ORDRE SSS/474/2003, de 26 de novembre, sobre l'adaptació a l'ús de sistemes telemàtics del procediment d'autorització administrativa en matèria sanitària per a la creació, ampliació, modificació, trasllat, obertura i funcionament i tancament de centres, serveis i establiments sanitaris.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE SSS/474/2003, de 26 de novembre, sobre l'adaptació a l'ús de sistemes telemàtics del procediment d'autorització administrativa en matèria sanitària per a la creació, ampliació, modificació, trasllat, obertura i funcionament i tancament de centres, serveis i establiments sanitaris.

Dins del pla d'actuació e-Europe 2002, de les Comunitats Europees, la Generalitat de Catalunya va endegar, mitjançant l'Acord de 13 de juliol de 1999, el projecte d'Administració Oberta de Catalunya, amb la finalitat d'apropar els seus serveis al ciutadà per mitjà de la utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

Mitjançant aquesta Ordre, el Departament de Sanitat i Seguretat Social amplia els canals d'informació i de prestació del servei d'autorització de centres, serveis i establiments assistencials, amb la incorporació d'aquest servei a l'Administració Oberta de Catalunya.

Per tot això, en aplicació de l'article 11 del Decret 324/2001, de 4 de desembre, sobre les relacions entre els ciutadans i l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través d'Internet (DOGC núm. 3537, de 19.12.2001), amb l'informe previ del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació sobre l'adequació tècnica dels programes i aplicacions, emès segons el que estableix l'article 4 del Decret 85/2002, de 19 de febrer, de creació de la Comissió de Coordinació Interdepartamental de Gestió de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions (DOGC núm. 3595, de 14.3.2002), i l'informe previ de l'Assessoria Jurídica del Departament de Sanitat i Seguretat Social,

Ordeno:

Article 1

Procediment

1.1 Els procediments d'atorgament d'autorització administrativa en matèria sanitària per a la creació, ampliació, modificació, trasllat, obertura i funcionament i tancament de centres, serveis i establiments sanitaris es poden iniciar pels mitjans telemàtics del portal de l'Administració Oberta de Catalunya, en els termes que estableix aquesta Ordre.

1.2 Aquests procediments, que es continuaran regint per la normativa que els és d'aplicació, s'adaptaran a les peculiaritats de la prestació de serveis utilitzant tècniques telemàtiques mitjançant les normes que estableix aquesta Ordre.

Article 2

Sol·licituds

2.1 Les sol·licituds d'inici d'aquests procediments tenen els mateixos efectes jurídics, han de complir els mateixos requisits i estan...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA