LLEI 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes. (Correcció d'errada en el DOGC n. 423, p. 805, de 6.4.1984).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

NOTA. En aquest document s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

TÍTOL I Competències i àmbit d'actuació

Article 1

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan de fiscalització de la gestió econòmica, financera i comptable del sector públic de Catalunya. Depèn orgànicament del Parlament de Catalunya. El que disposa el paràgraf anterior s'entén que és d'acord amb el que estableix l'article 42 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, sens perjudici de les competències que la Constitució confereix al Tribunal de Cuentas. La Sindicatura de Comptes pot actuar per delegació del Tribunal de Cuentas, d'acord amb allò que preveu la Llei Orgànica 2/82, del 12 de maig.

Article 2

 1. - Són funcions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya:

  1. Fiscalitzar l'activitat econòmico-financera del sector públic de Catalunya, vetllant perquè s'ajusti a l'ordenament jurídic.

  2. Fiscalitzar les subvencions, els crèdits i els ajuts amb càrrec als pressupostos dels ens públics indicats en l'article 5, i també els avals i les exempcions fiscals directes i personals concedits per aquests ens.

  3. Fiscalitzar els contractes subscrits per l'Administració de la Generalitat i altres ens del sector públic indicats en l'article 5 en els casos en què serà establert així o en què la Sindicatura de Comptes ho considerarà convenient.

  4. Fiscalitzar la situació i les variacions del patrimoni de la Generalitat i dels altres ens públics indicats per l'article 5.

  5. Fiscalitzar els crèdits extraordinaris, els suplements, les incorporacions, les ampliacions, les transferències i altres modificacions dels crèdits pressupostaris inicials.

  6. Emetre els dictàmens i les consultes que en matèria de llur comptabilitat pública i de gestió econòmico-financera li sol·licitin els ens públics indicats en l'article 5.

  7. Analitzar la utilització dels recursos disponibles atenent el menor cost en la realització de la despesa i formular les propostes tendents a millorar els serveis prestats pel sector públic de Catalunya.

  8. Fiscalitzar el grau de compliment dels objectius proposats en els diversos programes pressupostaris i en les memòries de les subvencions, dels crèdits, de les ajudes i dels avals, i indicar, si escau, les causes de l'incompliment. 2.

  - En relació amb l'enjudiciament dels fets que poden ésser constitutius de responsabilitat comptable, la competència serà exercida d'acord amb el que estableix l'article 1 si hi incorreguessin aquells qui tenen a càrrec seu el manejament dels cabals o dels efectes públics.

  Article 3

  En l'exercici de les seves funcions, la Sindicatura de Comptes ha d'actuar amb submissió a l'ordenament jurídic i amb total independència respecte als òrgans i als ens públics que són subjectes a la seva fiscalització. La Sindicatura de Comptes té facultats per a organitzar tots els assumptes relacionats amb el seu ordre intern i amb el seu personal, d'acord amb les normes de règim interior. Ha d'elaborar les normes de règim interior i el seu pressupost, que s'ha d'integrar al de la Generalitat en una secció específica diferenciada, perquè siguin sotmesos a l'aprovació del Parlament de Catalunya.

  Article 4

 2. - Per a acomplir les seves competències, la Sindicatura de Comptes pot requerir la col·laboració i la cooperació de tots els ens a què es refereix l'article 5, els quals les hi hauran de prestar. 2.

  - S'han de traslladar a la Sindicatura de Comptes les auditories practicades sota la direcció d'interventors de la Generalitat.

  Article 5

  Als efectes d'aquesta Llei, componen el sector públic de Catalunya:

  1. La Generalitat i els seus organismes autònoms.

  2. Les corporacions locals i els seus organismes autònoms.

  3. Les empreses públiques i les empreses vinculades, sigui quina en sigui la forma jurídica.

  Article 6

 3. - La Sindicatura de Comptes compleix la funció de fiscalització mitjançant informes o memòries, que en tots els casos ha d'elevar al Parlament. Les conclusions d'aquests informes o memòries s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 2.

  - La Sindicatura de Comptes pot emetre en qualsevol moment, a petició del Parlament o a iniciativa pròpia, informes o memòries relatius a les funcions definides en l'article 2.

  Article 7

 4. - Quan l'informe o la memòria es referiran a les activitats de les corporacions locals, als organismes autònoms, a les empreses públiques o a les empreses vinculades, la Sindicatura de Comptes els en remetrà una còpia. 2.

  - Quan els informes o les mesures de millorament de què parla l'article 2 es referiran a les corporacions locals o a les entitats del sector públic que en depenen, seran els mateixos òrgans competents de les corporacions locals els qui entendran de les propostes sens perjudici que aquestes siguin trameses al Parlament. 3.

  - En els informes o en les memòries, la Sindicatura de Comptes hi ha de fer constar les infraccions, els abusos o les pràctiques irregulars que haurà observat i indicar la responsabilitat en què, a criteri seu, s'hagués incorregut, i les mesures per a exigir-la.

  Article 8

 5. - El Compte General de la Generalitat ha d'ésser presentat a la Sindicatura de Comptes, mitjançant la Conselleria d'Economia i Finances, abans del 31 de juliol de l'any següent al del tancament de l'exercici. 2.

  - La Sindicatura de Comptes ha d'examinar i comprovar el Compte General de la Generalitat dins els cinc mesos següents d'haver-los rebuts, elevar l'informe corresponent al Parlament perquè l'aprovi i trametre'l al Govern de la Generalitat, el qual n'ha de disposar la publicació de les conclusions en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Article 9

 6. - Les corporacions locals han de retre els seus comptes de cada exercici, directament a la Sindicatura de Comptes, abans del 31 de juliol de l'any següent al del tancament de l'exercici. 2.

  - La Sindicatura de Comptes ha de formar i unir el compte general de les corporacions locals, el qual ha d'ésser conegut del Parlament.

  Article 10

  La Sindicatura de Comptes ha d'elaborar i elevar al Parlament una memòria anual de les seves activitats.

  Article 11

  L'informe sobre el Compte General de la Generalitat que la Sindicatura de Comptes ha de remetre al Parlament ha d'atendre també:

  1. L'observança de la Constitució, de l'Estatut i de les lleis reguladores dels ingressos i de les despeses del sector públic de Catalunya, especialment de les normes que n'afecten l'activitat econòmico-financera i comptable.

  2. El compliment de les previsions i de l'execució dels pressupostos que se li sotmeten perquè els fiscalitzi.

  3. La racionalitat en l'execució de la despesa pública, basada en criteris d'eficiència i economia.

  4. L'execució dels programes d'actuació, d'inversions i de finançament i altres plans o previsions que regeixin l'activitat de les empreses públiques i de les empreses vinculades de la Generalitat; l'ús o l'aplicació de les subvencions amb càrrec al pressupost de la Generalitat, i les exempcions fiscals concedides.

   TÍTOL II Organització

   Capítol I Òrgans de la Sindicatura

   Article 12

   Són òrgans de la Sindicatura de Comptes:

  5. El Ple.

  6. La Comissió de Govern.

  7. El Síndic Major.

  8. La Secció de Fiscalització i la Secció d'Enjudiciament, d'acord amb allò que estableix l'article 2.

  9. El Secretari General.

   Capítol II El Ple, la Comissió de Govern i el Síndic Major

   Article 13

 7. - El Ple és integrat per set Síndics. 2.

  - Les resolucions del Ple són adoptades per majoria dels assistents. Perquè hi hagi quòrum, hi cal la presència de quatre membres com a mínim. 3.

  - El Ple és convocat pel Síndic Major i sempre que ho sol·liciten almenys dos membres.

  Article 14

  Correspon al Ple:

  1. Adoptar les disposicions necessàries per a complir els fins que aquesta Llei encomana a la Sindicatura de Comptes.

  2. Exercir la funció fiscalitzadora.

  3. Aprovar tots els informes, les memòries, les propostes, els dictàmens i les consultes elaborats per la Sindicatura de Comptes.

  4. Proposar el nomenament d'un dels seus membres per al càrrec de Síndic Major.

  5. Resoldre els conflictes d'atribucions i les qüestions de competència entre els diversos òrgans de la Sindicatura de Comptes.

  6. Nomenar el Secretari General.

  7. Exercir les altres funcions que determina aquesta Llei.

  Article 15

 8. - La Comissió de Govern és formada pel Síndic Major, i per dos Síndics designats pel Ple, l'un dels quals presideix la Secció de Fiscalització i l'altre la Secció d'Enjudiciament. 2.

  - Correspon a la Comissió de Govern:

  1. Distribuir les tasques pròpies de la Sindicatura de Comptes entre els òrgans d'aquesta.

  2. Establir el règim de treball del personal de la Sindicatura de Comptes.

  3. Exercir la direcció superior del personal de la Sindicatura i les funcions relatives al nomenament, la contractació, el govern i l'administració en general d'aquell.

  4. Exercir la potestat disciplinària respecte al personal d'acord amb les normes de règim interior.

  5. Autoritzar les despeses pròpies de la Sindicatura de Comptes i la contractació d'obres, béns, serveis, subministraments i altres prestacions necessàries perquè funcioni.

  6. Exercir les altres facultats que el Ple li delegui per a la major eficàcia en el compliment de les funcions pròpies de la Sindicatura.

  Article 16

 9. - Correspon al Síndic Major:

  1. Representar la Sindicatura de Comptes en qualsevol instància.

  2. Convocar i presidir el Ple i la Comissió de Govern.

  3. Exercir la inspecció superior i el govern interior de la Sindicatura.

  4. Ordenar els pagaments propis de la Sindicatura.

  5. Decidir amb vot de qualitat els empats que es produeixin en el Ple i en la Comissió de Govern.

  6. Resoldre les qüestions de caràcter intern no assignades als altres òrgans de la Sindicatura.

  7. Exercir les altres facultats que li reconeix aquesta Llei. 2.

  - En cas d'absència o de malaltia el Síndic Major és substituït provisionalment pel Síndic de més antiguitat de la Comissió de Govern, o, si s'escau, pel de més edat d'entre ells.

  Capítol III Les Seccions

  Article 17

 10. - A la Secció de Fiscalització, li corresponen la verificació de la comptabilitat dels ens del sector públic de Catalunya i l'examen i la comprovació dels seus comptes. 2.

  - És formada pel President i altres Síndics designats pel Ple. 3.

  - S'organitza en departaments sectorials, al capdavant dels quals hi ha un Síndic. 4.

  - Pot establir la seva organització territorial en la forma que s'adigui més al desenvolupament de les seves funcions. 5.

  - El President és designat pel Ple per un període de tres anys.

  Article 18

 11. - A la Secció d'Enjudiciament, li corresponen, en el marc d'allò que estableix l'article 2.2, la instrucció dels procediments jurisdiccionals i l'enjudiciament de les responsabilitats comptables d'aquells qui tenen a càrrec seu cabals o efectes públics, d'acord amb les funcions pròpies de la Sindicatura de Comptes. 2.

  - És formada pel President i altres Síndics designats pel Ple. 3.

  - El President és designat pel Ple per un període de tres anys.

  Capítol IV El Secretari General

  Article 19

  El Secretari General compleix les funcions conduents a l'exercici adequat de les competències governatives del Ple, de la Comissió de Govern i del Síndic Major en tot el que fa al règim intern de la Sindicatura de Comptes. Especialment vetlla per la redacció de les actes de les sessions del Ple i de la Comissió de Govern i forma els avantprojectes de pressupostos i els de les memòries que s'han de sotmetre al Ple.

  TÍTOL III Els membres de la Sindicatura i el personal al servei d'aquesta

  Capítol I Els Membres de la Sindicatura

  Article 20

 12. - Els Síndics, en nombre de set, són designats pel Parlament mitjançant votació per majoria de les tres cinquenes parts, per un període de sis anys. 2.

  - El Síndic Major, proposat pel Ple entre els seus membres, és nomenat per un període de tres anys pel President de la Generalitat. 3.

  - El Síndic Major cessa en el càrrec si perd la condició de Síndic abans d'acabar el període de tres anys. En cas de vacant és substituït provisionalment pel Síndic de més edat de la Comissió de Govern fins que el nou Síndic Major no haurà estat nomenat.

  Article 21

 13. - La designació de membre de la Sindicatura de Comptes es fa entre consellers del Tribunal de Cuentas, magistrats, fiscals, censors jurats de comptes, funcionaris públics pertanyents a cossos per a l'ingrés als quals s'exigeix titulació acadèmica superior, advocats, economistes i professors mercantils, tots de reconeguda competència i aquests tres darrers amb més de deu anys d'exercici professional. 2.

  - Els Síndics, la designació dels quals és irrevocable, han d'exercir les seves funcions amb independència.

  Article 22

  La condició de membre de la Sindicatura de Comptes de Catalunya és incompatible amb:

  1. La de Diputat al Parlament de Catalunya.

  2. La de Diputat al Congrés dels Diputats.

  3. La de Senador.

  4. La de membre del Tribunal de Cuentas.

  5. La de Síndic de Greuges.

  6. La de Defensor del Pueblo.

  7. Qualsevol càrrec polític o funció administrativa de l'Estat, de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals o dels seus organismes autònoms, de les empreses públiques i de les empreses vinculades, sigui quina en sigui la forma jurídica.

  8. El compliment de funcions directives o executives en els partits polítics, en les centrals sindicals i en les associacions empresarials.

  9. La de membre de qualsevol dels organismes assessors del Consell Executiu de la Generalitat.

  10. L'exercici de la seva professió o de qualsevol altra activitat remunerada.

   Article 23

   Per als Síndics regeixen les causes d'abstenció i de recusació següents:

  11. Tenir interès personal en l'assumpte o en l'empresa o l'ens interessats, o tenir qüestió litigiosa pendent o relació de servei amb algun interessat.

  12. Tenir parentiu de consanguineïtat fins al quart grau o d'afinitat fins al segon grau amb qualsevol dels comptedonants o administradors dels ens indicats en l'article 5.

  13. Tenir amistat íntima o bé enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l'apartat anterior.

   Article 24

   No poden ésser designats Síndics els qui els dos anys anteriors s'han trobat en algun dels casos següents:

  14. Les autoritats o els funcionaris que tinguin a càrrec seu la gestió, la inspecció o la intervenció dels ingresos i de les despeses del sector públic de Catalunya.

  15. Els presidents, els directors i els membres dels consells d'administració dels organismes autònoms i de les empreses integrades al sector públic de Catalunya.

  16. Els particulars que excepcionalment administrin, recaptin o custodiïn fons o valors públics.

  17. Els perceptors de les subvencions amb càrrec a fons públics.

  18. Qualsevol altra persona que tingui la condició de comptedonant davant la Sindicatura de Comptes.

  19. Els beneficiaris d'avals o d'exempcions fiscals directes i personals concedits per qualsevol dels ens indicats en l'article 5.

   Article 25

   La responsabilitat disciplinària del Síndic Major i dels Síndics ha d'ésser establerta per les normes de règim interior de la Sindicatura de Comptes.

   Article 26

   Els membres de la Sindicatura de Comptes de Catalunya perden la seva condició com a tals per les causes següents:

  20. Per mort o per renúncia presentada al Parlament.

  21. Per extinció del mandat en expirar-ne el termini.

  22. Per incapacitat declarada per decisió judicial ferma.

  23. Per condemna per sentència ferma a causa de delicte.

  24. Per incompliment de les obligacions del càrrec, d'acord amb les normes de règim interior de la Sindicatura de Comptes.

   Capítol II El personal al servei de la Sindicatura

   Article 27

   El personal al servei de la Sindicatura de Comptes és integrat per funcionaris amb la titulació adequada i és subjecte al règim general de la funció pública i a les incompatibilitats d'aquesta, sens perjudici de les normes especials que calgui aplicar-li.

   Article 28

   L'examen dels comptes de la Sindicatura de Comptes és a càrrec del Parlament, al qual els ha de trametre amb aquesta finalitat com a annex en la memòria anual a què es refereix l'article 10.

   TÍTOL IV

   Capítol I Relacions entre la Sindicatura i el Parlament

   Article 29

   D'acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, es constitueix una Comissió Parlamentària encarregada de les relacions del Parlament amb la Sindicatura de Comptes.

   Disposicions transitòries Primera El Parlament ha de nomenar, abans de passats tres mesos de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, els membres de la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el procediment establert.

   Segona En la primera sessió que tindrà després d'haver estat constituïda la Sindicatura de Comptes, el Ple ha de designar per sorteig tres dels Síndics, el mandat dels quals durarà tres anys. Un cop transcorregut aquest termini, el Parlament designarà els nous Síndics en la forma establerta per aquesta Llei.

   Tercera El Consell Executiu de la Generalitat ha de trametre al Parlament un projecte de Llei de crèdit extraordinari que permeti d'atendre les despeses necessàries per al funcionament adequat de la Sindicatura de Comptes en aquest exercici.

   Disposició final Abans d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei la Sindicatura de Comptes ha d'elaborar el projecte de normes de règim interior, que ha de presentar al Parlament perquè el discuteixi i l'aprovi.

   Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les Autoritats als quals correspongui la facin complir.

   Barcelona, 5 de març de 1984

   Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya