. En aquest cas, el departament competent pot ordenar al propietari dels terrenys, directament, la demolició de les obres i la retirada de les instal·lacions, i impedir-ne definitivament els usos.”

Article 171

Modificació de l'article 56 del text refós de la Llei de carreteres

S'afegeix una lletra, la k , a l'article 56.4 del text refós de la Llei de carreteres, amb el text següent:

“k) Ocupar de manera temporal les zones de domini públic, de servitud i d'afectació per realitzar-hi usos i activitats relacionades amb la prestació de serveis de naturalesa sexual.”

Article 172

Modificació de l'article 58 del text refós de la Llei de carreteres

S'afegeix un apartat, el 3, a l'article 58 del text refós de la Llei de carreteres, que resta redactat de la manera següent:

“58.3 Són responsables de les infraccions per l'ocupació temporal de les zones de domini públic, de servitud i d'afectació per a realitzar-hi usos i activitats relacionades amb la prestació de serveis de naturalesa sexual, tant la persona que ofereix la prestació d'aquests serveis com la persona que els sol·licita o els accepta.”

Article 173

Modificació de l'article 60 del text refós de la Llei de carreteres

 1. S'afegeix un paràgraf a l'apartat 2 de l'article 60 del text refós de la Llei de carreteres, amb el text següent:

  “En matèria d'infraccions publicitàries, es considera que hi ha intencionalitat, a l'efecte d'agreujar la graduació de la infracció, en el cas de manca d'identificació del propietari de la instal·lació publicitària en la mateixa instal·lació. També es considera que hi ha intencionalitat en el cas d'emplaçament de la instal·lació publicitària a la via pública o en terrenys de qualsevol administració o particulars, si no es disposa de l'autorització de l'administració o del particular propietari del terreny per a fer-ne l'ocupació.”

 2. S'afegeix una lletra, la d , a l'article 60.4 del text refós de la Llei de carreteres, amb el text següent:

  “d) Al director o directora del Servei Català de Trànsit, les infraccions tipificades per l'article 56.4. k . A aquest efecte, el procediment sancionador ha d'ésser tramitat pel departament competent en matèria de seguretat per mitjà del Servei Català de Trànsit.”

Article 174

Addició d'una disposició addicional al text refós de la Llei de carreteres

S'afegeix una disposició addicional, la tercera, al text refós de la Llei de carreteres, amb el text següent:

“Tercera

”Prohibició específica

”1. Es prohibeix l'ocupació temporal de les zones de domini públic, de servitud i d'afectació per a dur-hi a terme usos i activitats relacionades amb la prestació de serveis de naturalesa sexual que no són compatibles amb la seguretat de la via i amb la finalitat d'aquesta.

”2. S'ha d'establir un protocol d'actuació de suport i protecció a les persones que duen a terme usos i activitats relacionades amb la prestació de serveis de naturalesa sexual.”

Capítol VI

Modificació de la Llei 4/1998, del 12 de març, de protecció de Cap de Creus

Article 175

Modificació de l'annex 1 de la Llei 4/1998

S'afegeix un paràgraf a l'apartat final de l'annex 1 de la Llei 4/1998, amb el text següent:

“En resta exclòs l'àmbit de la Vall de Santa Creu, d'acord amb la delimitació inclosa en l'annex 5.”

Article 176

Modificació de l'annex 2 de la Llei 4/1998

 1. Es modifica l'apartat primer de la delimitació del Paratge natural d'interès nacional de la serra de Rodes, terme municipal del Port de la Selva, que consta a l'annex 2 de la Llei 4/1998, que resta redactat de la manera següent:

  “Terme municipal del Port de la Selva

  ”El punt inicial de la descripció se situa a la riera de la Vall, sota el pont que uneix el nucli de la Vall de Santa Creu amb el camí que ascendeix al monestir de Sant Pere de Rodes. El límit del PNIN va riera avall, de la qual inclou els dos marges, fins que arriba al punt en què la riera se soterra sota la plaça de la Font de la Vall de Santa Creu. En aquest punt, el límit gira a la dreta i ressegueix els marges de la plaça, d'acord amb la delimitació inclosa en l'annex 5, fins a trobar de nou la riera en el punt que aquesta torna a sortir a l'exterior. A partir d'aquí el límit segueix riera avall, de la qual inclou els dos marges, fins que troba el quart torrent tributari d'aquesta riera, en sentit aigües avall i comptat des del punt inicial d'aquest límit. Llavors continua torrent amunt, del qual inclou tots dos marges, fins al seu extrem més elevat, i després fins a dalt del caire, a la cota de 321,2 m, per la línia de màxim pendent. Des d'aquí continua caire amunt, en direcció SO, fins que troba el torrent pròxim, el qual remunta i del qual inclou tots dos marges, fins al seu extrem més elevat, i fins a dalt del caire per la línia de màxim pendent, al serrat de la Guerra, on el camí del Port de la Selva a Sant Pere de Rodes fa una corba tancada cap a l'esquerra en sentit descendent i queda un replà a mà dreta d'aquesta corba amb vista sobre la Selva de Mar; en aquest punt creua el límit entre els termes municipals del Port de la Selva i la Selva de Mar.”

 2. Es modifica l'apartat final de la delimitació del Paratge natural d'interès nacional de la serra de Rodes que consta a l'annex 2 de la Llei 4/1998, que resta redactat de la manera següent:

  “Terme municipal del Port de la Selva

  ”El límit segueix la pista carenera, en direcció E, fins que troba el camí que passa per la carena de la serra del coll del Perer. Segueix aquest camí fins al mateix coll del Perer (325 m) i, des d'aquest punt, busca directament la capçalera de la riera de la Vall de Santa Creu. El límit baixa per la riera que passa per la Vall de Santa Creu, de la qual inclou tots dos marges fins que retroba el punt inicial.”

Article 177

Addicció d'un annex a la Llei 4/1998

S'afegeix com a annex 5 de la Llei 4/1998 el mapa contingut a l'annex de la present llei, en què es delimita cartogràficament l'àmbit de la Vall de Santa Creu, el qual queda exclòs del Parc Natural del Cap de Creus i del Pla d'espais d'interès natural.

Títol VIII

Àmbit del procediment administratiu

Capítol I

Modificació de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Article 178

Modificació de l'article 10 de la Llei 26/2010

 1. Es modifica l'apartat 7 de l'article 10 de la Llei 26/2010, que resta redactat de la manera següent:

  “7. El règim jurídic de l'encàrrec de gestió no és aplicable si l'encàrrec té un objecte propi d'un contracte inclòs en l'àmbit d'aplicació de la legislació de contractes del sector públic. D'acord amb el que disposa la dita legislació, l'encàrrec només es pot fer a organismes o entitats públiques que tinguin la condició de mitjà propi de l'administració, organisme o entitat pública.”

 2. S'afegeix un apartat, el 8, a l'article 10 de la Llei 26/2010, amb el text següent:

  “8. Les diferents administracions públiques catalanes poden delegar funcions públiques en els col·legis professionals competents per raó de la matèria, especialment les que es refereixen a funcions de comprovació documental i tècnica dels treballs, i també, si escau, d'excel·lència professional, preceptius per a l'obtenció de títols administratius habilitants, o en altres procediments, tramitacions administratives o processos de contractació. La delegació es formalitza per mitjà de convenis de delegació que n'han d'establir les condicions i llur abast.”

Article 179

Modificació de l'article 43 de la Llei 26/2010

Es modifica l'apartat 4 de l'article 43 de la Llei 26/2010, que resta redactat de la manera següent:

“4. En els procediments iniciats d'ofici, l'administració pública només pot utilitzar i requerir les comunicacions electròniques en les relacions amb els interessats si aquests ho accepten, llevat que s'hagi establert per reglament l'obligació de comunicar-s'hi utilitzant només mitjans electrònics, d'acord amb el que estableix l'apartat 2.”

Article 180

Modificació de l'article 45 de la Llei 26/2010

Es modifica l'apartat 2 de l'article 45 de la Llei 26/2010, que resta redactat de la manera següent:

“2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, les persones físiques poden utilitzar també alguns dels sistemes de signatura electrònica admesos per les administracions públiques.”

Article 181

Modificació de l'article 61 de la Llei 26/2010

Es modifica l'apartat 1 de l'article 61 de la Llei 26/2010, que resta redactat de la manera següent:

“1. El procediment d'elaboració d'un projecte de disposició reglamentària s'inicia a proposta del departament competent en la matèria del projecte. Si es tracta de matèries de competència de més d'un departament, la proposta ha d'ésser conjunta o del titular o la titular del Departament de la Presidència.”

Article 182

Modificació de l'article 66 de la Llei 26/2010

Es modifica l'apartat 1 de l'article 66 de la Llei 26/2010, que resta redactat de la manera següent:

“1. Si l'aprovació de la disposició reglamentària correspon al Govern, la iniciativa s'ha de posar en coneixement dels diferents departaments perquè formulin, si escau, les observacions que considerin convenients prèviament als tràmits d'audiència i d'informació pública.”

Article 183

Modificació de l'article 67 de la Llei 26/2010

S'afegeix un apartat, el 6, a l'article 67 de la Llei 26/2010, amb el text següent:

“6. El tràmit d'audiència als ciutadans establert per aquest article no és aplicable a les disposicions que regulen els òrgans, els càrrecs i les autoritats del Govern, ni tampoc a les disposicions orgàniques de l'Administració de la Generalitat o dels organismes que té adscrits o que en depenen.”

Article 184

Modificació de l'article 109 de la Llei 26/2010

Es modifica l'apartat 3 de l'article 109 de la Llei 26/2010, que resta redactat de la manera següent:

“3. Els convenis que comporten l'atorgament d'una subvenció per part de les administracions públiques s'han d'ajustar a les normes que regulen l'atorgament, sens perjudici de l'aplicació supletòria del que estableix aquesta llei.”

Article 185

Modificació de l'article 110 de la Llei 26/2010

Es modifica l'article 110 de la Llei 26/2010, que resta redactat de la manera següent:

“Article 110

”Contingut

”1. Els convenis, si escau, han de contenir els aspectes següents:

”a) Les administracions i els òrgans que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què actua cada part.

”b) La competència en virtut de la qual actua cada part.

”c) La referència expressa a l'aprovació pel Parlament o per les Corts Generals o a l'acord del Govern de la Generalitat o del ple de l'entitat local o de l'òrgan de govern que autoritza el conveni en els supòsits en què siguin preceptius.

”d) L'objecte del conveni i les actuacions que s'acorda de realitzar per a complir-lo.

”e) El finançament, si l'objecte del conveni ho requereix, amb indicació de les partides pressupostàries que autoritzen la despesa.

”f) Els compromisos que assumeixen les parts.

”g) El termini de vigència del conveni i, si escau, el règim de pròrroga. Si el conveni comporta compromisos de despesa econòmica, les pròrrogues han d'ésser expresses.

”h) Les causes i les formes d'extinció diferents de l'expiració del termini de vigència, i la forma de finalitzar les actuacions en curs en cas d'extinció anticipada.

”i) L'establiment de les responsabilitats per a la gestió del conveni, inclosa, si escau, una organització específica a aquests efectes.

”j) L'establiment de les responsabilitats de seguiment i control de les actuacions que s'acordi desenvolupar, inclosa la possibilitat d'establir un òrgan específic per a complir aquestes funcions.

”k) Les mesures que es poden adoptar en cas d'incompliment dels compromisos establerts pel conveni.

”l) Els òrgans i els procediments a què se sotmeten les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

”2. Els protocols han de contenir, si escau, els aspectes establerts per les lletres a , b , c , d , e , g , h , i , j i l de l'apartat 1.

”3. Els convenis i els protocols s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del departament corresponent.”

Article 186

Modificació de la disposició addicional sisena de la Llei 26/2010

Es modifica la disposició addicional sisena de la Llei 26/2010, que resta redactada de la manera següent:

“Sisena

”Signatura electrònica per als òrgans i el personal de les administracions públiques

”1. El Govern ha de promoure la provisió de mecanismes d'identificació i de signatura electrònica reconeguda als òrgans administratius i al personal de les administracions, i n'ha de determinar les condicions d'ús corresponents.

”2. L'Agència Catalana de Certificació pot prestar els seus serveis a totes les entitats del sector públic de Catalunya, i també a les entitats que en depenen, públiques o privades. En aquest cas, l'expedició, la renovació, la modificació i l'actualització dels certificats reconeguts s'han de fer amb la comprovació prèvia de la identitat i de les dades personals amb els registres administratius o de personal corresponents, sense necessitat de comparèixer personalment.

”3. Sens perjudici del que estableix l'apartat 2, el lliurament dels dispositius segurs de signatura electrònica s'ha d'efectuar sempre de manera presencial als òrgans administratius i al personal de l'administració que sol·licita els certificats.”

Article 187

Modificació de la disposició addicional setena de la Llei 26/2010

Es modifica la disposició addicional setena de la Llei 26/2010, que resta redactada de la manera següent:

“Setena

”Signatura electrònica per a la ciutadania

”1. L'Agència Catalana de Certificació pot subministrar certificats reconeguts de signatura electrònica, en règim de lliure concurrència, a les persones que ho sol·licitin, amb la comprovació prèvia específica de llur identitat per part d'una entitat pública de l'Administració de la Generalitat o d'altres entitats de registre col·laboradores, públiques o privades.

”2. La renovació, la modificació o l'actualització del certificat reconegut no requereix la compareixença del ciutadà o ciutadana, amb independència del termini que hagi transcorregut des de l'emissió del primer certificat reconegut, llevat que aquest hagi estat revocat o hagi expirat.

”3. La compareixença del ciutadà o ciutadana tampoc no es requereix quan la comprovació de la seva identitat, en qualsevol procés de certificació, es fa mitjançant la introducció d'una altra identitat digital, i en concret d'un identificador d'usuari o usuària i d'una contrasenya, en els casos en què el procediment inicial d'identificació i lliurament de la contrasenya equival al de subministrament de la signatura electrònica avançada per part de l'entitat pública prestadora de serveis de certificació.”

Article 188

Derogació de la disposició addicional novena de la Llei 26/2010

Es deroga la disposició addicional novena de la Llei 26/2010.

Article 189

Modificació de la disposició final segona de la Llei 26/2010

Es modifica l'apartat 4 de la disposició final segona de la Llei 26/2010, que resta redactat de la manera següent:

“4. Els organismes supramunicipals poden prestar els serveis necessaris per a garantir l'efectivitat dels drets en l'àmbit dels municipis que no disposin dels mitjans tècnics i organitzatius necessaris per a prestar-los. Amb aquests efectes, les entitats de l'Administració local de Catalunya també poden establir convenis de col·laboració amb els departaments de l'Administració de la Generalitat. Tot això, sens perjudici de la col·laboració i cooperació que ordinàriament duguin a terme per mitjà del Consorci Administració Oberta de Catalunya, en l'ús dels mitjans electrònics.”

Disposicions addicionals

Primera

Prestació indirecta del servei d'abastament mitjançant la xarxa d'abastament Ter–Llobregat

 1. Correspon al departament al qual és adscrit l'Ens d'Abastament d'Aigua la licitació i l'adjudicació dels contractes administratius de gestió i prestació de serveis públics, a què fa referència l'article 37.1. a del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre.

 2. Els drets de naturalesa econòmica a què doni lloc l'explotació i la gestió de les instal·lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat de manera indirecta es consideren ingressos de la Generalitat, en els termes que s'estableixin en el contracte corresponent. Aquests ingressos s'han de destinar a l'exercici de les competències de la Generalitat en matèria d'aigües, d'acord amb la legislació vigent.

 3. L'adjudicació dels contractes administratius per a l'explotació i la gestió indirecta de les instal·lacions que constitueixen la xarxa d'abastament Ter-Llobregat suposa l'adscripció a la persona jurídica titular del contracte dels mitjans personals i materials necessaris per a la prestació eficient del servei públic.

  Segona

  Dissolució de l'Ens d'Abastament d'Aigua

 4. Es dissol l'Ens d'Abastament d'Aigua, creat per la Llei 4/1990, del 9 de març, d'ordenació de l'abastament de l'aigua de l'àrea de Barcelona. El patrimoni de l'Ens d'Abastament d'Aigua és assumit per la Generalitat. Els béns que en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei estiguin adscrits a l'Ens d'Abastament d'Aigua s'incorporen al patrimoni de la Generalitat i no se'n modifica la qualificació jurídica original. Sens perjudici del que estableixen els articles 6 i 13 d'aquesta llei, la Generalitat se subroga en la posició jurídica de l'Ens d'Abastament d'Aigua pel que fa als béns, els drets i les obligacions de qualsevol tipus de què sigui titular. Aquests béns s'han de destinar a l'exercici de les competències de la Generalitat en matèria d'aigües, d'acord amb la legislació vigent.

 5. La dissolució a què fa referència l'apartat 1 no té efectes fins que no es faci efectiva la formalització dels contractes administratius de gestió i prestació de serveis públics, d'acord amb el que estableix l'article 37.1. a del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, i la disposició addicional primera.

  Tercera

  Règim temporal de suspensió de la vigència del règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives en l'àmbit de l'esport

 6. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, i fins l'1 de gener de 2013, resta en suspens la vigència de l'article 13, apartats 1 i 3, de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport. Tanmateix, es manté la vigència de les infraccions tipificades en els epígrafs c i d de l'apartat 1 del dit article, relatius a l'obligació de col·legiació en el cas que sigui obligatòria i a la no-contractació de l'assegurança preceptiva.

 7. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, i fins l'1 de gener de 2013, resta en suspens la vigència de la infracció tipificada en l'epígraf d de l'article 74 del text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, del 31 de juliol, solament pel que fa a l'incompliment d'alguna de les obligacions o condicions establertes per la dita llei en matèria de titulació de tècnics.

 8. L'òrgan competent ha de resoldre d'ofici la finalització, per sobreseïment, dels expedients sancionadors que estiguin en tramitació en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei per fets que no serien constitutius d'infracció administrativa, d'acord amb el règim temporal de suspensió de vigència establert pels apartats 1 i 2.

  Quarta

  Foment de la facturació electrònica

  Amb l'objectiu de fer plenament efectives les determinacions de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, les entitats del sector públic de Catalunya han de promoure l'ús de la factura electrònica com a condició d'execució dels contractes del sector públic.

  Disposicions transitòries

  Primera

  Règim jurídic aplicable als expedients iniciats a l'entrada en vigor d'aquesta llei

 9. Als procediments d'autorització d'oficines de farmàcia que a l'entrada en vigor d'aquesta llei estiguin pendents de resolució administrativa ferma els és aplicable el punt 3 de l'apartat primer de la lletra g de l'article 6 de la Llei 31/1991, del 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, afegit per l'article 97 de la present llei.

 10. Als procediments d'autorització d'oficines de farmàcia que a l'entrada en vigor d'aquesta llei estiguin pendents de resolució administrativa ferma els és aplicable l'apartat 6 de l'article 8 de la Llei 31/1991, afegit per l'article 98 de la present llei, llevat dels procediments corresponents a sol·licituds de noves oficines de farmàcia en què juntament amb la sol·licitud el farmacèutic o farmacèutica hagi designat local.

  Segona

  Règim transitori del desplegament reglamentari de la Llei 12/2008

  Mentre no es faci l'adaptació del desplegament reglamentari, previst en la disposició final primera d'aquesta Llei, resten vigents totes les disposicions reglamentàries dictades per al desplegament de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial, en tot allò que no s'oposi a la present llei.

  Tercera

  Règim transitori dels òrgans de l'Agència Catalana de l'Aigua i de l'Ens d'Abastament d'Aigua

 11. Mentre no entri en vigor la modificació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua per a adequar-los a les modificacions de l'article 11 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, establertes per l'article 8 d'aquesta llei, la composició, les funcions i el funcionament dels òrgans de l'Agència Catalana de l'Aigua a què fan referència aquestes modificacions es regeixen transitòriament pel que estableix la normativa reglamentària vigent abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

 12. Mentre no es faci efectiva la dissolució de l'Ens d'Abastament d'Aigua, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional segona, aquest ens continua transitòriament en l'exercici de les seves funcions.

  Quarta

  Contractació de l'Agència Catalana de l'Aigua

  Els expedients de contractació de l'Agència Catalana de l'Aigua iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei es regeixen pel que estableix l'article 9.3 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, en la redacció anterior a la modificació feta en el dit precepte per la present llei. A aquest efecte, s'entén que els expedients de contractació han estat iniciats si s'ha publicat la corresponent convocatòria del procediment d'adjudicació del contracte. En els casos de procediments negociats, per a determinar el moment d'iniciació cal prendre en consideració la data d'aprovació dels plecs.

  Cinquena

  Adaptació de les fiances constituïdes pels titulars d'explotacions mineres

  Les persones i empreses titulars d'explotacions mineres amb autorització vigent en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei poden sol·licitar que es calculi l'import de la fiança anual que els correspon de tenir constituïda i, si escau, el retorn de la quantia que excedeixi aquest import, d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 12/1981, del 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'interès natural afectats per activitats extractives, modificat per la present llei.

  Sisena

  Termini per a la transformació de la Federació Catalana d'Esports per a Tothom en la Unió d'Agrupacions Esportives de Catalunya

  La Federació Catalana d'Esports per a Tothom ha de prendre la decisió a què fa referència la disposició addicional desena del text únic de la Llei de l'esport, creada per l'article 40, en el termini de tres mesos a comptar de l'entrada en vigor de la present llei.

  Setena

  Condicions d'acreditació exigibles a les entitats de serveis socials

 13. Resten vigents les condicions d'acreditació exigibles a qualsevol entitat amb independència de la seva titularitat tenint en compte els criteris exigibles següents:

  1. L'establiment de nivells mínims comuns per a la qualitat dels serveis. Aquests paràmetres mínims comuns s'han de definir en funció dels aspectes estructurals i funcionals dels serveis i dels recursos humans dels centres respecte a la titulació, les competències i la dimensió de les plantilles.

  2. L'establiment d'unes condicions laborals homogènies entre el personal i els professionals de les entitats integrades a la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

  3. Les actuacions i els requeriments necessaris per a garantir el compliment de la normativa ambiental.

  4. La participació de l'entitat en el sistema d'informació social, tant pel que fa a la informació que ha d'aportar com als informes i a la informació individual a la qual pot tenir accés.

  5. La informació economicofinancera i de gestió i la que permeti l'avaluació dels centres.

  6. Els protocols o les guies de procediments d'atenció, que s'han de definir i implantar de comú acord entre les administracions i entitats de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

 14. Els criteris establerts per l'apartat 1 són els mateixos que han de constar en les disposicions reglamentàries que s'aprovin després de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

  Vuitena

  Sistema de contribució econòmica del cost de les obres de regadiu

  El sistema de contribució econòmica del cost de les obres de regadiu a executar establert per l'article 47.2. a .2 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, en la redacció donada per aquesta llei, pot ésser aplicable a les obres que estiguin en execució en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei, sempre que sigui viable tècnicament i econòmicament.

  Disposicions derogatòries

  Primera

  Derogació de normes amb rang de llei

  Es deroguen totes les normes amb rang de llei que s'oposin al que estableix aquesta llei, i específicament les següents:

  1. Llei 10/1981, del 2 de desembre, de creació de l'Institut Català de Serveis a la Joventut.

  2. Els articles 30, 31, 32, 36, 37 i 38 de la Llei 7/1997, del 18 de juny, d'associacions.

  3. A partir de la data de dissolució efectiva de l'Ens d'Abastament d'Aigua, d'acord amb el que estableix la disposició addicional segona, resten derogats els articles 36, 40, 41, 42 i 43 i la disposició transitòria tercera del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre.

  Segona

  Derogació de normes de rang reglamentari

  Es deroguen totes les normes amb rang reglamentari que s'oposin al que estableix aquesta llei, i específicament el Decret 207/1999, del 27 de juliol, sobre l'estructura i el funcionament del Consell Català d'Associacions.

  Tercera

  Derogació dels annexos de la Llei 23/2002

  Es deroguen els annexos de la Llei 23/2002, del 18 de novembre, d'adequació de procediments administratius en relació amb el règim de silenci administratiu i el termini de resolució i notificació, i de primera modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que foren declarats vigents per la disposició derogatòria segona de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  Disposicions finals

  Primera

  Adaptació del desplegament reglamentari de la Llei 12/2008

  El Govern ha de dictar, en el termini d'un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, les disposicions reglamentàries necessàries per a adaptar el desplegament reglamentari de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial, a les modificacions que s'hi incorporen per mitjà de la present llei.

  Segona

  Modificació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua

  El Govern ha d'aprovar la modificació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua per tal d'adaptar-los al que estableix aquesta llei en el termini de sis mesos a comptar de la data d'entrada en vigor.

  Tercera

  Especificacions tècniques per a la revisió anual de les fiances de restauració de les activitats extractives

  Les especificacions tècniques per a la revisió anual de l'import de les fiances de restauració de les activitats extractives s'han de concretar per mitjà d'una ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria de protecció dels espais afectats per activitats extractives, que s'ha d'aprovar en el termini d'un any a comptar de la data d'entrada en vigor d'aquesta llei.

  Quarta

  Autorització per a l'aprovació de textos refosos

 15. Amb l'objectiu de garantir la seguretat jurídica i el coneixement estricte de la llei, s'autoritza el Govern perquè, en el termini de sis mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, aprovi tants textos refosos com calguin per a incorporar les modificacions que conté aquesta llei.

 16. Els textos refosos han de comprendre la regularització, l'aclariment i l'harmonització dels textos legislatius que modifica aquesta llei.

  Cinquena

  Sentit del silenci en determinats procediments administratius

  En els procediments administratius d'autorització d'ús de la zona de servitud de protecció corresponent al litoral de Catalunya i d'inscripció en el Registre de Centres Especials de Treball per a Persones amb Disminució de Catalunya, i sens perjudici de l'obligació de l'Administració de resoldre expressament, el venciment del termini de sis mesos sense que s'hagi notificat la resolució expressa legitima la persona interessada per a entendre desestimada per silenci administratiu la seva sol·licitud.

  Sisena

  Habilitació al Govern

 17. S'habilita el Govern per a modificar l'annex de la Llei 23/2002, del 18 de novembre, d'adequació de procediments administratius en relació amb el règim de silenci administratiu i el termini de resolució i notificació, i de primera modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d'organització i procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, sempre que aquesta modificació comporti que el termini per a la resolució i la notificació del procediment sigui inferior a sis mesos o que estableixi el sentit positiu del silenci administratiu.

 18. La Comissió Jurídica Assessora ha d'emetre un dictamen previ sobre la modificació a què fa referència l'apartat 1.

  Setena

  Entrada en vigor

  Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , llevat dels articles 8.1, 8.3, 12, 13, 14, 15, i 16, que entren en vigor a partir de la data en què es faci efectiva la dissolució de l'Ens d'Abastament d'Aigua, d'acord amb el que estableix la disposició addicional segona.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 29 de desembre de 2011

  Artur Mas i Gavarró

  President de la Generalitat de Catalunya

  Annex

  Delimitació cartogràfica de l'àmbit de la Vall de Santa Creu exclòs del Parc Natural de Cap de Creus i del Pla d'espais d'interès natural

  (Vegeu annex al document PDF)

  (11.362.090)