ORDRE ECF/480/2010, de 8 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre ECF/362/2010, de 9 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del Pla de renovació d'electrodomèstics, calderes i aparells d'aire condicionat a Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2010, i s'amplia el pressupost dels ajuts.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/480/2010, de 8 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre ECF/362/2010, de 9 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del Pla de renovació d'electrodomèstics, calderes i aparells d'aire condicionat a Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2010, i s'amplia el pressupost dels ajuts.

L'Ordre ECF/362/2010, de 9 de juny, per la qual es convoquen els ajuts per a la renovació d'electrodomèstics, calderes i aparells d'aire condicionat a Catalunya (DOGC núm. 5660, de 30.6.2010) determina quines són les bases d'aquest Pla per a l'any 2010.

Així mateix, es fixa que el termini de presentació de sol·licituds i la durada del Pla serà des de l'1 de juliol de 2010 fins al 30 de desembre de 2010 o fins a l'exhauriment del pressupost disponible.

D'altra banda, l'article 3 de l'Ordre ECF/362/2010, en aplicació de l'article 92.4.b) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que estableix que les convocatòries de subvencions han de concretar l'aplicació pressupostària a la qual s'han d'imputar i la quantia màxima que s'hi destina, determina que la quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts per als diferents plans de renovació és de 7.500.000 euros aplicats a la partida 780.0001, dels quals 5.500.000 euros estan destinats al Pla de renovació d'electrodomèstics i 2.000.000 d'euros al Pla de renovació de calderes i aparells d'aire condicionat.

Aquest repartiment de pressupost entre els diferents plans de renovació obeeix a les necessitats que l'ICAEN ha observat entre els beneficiaris d'aquesta línia de subvenció durant convocatòries d'exercicis anteriors.

Així mateix, l'article 3 de l'Ordre esmentada també disposa que quan el nombre de sol·licituds superi la previsió pressupostària es podrà incrementar excepcionalment la quantia màxima d'aquest crèdit en un import addicional, sense necessitat d'una nova convocatòria, bé per haver reconegut o liquidat obligacions derivades de convocatòries anteriors per import inferior a la subvenció concedida o bé com a conseqüència d'una generació, ampliació o incorporació de crèdit, tal i com s'estableix en l'apartat 2 de l'article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. L'efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit, com a conseqüència de les circumstàncies anteriorment assenyalades...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA